BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maśniak Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Znaczenie polityki rolnej państwa w rozwoju rynku ziemi rolniczej w Polsce
The Importance of Agricultural Policy in the Development of Farmland Market in Poland
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 108-117, tab., bibliogr. 23 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Nacjonalizacja, Prywatyzacja, Polityka rolna, Rolnictwo, Rodzinne gospodarstwo rolne
Nationalization, Privatisation, Agricultural policy, Agriculture, Family farm
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia polityki państwa w funkcjonowaniu rynku ziemi rolniczej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem takich działań, jak nacjonalizacja i prywatyzacja ziemi. Działania te zostały przedstawione na tle rynku ziemi rolniczej w Polsce. W ramach polityki kształtowania ustroju rolnego państwo wpływa na rozdysponowanie ziemi pomiędzy sektor prywatny i publiczny. Wspierany jest przepływ ziemi do przedsiębiorstw mających status gospodarstwa rodzinnego, co ogranicza rozwój innych jednostek gospodarczych. Jest to sprzeczne z racjonalnością ekonomiczną, gdyż w efekcie takiego modelowania rolnictwa blokowany jest przepływ ziemi do tych przedsiębiorstw, które wykazują największą zdolność do zaspakajania potrzeb konsumentów. (abstrakt oryginalny)

This article presents the importance of state policy in the agricultural land market in Poland, with particular emphasis on measures such as nationalization and privatization of land. These activities are presented against the background of the agricultural land market in Poland. The policy on the agricultural system of the state affects the disposal of land between the private and public sectors. The flow of land to the farms with the status of family farms is supported, which limits the development of other economic units. This is contrary to economic rationality, as a result of such modeling is blocking the flow of agricultural land to those farms which show the greatest ability to satisfy consumer needs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blaug M., 2000: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa, s. 590-594.
 2. Bromley D. W., 1997: Constitutional political economy: property claims in a dynamic world, "Contemporary Economic Policy", Vol. 15, No. 4, s. 203-215.
 3. Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A., 2002: Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Lexis Nexis, Warszawa.
 4. Gerowitt B., Isselstein J., Marggraf R., 2003: Rewards for ecological goods - requirements and perspectives for agricultural land use, "Agriculture, Ecosystems and Environment", nr 98, s. 541-547.
 5. Kałkowski L., 2006: Polski rynek nieruchomości w latach 1990-2005. Bilans otwarcia po wejściu polski do Unii Europejskiej, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.87.483).
 7. Leopold A., 1995: Polityka w stosunku do wsi i w okresie transformacji ustrojowej, Wieś i rolnictwo w okresie transformacji ustrojowej. IRWiR, Warszawa.
 8. Lipińska I., 1999: Cywilnoprawne determinanty zmian struktury agrarnej w Polsce, "Roczniki AR w Poznaniu. Rolnictwo" nr 53, cz. I, s. 179-192.
 9. Maśniak J., 2008: Koncentracja ziemi rolniczej jako czynnik poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa, "Roczniki Naukowe SERiA", t. X, z. 1, s. 254-258.
 10. Mises L. von, 2000: Interwencjonizm, Arcana, Kraków, s. 123.
 11. Obrót nieruchomościami w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 12. Przygodzka R., 2006: Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. 32-47.
 13. Realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - wybrane zagadnienia, ANR, http://www.anr. gov.pl, dostęp: 27.06.2011.
 14. Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy, Analizy rynkowe, nr 13, IERiGŻ, Warszawa 2010.
 15. Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości w latach 2003-2008, GUS, Warszawa 2010.
 16. Ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. 1995. 57. 299).
 17. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003.64. 592).
 18. Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2010.110.725)
 19. Wiebe K., Meinzen-Dick R., 1998: Property rights as policy tools for sustainable development, "Land Use Policy", Vol. 15, No. 3, s. 203-215.
 20. Wierzbowski B., 2003: Obrót ziemią po 15 lipca tego roku, Vademecum Rzeczpospolitej, "Rzeczpospolita", nr 56.
 21. Winpenny J. T., 1995: Wartość środowiska, Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 22. Winter M., 2000: Strong policy or weak policy? The environmental impact of the 1992 reforms to the CAP arable regime in Great Britain, "Journal of Rural Studiem", nr 16, s. 47-59.
 23. Woś A., 1995: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu