BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Utzig Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zależność pomiędzy wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych rolników a stopą procentową Narodowego Banku Polskiego
The Relationship between Consumption Expenditures of Households of Farmers and National Bank of Poland's Interest Rate
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 140-149, rys., bibliogr. 9 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Stopa podatkowa, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Gospodarstwa rolne, Banki centralne
Tax rate, Structure of income and expenditure of households, Arable farm, Central banks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia badanie zależności pomiędzy wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych rolników i stopą procentową Narodowego Banku Polskiego. Założono ujemną korelację pomiędzy badanymi zmiennymi. Badania przeprowadzone na podstawie danych z okresu 2000-2009 pokazały, że występuje ujemna zależność pomiędzy konsumpcją gospodarstw domowych w Polsce i stopą procentową banku centralnego. Zależność ta jest minimalnie silniejsza w przypadku gospodarstw domowych ogółem niż w przypadku gospodarstw domowych rolników. Nie wystąpiła interpretowalna zależność pomiędzy przeciętną skłonnością do konsumpcji a stopą procentową. (abstrakt oryginalny)

The article presents a research of dependence between consumption expenditures of households of farmers and interest rate of the National Bank of Poland. The negative correlation between examined variables was supposed. The research based on statistical data from the period 2000-2009 showed that there is a negative relationship between households of farmers consumption in Poland and the interest rate of central bank. The relationship is slightly stronger in case of households as a whole than in case of households of farmers. There wasn't an interpretable dependence between average propensity to consumer and interest rate. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budżety gospodarstw domowych (za lata 2000-2009), 2001-2010: GUS, Warszawa.
  2. Bywalec Cz. 2007: Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa.
  3. Dębski W. 2010: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa.
  4. Doszyń M. 2004: Analiza skłonności do konsumpcji dla poszczególnych rodzajów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2002, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, Nr 15, Szczecin, s. 51-64.
  5. Hall R. E., Taylor J. B. 2005: Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Modigliani F. 1986: Life Cycle, Individual Thrift, and the Wealth of Nations, "American Economic Review", vol. 76, No. 3, s. 297-313.
  7. Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998-2011, NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm, dostęp dnia 01-09-2011.
  8. Polański Z. 2008: System fi nansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  9. Varian H. R. 2006: Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu