BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwech Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wpływ dotacji z działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" na wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłu mięsnego
Effects of the EU Financial Support Under the Sectoral Operational Programme Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development (SOP), Activity Improvement of Processing and Marketing of Agricultural Products on Financial Results of the Meat Industry
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 1, s. 75-83, tab., bibliogr. 7 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Fundusze unijne, Przemysł mięsny, Dotacje, Wynik finansowy
EU funds, Meat industry, Grants, Financial performance
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono wpływ dotacji z działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" (SPO) na wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, które skorzystały z tego wsparcia. Badaniami objęto 23 przedsiębiorstwa z wschodniej, centralnej i północno-wschodniej Polski (z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego), które podzielono na trzy grupy według kryterium wartości aktywów w roku bazowym 2004. Przeprowadzono analizę zysków i strat przedsiębiorstw w dwóch wariantach - z dotacją i bez dotacji. Na podstawie badań wykazano, że dotacje z SPO miały zróżnicowany wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Pomoc finansowa część przedsiębiorstw (57%) uchroniła przed ujemnymi wynikami finansowymi lub zmniejszyła rozmiar poniesionych strat. Badania dowiodły również, że wielkość zysków netto pozostałych przedsiębiorstw (43%) pozwoliłaby im na dokonanie inwestycji w zakładanym zakresie bez otrzymania dotacji. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyze the effects of financial support co-financed by the EU under the Sectoral Operational Programme Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development (SOP), activity Improvement of processing and marketing of agricultural products. The paper investigates the financial results obtained by the companies from meat industry, which benefited from this assistance. The study included 23 companies from eastern, central and north-eastern Poland (the provinces of Warmia and Mazury, Podlaskie, Lubelskie, Mazowieckie, Podkarpackie and Lodz), that were divided into three groups according to the value of assets in the base year 2004. The analysis on profits and losses in two scenarios with and without support were conducted. The paper argues thatthe SPO had varying effects on the financial performance of companies. Financial aid for majority of companies (57%) spared from the negative financial results or helped in reduction of the losses. Studies have shown that the net profits of remaining 43% of companies would allow them to invest also without receiving the support. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Błoch H. 1992: Controlling, rachunkowość zarządcza, CIM, Warszawa.
  2. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r.
  3. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" (Dz. U. 2004.197.2032, załącznik nr 1).
  4. Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. 2004.116.1206 ze zm.).
  6. Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz.U. 2004.207.2117 ze zm., załącznik nr 1).
  7. Wilkin J. 2002: Spór o przyszły kształt polityki Unii Europejskiej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, "Wieś i Rolnictwo" nr 2, s. 115.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu