BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczyński Tadeusz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Wybrane efekty udziału funduszy obcych w finansowaniu gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2008
Chosen Effects of Using External Funds in Financing EU Farms in Years 1989-2008
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 213-229, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Rentowność aktywów, Rentowność kapitału własnego, Zadłużenie, Gospodarstwa rolne
Return on assets (ROA), Return on equity (ROE), Indebtedness, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W pracy wykorzystano informacje gromadzone w ramach europejskiego systemu rachunkowości rolnej FADN z lat 1989-2008. Na przykładzie krajów dawnej UE-12 oceniono oddziaływanie w tym okresie kapitałów obcych na rentowność majątku i kapitału własnego, ryzyko finansowe oraz poziom inwestycji netto. (abstrakt oryginalny)

In years 1989-2008 in EU farms the dependency between the share of external funds and investments intensity was observed. Danish and Dutch farms had the highest external financial support and also achieved the highest level of net investment. Italian and Spanish farms using almost only equity had a negative level of net investment in this period. The highest average return of assets and equity in 1989-2008 was achieved by Belgian farms. They represented a group with an average level of total assets to equity. The farms from the group with strongest external financial support (Denmark, The Netherlands) and farms with low support (Italy, Spain) achieved low and average profitability during the analyzed period. The growth of economic size improved the return on assets and with ROA greater than the loan interest rate using external funds allowed to use the positive effect of financial leverage. Horticultural and granivores farms of class (6) ≥ 100 ESU achieved a positive effect of financial leverage due to high return on assets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bereżnicka J., 2009: Dźwignia czy maczuga finansowa w realizacji decyzji inwestycyjnych w gospodarstwie rolniczym, "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 78, ss. 237-247.
 2. Bień W., 2005: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 3. Daniłowska A., 2007: Zróżnicowanie zadłużenia gospodarstw indywidualnych w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA", t. X, z. 1, ss. 94-97.
 4. Developments in the income situation of the EU agricultural sector, European Commission Directorate-General For Agriculture and Rural Development. Brussels, September 2010. Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/ publications_en.cfm; data odczytu: czerwiec 2011.
 5. EU dairy farms report 2010 based on FADN data, European Commission Directorate-General For Agriculture and Rural Development. Brussels, May 2010. Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/publications_en.cfm; data odczytu: czerwiec 2011.
 6. EU farm economics overview FADN 2007, European Commission Directorate-General For Agriculture and Rural Development. Brussels, September 2010. Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/ publications_en.cfm; data odczytu: czerwiec 2011.
 7. Farm Accountancy Data Network 2011, Tryb dostępu: http://www.ec.europa.eu/agriculture/rica. Data odczytu: lipiec 2011.
 8. Gawda R., 2009: Model Du Ponta w wybranych przedsiębiorstwach branży cukrowniczej, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 3(13), ss. 41-48.
 9. Gołaś Z., 2009a: Analiza rentowności kapitału w rolnictwie, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 1 (11), ss. 63-74.
 10. Gołaś Z., 2009b: Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego w rolnictwie, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 1 (11), ss. 75-91.
 11. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa.
 12. Hawawini G., Viallet C., 2007: Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa.
 13. Jakubczak A., 2009: Struktura kapitału a wyniki ekonomiczno-finansowe wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych, "Roczniki Naukowe SERiA" t. IX, z. 1, ss. 144-149.
 14. Kulawik J., 1995: Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi, IERiGŻ, Studia i Monografi e, z. 72, Warszawa.
 15. Kulawik J., 1999: Przesłanki i skutki interwencjonizmu kredytowego w rolnictwie w opiniach izb rolniczych, IERiGŻ, Warszawa.
 16. Mańko S., Sobczyński T., Sass R., 2008: Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005, "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 64, ss. 5-22.
 17. Nieć D., 2000: Strategie zarządzania zwiększające rentowność gospodarstw rolniczych, SGGW, Warszawa. Tryb dostępu: http://ekr.rgr.sggw.pl/konfer/dok/niec.doc. Data odczytu: październik 2010.
 18. Sobczyński T., 2011: Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolniczych UE na podstawie inwestycji netto w latach 1998-2008, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Oeconomica" (w druku).
 19. Sobczyński T., 2009a: Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe, "Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego", 24, 9, ss. 159-168.
 20. Sobczyński T., 2009b: Wpływ typu rolniczego na zrównoważenie ekonomiczno-społeczne gospodarstw rolniczych UE, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XI, z. 1, ss. 383-388.
 21. Sobczyński T., 2009c: Zmiany poziomu subsydiów w gospodarstwach rolniczych UE-12 w latach 1989-2006, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 3(13), ss. 205-216.
 22. Sobczyński T., 2009d: Wybrane czynniki zrównoważenia ekonomiczno-społecznego największych przedsiębiorstw rolniczych UE, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 96, z. 3, ss. 152-162.
 23. Sobczyński T., 2008: Zmiany udziału dopłat w dochodach gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005, [W:] Polityka Unii Europejskiej. D. Kopycińska (red.). Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ss. 36-50.
 24. Wasilewski M., 2006: Rentowność gospodarstw rolniczych w zależności od strategii zarządzania kapitałem obrotowym, "Roczniki Naukowe SERiA" t. VIII, z. 1, ss. 217-221.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu