BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kułyk Piotr (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Oddziaływanie zmian aktywności gospodarczej na redystrybucję dochodów w sektorze rolnym
The Impact of Changes in Economic Activity Based on the Redistribution of Income in the Agricultural Sector
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 100-107, bibliogr. 26 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Polityka rolna, Wzrost gospodarczy, Rynek pracy
Agricultural policy, Economic growth, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono mechanizm oddziaływania zmian w aktywności gospodarczej na wielkość i strukturę retransferów do sektora rolnego. Zwrócono uwagę na dwa czynniki: przekształcenia w dochodzie narodowym oraz sytuację na rynku pracy, wyrażoną za pośrednictwem stopy bezrobocia. Okres badawczy obejmował lata 1990-2009 a analizie poddano 21 krajów i jedno ugrupowanie integracyjne. Zastosowano metodologię OECD dla oszacowania przepływu nadwyżki ekonomicznej pomiędzy rolnictwem a pozostałymi sektorami gospodarki. Kraje zostały sklasyfikowane w trzech grupach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Uzyskane wyniki wskazują, iż w badanym obszarze powiązań pomiędzy czynnikami makroekonomicznymi a strukturą retransferów nie można wyrokować o ich uniwersalnym charakterze dla całej populacji. Specyfika poszczególnych rynków krajowych wymusza stosowanie odmiennej struktury i wielkości retransferów. Procesy globalizacji i liberalizacji nie doprowadziły do ujednolicenia reakcji w polityce rolnej w stosunku do wyróżnionych czynników. (abstrakt oryginalny)

In the article the mechanism of the influence of changes in economic activity as a consequence of the size and the structure of retransfers to the agricultural sector, was presented. We paid attention to two factors: economic growth and situation of the labor market expressed in terms of the unemployment rate. The analytical period included years 1990-2009, and the analysis was based on 21 states and one integrative formation. OECD methodology was applied for the estimation of the flow of the economic surplus among agriculture sectors remaining and of the economy. States were classified into three groups with different levels of the economic development. The obtained results indicate, that in investigated area of connections between macroeconomic factors and the structure of retransfers one cannot indicate a universal tendency for the entire population. The specificity of individual internal markets extorts the application of the different structure and size of retransfers. Globalization processes and liberalization did not lead to a unified reaction in the agricultural policy in relation to favored macroeconomic a factors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bigsten A., Levin J. 2004: Growth, income distribution and poverty: A review, [w:] Growth, inequality, and poverty, (red.) A. Shorrocks, R. van der Hoeven, Oxford University Press, Oxford.
 2. Chambers R.G., Just R.E. 1977: A Critique of Exchange Rate Treatment in Agriculture Trade Models, "American Journal of Agricultural Economics", vol. 59, s. 249-257.
 3. Czyżewski A., Kułyk P. 2009: Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej w UE-15 i Polsce w latach 1990-2008 [w:] Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej, A. Borowska, A. Daniłowska (red.), Warszawa, Wyd. SGGW, s. 7-19.
 4. Czyżewski A., Poczta-Wajda A. 2011: Polityka rolna w warunkach globalizacji, PWE, s. 319.
 5. Dennis B. N., Iscan T. B. 2007: Productivity growth and agricultural out-migration in the United States, "Structural Change and Economic Dynamics", vol. 18, s. 52-74.
 6. Drezner D. 2005: Globalization, harmonization, and competition: the different pathways to policy convergence, "Journal of European Public Policy", vol. 12, issue 5, s. 841-859.
 7. Gatnar E., Walesiak M. (red.) 2004: Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Harris J. R., Todaro M. P. 1970: Migration, unemployment and development: a two-sector analysis, "American Economic Review", vol. 60, s. 126-142.
 9. Hayami Y. 2001: Development Economics, Oxford University Press, Oxford.
 10. Johnson S. R. 1986: Doable General Equilibrium Models: Discussion, "American Journal of Agricultural Economics", vol. 68, s. 1217-1218.
 11. Kohli A. 2006: Politics of Economic Growth in India, 1980-2005, Part II: The 1990s and Beyond, " Economic and Political Weekly", vol. 41, no. 14, s. 1361-1370.
 12. Kułyk P. 2010: Retransfer nadwyżki ekonomicznej w warunkach regionalizacji polityki wsparcia, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XII, z. 1, s. 93-98.
 13. Kutan A. M., Zhou S. 2008: The Enlargement of the European Union and the Behavior of Real Exchange Rates, "Review of Development Economics" , vol. 12, no. 3, s. 550-561.
 14. Parai A., Beladi H. 1997: Imperfect labour mobility and unemployment in LDCs, "Southern Economic Journal", vol. 64, s. 180-190.
 15. Penson J. B., Gardner B. L. 1988: Implications of the Macroeconomic Outlook for Agriculture, "American Journal of Agricultural Economics", vol. 70, s. 1013-1024.
 16. Rausser G.C., Chafl and J.A., Love H.A., Stamoulis K.G. 1986: Macroeconomic Linkages, Taxes, and Subsidies in the U.S. Agricultural Sector, "American Journal of Agricultural Economics", vol. 68, s. 399-412.
 17. Razack A., Devadoss S., Holland D. 2009: A general equilibrium analysis of production subsidy in a Harris-Todaro developing economy: an application to India, "Applied Economics", vol. 41, s. 2767-2777.
 18. Sala-i-Martin X. 2002: The Disturbing "Rise" of Global Income Inequality, "National Bureau of Economic Research Working Paper", nr 8904.
 19. Schiff M., Valdes A. 1998: Agriculture and the Macroeconomy, Policy Research Working Paper, The World Bank, Washington.
 20. Stiglitz J. 2002: Globalization and its Discontents, W. W. Norton & Company, New York.
 21. Stiglitz J. E. 2004: Globalizacja, PWN, Warszawa.
 22. Szymański W. 2004: Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa.
 23. Venables A. J. 1999: Fragmentation and multinational production, "European Economic Review", vol. 43, s. 935-945.
 24. von Braun J. 2007: The World Food Situation. New Driving Forces and Required Actions, International Food Policy Research Institute, Washington.
 25. www.oecd.database.org.
 26. www.stats.oecd.org/wbes.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu