BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Mieczysław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej
Supporting the Regional Development Under the Condition of Polish Membership in the European Union
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 1, s. 60-74, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Region, Rozwój regionalny, Polityka regionalna, Polityka spójności
Region, Regional development, Regional policy, Cohesion policy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji polityki rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i w Polsce, poprzez nawiązanie do niektórych aspektów teorii regionu i praktyki rozwoju regionalnego, oraz zarysowanie efektów działań wspierających rozwój regionalny w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku. Opracowanie wskazuje na powiązanie polityki regionalnej UE z polityką regionalną kraju, procesy zmian usprawniających programowanie i realizację tej polityki, jej ważność jako sposobu kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego i niezmienność paradygmatu, na którym opiera się europejska i polska polityka regionalna. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is referring to selected theoretical aspects of the region and regional development, presenting the evolution of regional policy in the European Union and Poland, describing effects of the policy supporting regional development in Poland during first decade of XXI century. Author shows links between regional policy in the European Union and this policy in Poland, describes the improvement process of planning and implementation, evaluate the importance of this policy as instrument of socio-economic development. Evolution and changes in European and Polish regional policies are focused on the unchanged paradigm underlying the validity of sustainability and convergence as the rule of policy for regional development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gorzelak G. 2009: Fakty i mity rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2(36), s. 5-27.
  2. Jasiński A.H., Wiatrak A.P. 2010: Region jako podmiot ekonomiczny a regionalny system innowacji [w:] Jasiński A.H. (red.) Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji, WNE-WZ UW, Warszawa.
  3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (Projekt) 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2009.
  4. Markowski T. 1996: Wzrost konkurencyjności regionów. Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, Fridrich Ebert-Stiftung, Łódź.
  5. Raport o polityce regionalnej, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004, s.16.
  6. Rozwój regionalny w Polsce, raport 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa maj 2009.
  7. Sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej opublikowane w dniu 10 listopada 2010 r.
  8. Szlachta J. 1996: Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku [w:] Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Wydawnictwo Fridrich Ebert-Stiftung, Warszawa.
  9. www.funduszestrukturalne.gov.pl
  10. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. 2004.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu