BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lizińska Wiesława (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Marks-Bielska Renata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kisiel Roman (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Atrakcyjność inwestycyjna gmin i znaczenie w jej kształtowaniu preferencji specjalnej strefy ekonomicznej
Investment Attractiveness of Municipalities and Importance in Its Shaping the Preferences of the Special Economic Zone
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 191-205, rys., bibliogr. 35 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Specjalne strefy ekonomiczne, Rozwój lokalny, Atrakcyjność inwestycyjna
Special economic zones, Local development, Investing attractiveness
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
W opracowaniu dokonano oceny czynników determinujących poziom atrakcyjności inwestycyjnej gmin objętych Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz identyfikacji skutków włączenia działek inwestycyjnych do tej strefy. Badania ankietowe przeprowadzono w I półroczu 2010 r. wśród 13 z 20 gmin objętych strefą. Czynnikiem determinującym atrakcyjność inwestycyjną w opinii badanych było położenie geograficzne. W badanych gminach najczęściej wykorzystywanym instrumentem w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej była poprawa infrastruktury technicznej. Obecność w strefie nie jest traktowana jako czynnik w podstawowym stopniu determinujący atrakcyjność inwestycyjną. Główną korzyścią z posiadania terenów w strefie było pozyskanie inwestorów, których działalność prowadzi do zmniejszenia stopy bezrobocia (76,90%), a także poprawa pozycji konkurencyjnej gminy. Większość ankietowanych deklarowała zamiar dalszego stosowania zwolnień i ulg podatkowych dla inwestorów nawet po 2020 r. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the study was to evaluate the factors determining the level of investment attractiveness of the municipalities covered by the Warmia-Mazury Special Economic Zone and identification of the effects of the inclusion of investment land in the composition of the zone. Surveys were conducted in the first half of 2010 among 13 of 20 municipalities covered by the zone. A factor in determining investment attractiveness of the greatest extent in the opinion of respondents was geographical location. In most surveyed municipalities (76.90%) an instrument used to enhance investment attractiveness was improvement of technical infrastructure. The presence in the zone area is not regarded by them as a primary factor in determining the degree of investment attractiveness. The main benefit (76.90%) of owning land in the zone area was attracting investors, whose activity leads to a decrease in the unemployment rate and improves the competitive position of the municipality. Most of the interviewed representatives declared an intention of further use of exemptions and tax relief for investors, even after 2020. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. 2003: Kształtowanie rozwoju regionalnego, [w:] Strategie rozwoju lokalnego, Aspekty instrumentalne., Wyd. SGGW, Warszawa, t. 2, s. 11-22.
 2. Ambroziak A.A. 2010: Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Wyd. AGH, Warszawa.
 3. Ancyparowicz G. 2009: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym. Główny Urząd Statystyczny.
 4. Bartik T.J. 2004: Economic Development. In: Management Policies in Local Government Finance. J. R. Aronson and E. Schwartz. Washington, DC: International City/Country Management Association, 355-390.
 5. Blakely E.J. 1990: Planning local economic development. Theory and practice. Sage Library and Social Research, London.
 6. Bojar E. 2001: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. PWN, Lublin.
 7. Brol R. 2008: Kapitał społeczny w gospodarce lokalnej, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, (red.) R. Brol. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 3.
 8. Budner W. 2004. Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań.
 9. Chidlow A., Young S., Salciuviene L. 2009: Regional determinants of inward FDI distribution in Poland. International Bussiness Review, 18:119-133.
 10. Domański R. 2005. Geografi a ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. PWN, Warszawa.
 11. Dziemianowicz W. 1997: Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce. Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Studia Regionalne i Lokalne, Warszawa, 21 (54).
 12. Dziemianowicz W. 2008: Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze loklane - inwestorzy zagraniczni. Wyd. UW, Warszawa.
 13. Godlewska H. 2001: Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia. Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa.
 14. Gorzelak G. 2001: Szanse polskich regionów (założenia długofalowej strategii rozwoju regionalnego Polski), [w:] Problemy rozwoju regionalnego, (red.) J. Brdulak. PTE, Warszawa.
 15. Jarczewski W. 2006: Specjalne Strefy Ekonomiczne jako czynnik przyciągania inwestycji, [w:] Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, (red.) B. Domański, W. Jarczewski. Departament Gospodarki i Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, s. 51-54.
 16. Kalinowski T. 2005. (red.): Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 17. Kola M., Kujawka M., Kuzel M., Piotrowska-Trybull M., Studzińska K. 2005: Metodyka badań, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu, (red.) W. Karaszewski. Wyd. UMK, Toruń, s. 26-38.
 18. Lizińska W., Kisiel R. 2005: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki (red.). W. Karaszewski. Wyd. UMK, Toruń, s. 95-102.
 19. Lizińska W., Kisiel R. 2008: Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wyd. UWM w Olsztynie.
 20. Lizińska W., Marks-Bielska R., Janicka J., 2010: Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej wybranych województw Polski Wschodniej, [w:] Polityka ekonomiczna, (red.) J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. Nr 111; 381-391.
 21. Lizińska W., Nazarczuk J. M. 2007: Bariery lokalizacji inwestycji na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego, [w:] Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej, (red.) B. Plawgo. WSAP, Białystok, s. 51-58.
 22. Lizińska W., Źróbek-Różańska A. 2009a: Potrzeba zintegrowanych działań władz lokalnych i specjalnej strefy ekonomicznej w pozyskiwaniu inwestorów. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn, Vol. 17, Nr 3, s. 95-102.
 23. Lizińska W., Źróbek-Różańska A. 2009b: Special economic zone as the way of attracting foreign investors to the region, [w:] Foreign economic activities: regional aspects. International Collection of Scientifi c Works. Odessa State Economic University, Odessa, p. 24-33.
 24. Markowski T. 2008: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, (red.) Z. Strzelecki. Wyd. Nauk. PWN, s. 13-28.
 25. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. 2007: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 26. Nargiełło J. 2006: Zdolność kredytowa jako element potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(25), s. 99-116.
 27. Pająk K. 2006: Samorząd terytorialny w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Wyd. PWSZ im. S. Staszica, Piła.
 28. Pająk K. 2011: Rozwój lokalny jako nowa kategoria ekonomiczna, [w:] Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej, (red.) K. Pająk, J.J. Tomidajewicz. Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 30-60.
 29. Regulski J. 2009: Rola samorządu województwa w systemie polityki regionalnej państwa, [w:] Polityka regionalna na Mazowszu - materiały kongresowe, Polski Instytut Demokracji Lokalnej Warszawa, s. 7-14.
 30. Sajdłowska-Martini E., Calak R. 2002: Specjalne strefy ekonomiczne w wybranych krajach i w Polsce, "Wspólnoty Europejskie", nr 5 (128), s. 14.
 31. Słomińska B. 2007: Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, Samorząd Terytorialny, nr 3, s. 19-33.
 32. Specjalne strefy ekonomiczne po 2020 r. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektyw funkcjonowania. ERNST&YOUNG Quality in Everything WeDe.
 33. Szkica T. 2008: Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2, s. 43-63.
 34. Szymaniak A. 2002: Problem specjalnych stref ekonomicznych w negocjacjach Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie", nr 9 (132), s. 17.
 35. Wojciechowski E. 2003: Zarządzanie samorządzie terytorialnym. Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu