BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bohdziewicz Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Title
Próba zinwentaryzowania i analizy zasadniczych nurtów socjologii pracy, przemysłu i organizacji w badanich polskich do 1989 roku
An Attempt at Reviewing and Analyzing the Primary Currents of the Sociology of Work, Industry, and Organization in Polish Research up to the Year 1989
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 3-4, s. 103-118, bibliogr. 93 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Stosunki przemysłowe, Nauki o zarządzaniu, Socjologia pracy, Socjologia przemysłu, Postawy pracowników, Motywacje, Zasoby ludzkie, Socjologia przedsiębiorstwa
Organisational culture, Industrial relations, Management sciences, Sociology of work, Sociology of industry, Employee conducts, Motivation, Human resources, Sociology of the enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule pokrótce przedstawiono obszar zainteresowań teoretycznych i badawczych polskiej socjologii pracy, przemysłu i organizacji do czasu społeczno-gospodarczego przełomu transformacyjnego, który zapoczątkował (zdynamizował) w naszym kraju rozwój nauki o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wiele pojęć i koncepcji wypracowanych na gruncie wymienionych dyscyplin socjologicznych funkcjonuje także w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Zasadnicze różnice polegają na odmiennościach interpretacyjnych. Konotacje socjologiczne tych pojęć eksponują ich funkcje społeczne i niekiedy efektywnościowo-prakseologiczne. Natomiast w ramach nauki o zarządzaniu zasobami ludzkimi te same pojęcia i zjawiska stanowią elementy systemu działań, które powinny wspierać strategię biznesową organizacji i przyczyniać się do tworzenia wartości ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The article briefly presents the theoretical and empirical areas of interest of Polish sociology of work, industry, and organization up to the social and economic transformations of 1989 that started (or gave momentum to) the development of human resource management in Poland. Many ideas and concepts currently used in human resource management originated in the mentioned sociological disciplines. Differences lie in the manner of interpretation. The sociological connotations of these concepts stress their social functions, and sometimes their efficiency-praxeological ones as well. On the other hand, human resource management uses them as parts of a system of actions aimed at supporting the business strategy of an organization and creating the economic value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamski F. (1964), Z badań nad stosunkiem hutników do pracy i przywiązaniem do zawodu, Studia Socjologiczne, nr 3.
 2. Baran J. (1986), Podstawowe orientacje i nurty polskiej socjologii pracy, Humanizacja Pracy, nr 6.
 3. Buchner-Jeziorska A. (1975), Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zadowolenia z pracy kierowników, Studia Socjologiczne, nr 3.
 4. Buchner-Jeziorska A. (1981), Realizacja funkcji motywacyjnej płacy w świetle badań socjologicznych, Studia Socjologiczne, nr 1.
 5. Cichomski B., Morawski W. (1988), Zróżnicowanie interesów pracowniczych i jego konsekwencje. Analiza porównawcza, Studia Socjologiczne, nr 2.
 6. Czajka S., Sztumski J. (1987), Zarys socjologii przemysłu, Wrocław, Warszawa, Kraków, Wyd. Ossolineum.
 7. Czesla A. (1987), Młodzi robotnicy OZOS Stomil w świetle badań socjologicznych, Studia Socjologiczne, nr 3-4.
 8. Damecki W. (1987), Aspiracje do samorządności, Studia Socjologiczne, nr 3-4.
 9. Daniluk W. (1968), Organizacyjne i psychospołeczne aspekty pracy sprzedawców, Studia Socjologiczne, nr 3-4.
 10. Dobrowolska D. (1972), Praca zawodowa jako wartość dla przedstawicieli różnych klas i kategorii zawodowych, Studia Socjologiczne, nr 3.
 11. Dobrowolska D. (1985), Wartość pracy i jej przemiany we współczesnym społeczeństwie polskim. Próba diagnozy, Studia Socjologiczne, nr 3-4.
 12. Doktór K. (1982), Władza, kierowanie i przywództwo w organizacjach, Studia Socjologiczne, nr 1-2.
 13. Doktór K. (1987), Zarządzanie a konflikty społeczne, Studia Socjologiczne, nr 3-4.
 14. Doktór K., Hirszowicz M., Kulpińska J., Matejko A. (1965), Kształtowanie się socjalistycznego modelu stosunków przemysłowych, Studia Socjologiczne, nr 3.
 15. Domański H. (1986), Zasady rekrutacji do stanowisk kierowniczych, Studia Socjologiczne, nr 3.
 16. Dyoniziak R. (1964), Rozbieżności między bieżącymi zadaniami a istotnymi celami przedsiębiorstwa, Studia Socjologiczne, nr 1.
 17. Dyoniziak R. (1965), Konflikty międzygrupowe w przedsiębiorstwie przemysłowym, Studia Socjologiczne, nr 1.
 18. Gałęski B. (1963), Zawód jako kategoria socjologiczna. Formowanie się zawodu rolnika, Studia Socjologiczne, nr 3.
 19. Gałęski B. (1967), Typy uprzemysłowienia, Studia Socjologiczne, nr 4.
 20. Gonciarz J., Marcinkowski A. (1989), Organizacja - kultura - zmiana społeczna, Studia Socjologiczne, nr 1.
 21. Górski J.F. (1988), Urzędnicy państwowi - ich cechy i sytuacja, Studia Socjologiczne, nr 2.
 22. Hirszel K. (1969), Próba zastosowania teorii motywacji w badaniach nad zawodem lekarza ftyzjatry, Studia Socjologiczne, nr 3.
 23. Hoser J. (1965), Orientacje zawodowe inżynierów, Studia Socjologiczne, nr 1.
 24. Hryniewicz J.T. (1980), Działalność organizacji samorządowych w przedsiębiorstwie, Studia Socjologiczne, nr 3.
 25. Hryniewicz J.T. (1981), Cechy pracy i ich znaczenie w badaniach socjologicznych, Studia Socjologiczne, nr 2.
 26. Hryniewicz J.T. (1982), Studia nad cechami pracy i ich wkład w metodologię badań nad pozycją i świadomością społeczną, Studia Socjologiczne, nr 3-4.
 27. Iwanowska A. (1986), Autonomia przedsiębiorstwa państwowego w gospodarce socjalistycznej, Studia Socjologiczne, nr 2.
 28. Janicka K., Kacprowicz G., Słomczyński K.M. (1983), Złożoność pracy jako zmienna socjologiczna: modele pomiaru i ich ocena, Studia Socjologiczne, nr 3.
 29. Janicki J. (1965), Drogi zawodowe pracowników administracyjno-biurowych, Studia Socjologiczne, nr 1.
 30. Janik R., Stąporek S., Szafnicki K. (1970), Zróżnicowanie społeczne załogi przedsiębiorstwa przemysłowego, Studia Socjologiczne, nr 2.
 31. Janiszewski L. (1971), Socjologiczne badania ludzi morza, Studia Socjologiczne, nr 4.
 32. Jarosińska M. (1964), Pozafabryczne środowisko społeczne młodych metalowców pochodzenia chłopskiego, Studia Socjologiczne, nr 1.
 33. Jarosz M. (1964), Model samorządu robotniczego w świadomości aktywu samorządowego, Studia Socjologiczne, nr 3.
 34. Jarosz M. (1988), Samorząd w reformie gospodarczej: aspiracje i blokady, Studia Socjologiczne, nr 3.
 35. Jarosz M. (1989), Przejawy dysfunkcji w polskich przedsiębiorstwach, Studia Socjologiczne, nr 1.
 36. Jędrycki W. (1970), Zawód socjologa pracy, Studia Socjologiczne, nr 2.
 37. Kolarska L. (1980), Centralizacja i decentralizacja a konflikty międzyorganizacyjne, Studia Socjologiczne, nr 3.
 38. Kolarska L., Rychard A. (1980), Wpływ organizacji przemysłowych na strukturę społeczeństwa socjalistycznego, Studia Socjologiczne, nr 2.
 39. Konecki K. (1985), Kultura organizacyjna, Studia Socjologiczne, nr 3-4.
 40. Koraszewska M. (1969), Porównawcza analiza hierarchii zawodów, Studia Socjologiczne, nr 4.
 41. Kosiński S. (1969), Problemy adaptacji w socjologii polskiej, Studia Socjologiczne, nr 3.
 42. Koźmiński A.K. (1967), Rola zawodowa dyrektora przedsiębiorstwa w aktualnym systemie zarządzania gospodarką socjalistyczną, Studia Socjologiczne, nr 1.
 43. Kuczyński P. (1980), Społeczne uwarunkowania wiedzy o organizacjach formalnych (w poszukiwaniu paradygmatu polskiej socjologii organizacji), Studia Socjologiczne, nr 1.
 44. Kulpińska J. (1986), Tendencje rozwoju socjologii pracy, w Dzięcielska-Machnikowska S., Kulpińska J. (red.), Socjologia pracy i przemysłu. Materiały dla studentów ekonomii, Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 45. Masłyk E. (1973), Informacja w opiniach pracowników przedsiębiorstwa przemysłowego, Studia Socjologiczne, nr 2.
 46. Matejko A. (1961), Wprowadzanie innowacji w środowisku pracy, Studia Socjologiczne, nr 2.
 47. Matejko A. (1965), Układ stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, Studia Socjologiczne, nr 1.
 48. Michalczyk T. (1988), Zagrożenia wartości pracy, Studia Socjologiczne, nr 2.
 49. Michałkiewicz Z. (1962), Z badań nad przydatnością zawodową robotników starszych wiekiem w łódzkim przemyśle bawełnianym, Studia Socjologiczne, nr 3.
 50. Mikołajewska B. (1973), Postawy wobec pracy a wydajność, Studia Socjologiczne, nr 4.
 51. Morawski W. (1969), Krytyka szkoły Human relations a nowoczesne teorie organizacji, Studia Socjologiczne, nr 3.
 52. Morawski W. (1971), Badania socjologiczne nad industrializacją w Polsce, Studia Socjologiczne, nr 3.
 53. Morawski B. (1977), Czynniki warunkujące postawy wobec pracy w świetle wybranych badań, Studia Socjologiczne, nr 1.
 54. Morawski B. (1979), Uwarunkowania postaw wobec pracy w perspektywie teorii alienacji, Studia Socjologiczne, nr 2.
 55. Morawski W. (1986), Samorząd pracowniczy: wizja i realia, Studia Socjologiczne, nr 2.
 56. Morawski B. (1989), Tożsamość aksjologiczna a integracja społeczna zakładu pracy, Studia Socjologiczne, nr 2.
 57. Najduchowska H. (1963), Awans zawodowy robotników, Studia Socjologiczne, nr 3.
 58. Najduchowska H. (1969), Drogi zawodowe kadry kierowniczej, Studia Socjologiczne, nr 3.
 59. Nowicka J. (1970), Uwagi o przekształceniach zawodu farmaceuty, Studia Socjologiczne, nr 2.
 60. Nowicki A. (1968), Adaptacja młodych robotników w zakładach przemysłowych, Studia Socjologiczne, nr 3-4.
 61. Ostrowski K. (1968), Funkcja mobilizacji w działalności związków zawodowy, Studia Socjologiczne, nr 3-4.
 62. Owieczko A. (1966), Działalność i struktura samorządu robotniczego w opinii załóg fabrycznych, Studia Socjologiczne, nr 3.
 63. Penc J. (1983), Kształtowanie treści pracy a zachowania pracownicze, Studia Socjologiczne, nr 2.
 64. Penc J. (1985), Społeczne optimum czasu pracy, Studia Socjologiczne, nr 1.
 65. Piotrowski J. (1962), Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych a ich sytuacja rodzinna, Studia Socjologiczne, nr 1.
 66. Poplucz J. (1977), Oczekiwania zawodowe pracujących, Studia Socjologiczne, nr 2.
 67. Poplucz J. (1978), Badania pedagogicznej funkcji kierowania zespołami pracowniczymi, Studia Socjologiczne, nr 3.
 68. Poplucz J. (1979), Planowanie działalności wychowawczej w przedsiębiorstwie, Studia Socjologiczne, nr 3.
 69. Poplucz J. (1981), Badania warunków kształtujących postawy zawodowe pracowników przemysłu, Studia Socjologiczne, nr 1.
 70. Preiss A. (1972), Organizacyjne determinanty integracji kadry technicznej z przedsiębiorstwem, Studia Socjologicznie, nr 1.
 71. Reszke I. (1973), O przydatności monografii zawodów, Studia Socjologiczne, nr 1.
 72. Sarapata A., Wesołowski W. (1961), Hierarchia zawodów i stanowisk, Studia Socjologiczne, nr 2.
 73. Sarapata A. (1962), Z badań nad przemianami hierarchii zawodów, Studia Socjologiczne, nr 1.
 74. Sarapata A. (1970), Motywacje i satysfakcja dyrektorów - studium porównawcze, Studia Socjologiczne, nr 3.
 75. Siciński A. (1961), Postawy wobec pracy i własności oraz ich społeczne uwarunkowania, Studia Socjologiczne, nr 2.
 76. Siciński A. (1963), Informacja fachowa a zróżnicowanie ról w grupie. Na przykładzie jednego zakładu pracy, Studia Socjologiczne, nr 2.
 77. Solarz J. (1972), Niektóre zmienne socjologiczne opisu organizacji, Studia Socjologiczne, nr 3.
 78. Stalewski T. (1976), Badania wartości preferencyjnych w grupie robotników przemysłowych, Studia Socjologiczne, nr 2.
 79. Staniszkis J. (1970), Mechanizmy rozwoju i przekształceń struktur organizacyjnych, Studia Socjologiczne, nr 2.
 80. Sterniczuk H., Żandarowski M.Z. (1983), Socjologiczna teoria organizacji, w Koźmiński A.K. (red.), Współczesne teorie organizacji, Warszawa, PWN.
 81. Szaniawski J. (1970), Intelektualizacja pracy produkcyjnej - centralny problem współczesnego kształcenia zawodowego, Studia Socjologiczne, nr 1.
 82. Szczepański J. (1961), Uwagi o przedmiocie i zadaniach socjologii pracy, w Biegeleisen-Żelazowski B. (red.) Jak pracuje człowiek. Z badań polskich psychologów, socjologów i ekonomistów, Warszawa, Książka i Wiedza.
 83. Szczepański J. (1964), Stan badań socjologicznych nad społecznymi procesami industrializacji, Studia Socjologiczne, nr 3.
 84. Szczepański J. (1965), Społeczne aspekty industrializacji w Polsce Ludowej, Studia Socjologiczne, nr 3.
 85. Turski R. (1964), Procesy profesjonalizacji pracy na tle industrializacji i urbanizacji w Polsce Ludowej, Studia Socjologiczne, nr 2.
 86. Walkowiak J. (1978), Koncepcja społeczności zakładowej, Studia Socjologiczne, nr 2.
 87. Waluk J. (1963), Postawy kobiet wobec pracy zawodowej, Studia Socjologiczne, nr 1.
 88. Waluk J. (1967), O zawodzie marynarza i motywach jego wyboru, Studia Socjologiczne, nr 1.
 89. Wasilewski J. (1978), Społeczne mechanizmy selekcji na wyższe stanowiska kierownicze, Studia Socjologiczne, nr 2.
 90. Wilencewicz S. (1987), Ruchomy czas pracy - wyniki badań terenowych, Studia Socjologiczne, nr 2.
 91. Wójcik P. (1972), Burżuazyjno-technokratyczny a socjalistyczny model przedsiębiorstwa, Studia Socjologiczne, nr 1.
 92. Wójcik P. (1973), Marksistowsko-leninowska koncepcja udziału załogi zarządzaniu przedsiębiorstwem, Studia Socjologiczne, nr 2.
 93. Zaborowski Z. (1961), Psychosocjologiczne aspekty współdziałania w brygadzie roboczej, Studia Socjologiczne, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu