BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rękowski Marek
Title
Tendencje zmian urodzeń w Polsce w ujęciu powiatowym w latach 1999-2007
Trends in Brith Changes in Poland in 1999-2007 through District Ereas
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2009, nr 49, s. 47-68, wykr., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Demografia, Procesy demograficzne
Demography, Demographic process
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest próba rozpoznania dynamiki urodzeń żywych (1999=100) i identyfikacja kształtu trendu dla powiatów miejskich i ziemskich. Zakres czasowy opracowania obejmuje lata 1999-2007. Materiał źródłowy pochodził z Banku Danych Regionalnych (www.stat.gov.pl), Roczników Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego, oraz publikacji "Ludność ruch naturalny i migracje" Wojewódzkich Urzędów Statystycznych z lat 2000-2008. (fragment tekstu)

The purpose of this work an attempt to recognize dynamism in living births and identifying the shape of their trends through districts area. For separating development trends it has been used the test of significance of remainder variance with the aid of /''-distribution statistics. This work covers years 1999-2007. From analysis of number of living birth in districts in 1999-2007 it has been drawn the following conclusions: - drop in birth compared with 1999; bigger in rural district in municipal districts, - the biggest drop in birth has been noticed in districts situated in border provinces, especially in eastern provinces, - dropping trend in birth lasted up to 2003, than it started a continuous growth of birth in districts, - there is an area diversity among development trends, changes in birth are explained best by line function which dominated in eastern, districts of Poland while quadratic in the rest of the country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Borowski S., Szkice z teorii reprodukcji płodności, Prace wybrane, Zebrał i wstępem zaopatrzył S. Wierzchosławski, Ossolineum, PAN, Warszawa 1983.
 2. Chromińska M., Czynnik ekonomiczny a dzietność rodzin rolników indywidualnych w Polsce, Studium statystyczno-demograficzne dla lat 1926-1984, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1996.
 3. Chromińska M., Roeske-Słomka I., Szuman A., Wnioskowanie statystyczne, - Zeszyt II, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 4. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych, Informacje o rozwoju demograficznym Polski, Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl.
 5. Frątczak E., Zmiany płodności, w: "Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90, W świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, red. I.K. Kotowska, SGH, Warszawa 1999.
 6. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.
 7. Kędelski M., Paradysz J., Demografia, AE, Poznań 2006.
 8. Kotowska I.E., Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce w latach 1990, [w], Studia Demograficzne, SGH, Warszawa 1998, nr 4/134.
 9. Kufel T., Ekonometria, Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.
 10. Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2000-2001, Warszawa 2001.
 11. Kukuła K, Przestrzenne badanie różnic w strukturze zjawisk społeczno-ekonomicznych, w: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, praca zbiorowa pod red. K. Zająca Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
 12. Roczniki Demograficzne Głównego Urzędu Statystycznego z lat 1990-2007.
 13. Welfe A., Ekonometria, PWE Warszawa 1995.
 14. Van de Kaa D.J., Europe's Second Demographic,,Population Bulletin, 1987, nr 42.1.
 15. Zając K. Sokołowski A., Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1987.
 16. Zając K, Czynniki demograficzne warunkujące rozwój społeczno-gospodarczy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 17. Zeliaś A., Z problematyki badania współliniowości w modelach ekonometrycznych, Przegląd Statystyczny 1987, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1689-9385
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu