BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grenda Sylwia
Title
Cash pooling jako nowoczesny sposób zarządzania środkami finansowymi przedsiębiorstw
Casch polling as a New Management Strategy in the Companies
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2009, nr 49, s. 5-26, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Cash pooling, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Finanse przedsiębiorstwa
Cash pooling, Enterprises financial management, Enterprise management, Enterprise finance
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest przybliżenie usługi cash pollingu jako potencjalnej metody efektywnego zarządzania środami, przy wykorzystaniu której podmioty są w stanie zachować dużą płynność i dostępność angażowanych środków. (fragment tekstu)

The aim of this study is to show the significance of cash pooling as a saving and financing source for investments. In this article the author investigates the potential benefits of using cash pooling. At the time of crisis many companies search for new sources of finance. Recently cash pooling has also become a popular financing source for investments. Cash pooling involves an agreement by subsidiaries to transfer their account balances - usually every working day - to a single principal account held by the parent company or the bank. The originating accounts are reduced down to a nil balance and the target account contains a single aggregated balance for the group as a whole. This enables companies to improve their liquidity management and benefit from optimal interest. Cash pooling system is a liquidity management technique for companies. Associated companies can better manage the group's changing global liquidity positions on a multiple currency and entity basis. The cash pooling solution can be achieved through notional or physical pooling. It includes the reduction of working capital loans and its associated administration and treaty management and yet shield the inter-company loans that are structured for strategic tax objectives. This results in a total consolidated cash position which is used to apply proper interest conditions to all of the cash pool account balances. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Cichulski P., Szczepanik T., Szczypiński W., Cash pooling - aspekty prawno- podatkowe, http://cfo.cxo.pl.
 2. Dłubak M., Cash pooling - zaawansowany instrument optymalizujący przepływy finansowe grupy kapitałowej, "Prawo Przedsiębiorcy" 2006, nr 032.
 3. Dmowski A., Notional cash pooling - nierzeczywisty cash pooling jako forma zarządzania płynnością finansową - konsekwencje podatkowe, "BDO Spółki Giełdowe" 2009, nr 1.
 4. Kaczmarek K., Rokicki P., Jak opodatkowane są umowy cash poolingu, "Rzeczpospolita" z dnia 21.04.2008, Dodatek Dobra Firma.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego z zagranicą obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa (DzU Nr 218, poz. 1835).
 6. Szumielewicz W., Cash management w grupach kapitałowych, Warszawa, Difin.
 7. Ustawa z 15.02.1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
 8. Ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 9. Ustawa z 27.07.2002 r. Prawo dewizowe ( Dz.U.2002.141.1178 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, (DzU z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm., ostatnia zmiana: DzU z 2009 r. nr 3, poz. 11).
 11. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, (DzU z 2002 r. nr 72, poz. 665, z późn. zm.).
 12. www.bankier.pl.
 13. www.db-polska.pl/176_212.htmr. www.nbportal.pl/pl/np/bloki/finanse/cash_pooling.
 14. Zawalak-Kubiak H., Cash pooling - skutki w podatku dochodowym, "Przegląd podatkowy" 2004, nr 2.
 15. Zwartek M., Cash pooling po polsku, "Monitor Podatkowy" 2006, nr 8.
Cited by
Show
ISSN
1689-9385
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu