BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Będzikowska Ludmiła (Instytut Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku)
Title
Preferencje edukacyjne młodzieży w aspekcie demografii i przedsiębiorczości jako czynników rozwoju lokalnego : na przykładzie Gminy Staroźreby
Educational Preferences of Young People on the Example of the Municipality Staroźreby
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 205-212, tab., bibliogr. 9 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Rozwój lokalny, Edukacja młodzieży, Rozwój gospodarczy
Local development, Youth education, Economic development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przyczyną zróżnicowania obszarów wiejskich są różne bariery: demograficzne, osadnicze, stan infrastruktury technicznej. Najwięcej gmin problemowych występuje na wschodzie Polski, ale są również one obecne w jej centrum. Gmina Staroźreby jest gminą rolniczą, leżącą w pobliżu Płocka. Jej mieszkańcy są gorzej wykształceni niż średnia w kraju, postępuje proces wyludniania. Młodzież gimnazjalna wybiera najczęściej naukę w liceum (43%), jej większość zamierza studiować. W technikach i zasadniczych szkołach zawodowych chce się kształcić po 25% uczniów. Wybór szkoły podyktowany jest przede wszystkim chęcią szybkiego zdobycia zawodu. (abstrakt oryginalny)

Differences between the areas are caused by different barriers: demographic, settlement, the state of technical infrastructure. Most municipialities with problems can be found in east and central Poland. The Municipality of Staroźreby is an agricultural municipality near Plock. Its residents' educational level is under average in comparison with the rest of the population of Poland and the process of depopulation is progressing. Most of the gymnasium students (43%) want to continue their studies in high schools and in the future at universities. The rest of students choose technical and vocational schools - this choice is motivated by getting a profession as soon as possible. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bilans kapitału ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki pierwszej edycji badań zrealizowanej w 2010 r., PARP, Warszawa 2011, sw. 20-21.
  2. Kołomyjska I., Mażewska M., (red.) 2007: Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce, FDPA, Warszawa, s. 13.
  3. Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa 2010, s. 194.
  4. PSR 2002 - niepublikowane dane Urzędu Gminy Staroźreby
  5. Przegląd terytorialny Polski - nowy raport OECD. Informacja prasowa 13.IX.2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  6. Rocznik demograficzny 2010, GUS, Warszawa, s.108.
  7. Rosner A.,(red.) 2000: Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich, FAPA, Warszawa, s. 15.
  8. Wilkin J., Nurzyńska I., (red.) 2010: Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa, s.194.
  9. Województwa. Podregiony, powiaty, gminy. 2010, GUS, Warszawa, s.426, 429.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu