BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grynia Alina
Title
Funkcjonowanie i finansowanie europejskiej Polityki rynku pracy w czasach światowego Kryzysu gospodarczego
Functioning and Financing of European Labour Market Policy in the Times of World Economic Crisis
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 2, s. 205-224, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Polityka rynku pracy, Bezrobocie, Rynek pracy, Kryzys gospodarczy
Labour market policy, Unemployment, Labour market, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesny kryzys gospodarczy objął praktycznie wszystkie kraje. Wzrost zatrudnienia w ostatniej dekadzie w dużej mierze miał charakter koniunkturalny, więc i spadek zatrudnienia w czasach spowolnienia miał znaczący wymiar. Pogorszenie sytuacji na rynku pracy zazwyczaj prowadzi do zwiększenia zadań polityki rynku pracy. Polityka rynku pracy jest traktowana jako element interwencji państwa w mechanizmy rynkowe, wynikającej z negatywnych zjawisk pojawiających się na rynku pracy, inaczej mówiąc, wynika z zawodności tego mechanizmu. Polityka ta, realizowana w różnych krajach o odmiennych systemach gospodarczych i społecznych, może znacznie się różnić. Generalnie, im szerszy jest zakres ingerencji państwa na rynku pracy, tym wyższe są koszty realizacji i z założenia wyższa efektywność zastosowania. (fragment tekstu)

Labour market policy is considered an element of state intervention in market mechanisms as consequence of negative labour market phenomena. Downturn on labour market caused by global economic crisis has led to increase in the number of tasks of LMP aimed at protection of existing jobs, providing social benefits to the unemployed and facilitating job search. Basic instruments of active and passive LMP are presented in the text as well as conditions and effectiveness of their application, and financing in the EU member states during economic crisis. The analysis performed showed that the LMP introduced in different states differed greatly depending on the chosen LMP model. It can be stated that expenses for active and passive instrument increased in all member states during crisis. However, the level of changes differed among the states. The largest increase has been noted among old member states. The largest share of the expenses for LMP was spent on passive LMP. During economic downturn the number of beneficiaries of passive LMP increased. The effectiveness of the instruments used is evaluated differently among the member states. Reliable analysis of LMP effectiveness during crisis requires more time and preparation of unified research methodology. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Card D., Kluve J., Weber A., Active Labor Market Policy evaluations: a meta-analysis, NBER Working Paper Series, Cambridge 2010, http://www.nber.org/papers/w16173.pdf (dostęp 13.09.2011).
 2. Communication for the Spring European Council, Driving European Recovery, Vol. 2, Annex II, COM 2009, European Commission, Brussels 2009, s. 7, http://www.europanu.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvikqpopjt8zm/vi7jgtb2sini/f=/.pdf (dostęp 07.10.2011).
 3. Employment in Europe report 2009, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=119&langId=en (dostęp 10.05.2010).
 4. European Commission, A European Economic Recovery Plan, COM 2008, Brussels, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13504_en.pdf (dostęp 02.09.2011).
 5. Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ergan&lang=en (dostęp 02.10.2011).
 6. Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en (dostęp 09.09.2011).
 7. Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lmp_expsumm&lang=en (dostęp 02.09.2011).
 8. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (dostęp 06.09.2011).
 9. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tps00077&language=en (dostęp 15.09.2011).
 10. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00080&plugin=1(dostęp 02.10.2011).
 11. Finansowanie i funkcjonowanie aktywnych programów rynku pracy w czasach kryzysy, Raport Centrum Monitorowania Rynku Pracy przy Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, 2010, http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmfiles/ef1066_pl.htm (dostęp 05.09.2011).
 12. Informacja dotycząca działań antykryzysowych podejmowanych w wybranych krajach świata, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s. 3, http://www.e-rachunkowosc.pl/materialy/MG_polityka-antykryzy-sowa-na-swiecie.pdf (dostęp 03.08.2011).
 13. Mering T., Programy antykryzysowe w krajach Unii Europejskiej, w: M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski, Polityka społeczna w kryzysie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 215-217.
 14. Wiśniewski Z., Kierunki i skutki regulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 1999, s. 11-12.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu