BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lusawa Roman (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Skłonność ludności zamieszkującej tereny wiejskie województwa mazowieckiego do podejmowania pracy poza miejscem zamieszkania
Willingness of Country Dwellers of Mazovian Provinceto Take Up Job Outsider their Place of Residence
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 1, s. 84-100, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Rozkład przestrzenny, Rozwój gospodarczy, Zatrudnienie, Ludność wiejska
Spatial distribution, Economic development, Employment, Rural population
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
W opracowaniu podjęto temat skłonności mieszkańców terenów wiejskich województwa mazowieckiego do podejmowania pracy poza miejscem zamieszkania. W 2006 roku GUS oszacował liczbę osób dojeżdżających do pracy poza obszarem gminy będącej miejscem ich stałego zamieszkania na 265 373 osoby. Z tej liczby 113 148 osób (42,6%) to mieszkańcy gmin wiejskich, a dalsze 69 930 osób (26,4%) - gmin miejsko-wiejskich. Miasta Mazowsza wykazują dodatnie saldo przepływów pracowników. Ich gospodarkę zasila 153 839 osób. W gminach wiejskich odnotowano ujemne saldo (70 813 osoby)1. Tak znaczne przemieszczenia podstawowego czynnika produkcji wpływają na rozwój gospodarczy i procesy zachodzące w sferze społecznej. Zaprezentowane teoretyczne modele wskazują na korzystne oddziaływanie napływu siły roboczej na gospodarki lokalne. Jednak jako całość obszary wiejskie województwa mazowieckiego tracą znaczny potencjał rozwojowy w wyniku opisanego procesu. Dodatkowo ponoszą określone koszty w sferze społecznej. Stanowi to jednak daleko idące uogólnienie, bowiem procesy przepływu siły roboczej występują z odmiennym nasileniem w różnych częściach regionu. W opracowaniu podjęto również próbę wyodrębnienia czynników wpływających na gotowość mieszkańców do podejmowania pracy poza miejscem zamieszkania oraz skutków, które wywołują masowe przemieszczenia pracowników w sposobie funkcjonowania gospodarek lokalnych. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the willingness of country dwellers of Mazovian province to Take up job outside their permanent place of residence. In 2006, the Central Statistical Office of Poland estimated the number of people who work outside of the commune being their place of permanent residence for 265373 people. This number comprises of 113148 (42,6%) people residing in rural communes and 69930 people urban and rural communes. Towns located within the Mazovia region show positive value of workers movement. Their economy is fed by 153839 people. In rural communes there has been observed a negative balance amounting to -70813 people [1]. Such significant movements of a basic production factor do not remain unimportant for economic growth as well as for processes happening in the social field. The study presents an attempt to describe these phenomena. Theoretical models given in this study show a beneficial influence of the workforce inflow to local economies. This leads to a conclusion that rural areas of the Mazovian province, in general, lose from the described process a significant developmental potential. Moreover, they bear some specific costs in the social field. However, this statement would be a far-fetched generalization since the process of workforce movement occur with various intensity in specific regions of the province. This is why a spatial distribution of workers has been presented. An attempt has also been made to point out some factors influencing peoples willingness to take up a job outside their place of residence and results of mass movements of employees on the functioning of local economies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Binswanger M. 2010: Die Tretmühlen des Glücks - Wir haben immer mehr und werden nicht glücklicher. Was können wir tun? Herder Verlag, Freiburg-Basel-Wien, wydanie 4.
 2. Frey R. L., Schaltegger S., Gmünder M. 2010: Räumliche Ökonomie. Theoretische Grundlagen, CREMA Center for Research in Economics, Management and the Arts, Basel/Zürich. www.crema-research
 3. Heller J. 2000: Metody regionalizacji obszarów wiejskich w EWG oraz Unii Europejskiej, "Roczniki Naukowe SERiA", t. II, z. 4.
 4. Layard R. 2009: Die glückliche Gesellschaft Was wir aus der Glücksforschung lernen können, Campus Verlag, Frankfurt-New York.
 5. Lusawa R. 2009: Possibilities of assening the diversity of economic growth at level lower than NUTS 3, "Annals of The Polish Assosiation of Agricultural and Agribussiness Economists", vol. XI, No. 6, pp. 88-92.
 6. Markowski T. 1999: Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, 2005: Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego na lata 2007-2013, Załącznik do Uchwały Nr 153/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 września 2006 roku.
 8. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020. 2006: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, (aktualizacja), Warszawa.
 9. Neunteufel M. G. 1997: Nachhaltigkeit - Eine Herausforderung für die ökonomische Forschung, Schriftenreihe der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, nr 79.
 10. Porter M. 1977: New Strategies for Inter-citi Economic Development, Economic Development Quarterly, SAGE Publication, Thousand Oaks.
 11. Pszczółkowski S. 1936: Zarys ekonomji, Dom Książki Polskiej, Warszawa.
 12. Stankiewicz W. 2007: Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 13. Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J.-P. 2009: Report by the Commission on the Measurement of Economic Performace and Social Progress, www.stiglitz-sen-fitoussi.fr.
 14. www.pb.pl/a/2009/07/02/Zaklady_Miesne_JBB_w_Lysych_moga_byc_odbudowane.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu