BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perek Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zawojska Aldona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji na obszarach wiejskich na przykładzie gmin powiatu tomaszowskiego w latach 2005-2009
European Union Funds as a Source of Investment Financing in Rural Areas : the Case of Tomaszów District's Communes in the Years 2005-2009
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 126-139, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Fundusze unijne, Polityka regionalna, Obszary wiejskie, Gmina
EU funds, Regional policy, Rural areas, District
Note
streszcz., summ.
Country
Powiat tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki
Tomaszów County, Tomaszow Mazowiecki
Abstract
Fundusze unijne stały się jednym z najważniejszych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej polskich gmin, zwłaszcza wiejskich. Zbadano aktywność samorządów gminnych powiatu tomaszowskiego w pozyskiwaniu środków unijnych w latach 2005-2009. Powiat ten tworzy jedna gmina miejska oraz dziesięć gmin wiejskich. W celu oceny absorpcji środków unijnych wartość pozyskanego wsparcia z funduszy europejskich każdej gminy została odniesiona do jej dochodów oraz liczby mieszkańców, a liczba zrealizowanych projektów przeliczona na 1000 mieszkańców. Źródło badań stanowiły bazy danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i GUS oraz informacje ARiMR. Do opracowania danych empirycznych posłużyły metody: opisowa, porównawcza oraz proste metody statystyczne (wskaźniki struktury, miary rozproszenia). Gminy wiejskie powiatu tomaszowskiego zrealizowały łącznie 68 projektów o wartości przekraczającej 35 mln zł unijnego wsparcia, ale istnieje znaczne zróżnicowanie pomiędzy nimi w zakresie absorpcji środków Unii Europejskiej. Inowłódz oraz Rzeczyca wydają się liderami w tym zakresie, podczas gdy Tomaszów Mazowiecki-wieś oraz Będkowo powinny określić przyczyny nieosiągnięcia podobnego sukcesu. (abstrakt oryginalny)

Recently, European Union funds have occurred to be one of the major sources of funding for investment activities of Polish communities. Mainly, rural local governments have been enforced to use external support because of their insufficient budgetary income. In the article, the effectiveness of attracting EU funds by communes of the Tomaszów district over the years 2005-2009 was examined. The district under consideration consists of one urban commune and ten rural communes. To examine and assess the absorption of the EU funds by those communes, the overall amount of EU support was related to the level of local government budgetary income and the size of population. Additionally, the number of implemented investment projects per 1000 habitants was taken into consideration. Combining all those measures allowed for identifying the best and the worst performing local governments in terms of the EU funds absorption. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ARiMR 2010: Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2009 rok, Warszawa.
 2. Barca F. 2009: An agenda for a reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, Bruksela. .
 3. Calak R. 2004: Programowanie i wykorzystanie funduszy wspólnotowych i Funduszu Spójności w Polsce w pierwszych latach członkostwa, [w:] Rola projektów europejskich w rozwoju lokalnym i regionalnym, (red.) M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 99.
 4. CEMR - Council of European Municipalities and Regions 2010: CEMR Policy Position on the Future of EU Rural Development Policy, Paryż, Bruksela. .
 5. Cetner G., Żok K. 2011: Odnowa wsi w opinii jednostek samorządu terytorialnego, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", nr 2(64), s. 24-47.
 6. European Commission Regional Policy 2011. The Funds. .
 7. Famulska T. 2009: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej, Wyd. AE w Katowicach, Katowice, s. 146-148.
 8. Florescu D., Brezeanu P. 2010: Co-financing one of the many problems in the process of accessing European funds, "Annals of the University of Petrosani: Economics", nr 10(3), s. 143-150.
 9. Gąska J., Lis M., Regulski A., Skrok Ł. 2009: Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000-2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 10. Grupa Gomułka 2009: Raport końcowy z badania ewaluacyjnego "Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych", Katowice.
 11. GUS 2010: Bank Danych Lokalnych. http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
 12. GUS 2011: Obszary wiejskie w Polsce, Warszawa, Olsztyn.
 13. Jouen M., Kolosy K., Pellegrin J.P., Ramsden P., Szegvari P., Chambon N. 2010: Cohesion Policy Support for Local Development: Best Practice and Future Policy Options, European Union.
 14. March J.G., Olsen J.P. 2005: Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 15. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 16. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 17. Oates W. 1972: Fiscal Federalism, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
 18. Ostrom E. 2005: Unlocking Public Entrepreneurship and Public Economies, "UNU-WIDER Discussion Paper", nr 2005/01, s. 1-8.
 19. Republic of Poland. 2004: Memorandum - Future of the Cohesion Policy of the European Union, April 2004.
 20. System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK 04-06) oraz Krajowy System Informatyczny (KSI SIMIK 07-13). Zestawienie wartości umów/decyzji o dofinansowanie - w podziale na województwa, powiaty i gminy oraz Zestawienie wartości wniosków o płatność - w podziale na województwa, powiaty i gminy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. .
 21. Tiebout C. 1956: A pure theory of local expenditures, "Journal of Political Economy", nr 64(5), s. 416-424.
 22. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006.227.1658.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu