BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winnicka-Wejs Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wartość lojalności pracowniczej : (wyniki badań ankietowych pracujących studentów)
Staff loyalty value : (results of working students' survey)
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 1 (23), s. 103-125, tab., bibliogr. poz. 4
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Lojalność pracowników, Lojalność, Badania ankietowe, Studenci
Employee loyalty, Loyalty, Questionnaire survey, Students
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących znaczenia lojalności pracowniczej (lojalności wobec pracodawcy) w życiu zawodowym pracujących studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zastosowano przy tym samodzielnie opracowany kwestionariusz ankiety. Artykuł ma charakter utylitarny - zweryfikowano dwadzieścia jeden hipotez badawczych. Wyniki badań empirycznych zostały ujęte w ośmiu głównych punktach dotyczących: pojęcia lojalności pracowniczej w opinii badanych studentów, ważności lojalności pracowniczej na tle innych rodzajów lojalności, autooceny lojalności wobec zatrudniającej organizacji, oceny szacunku bezpośrednich przełożonych wobec lojalnych pracowników, lojalności pracowniczej jako wartości cenionej przez pracodawców i pracowników, portfolio oceniającego zadowolenie i lojalność, stałości versus zmienności w życiu zawodowym, postrzeganych skutków lojalności pracowniczej. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of the survey concerning the meaning of staff loyalty (the loyalty towards the employer) in the professional life of working students of the University of Economics in Katowice. An independently prepared survey questionnaire was used. The article is utilitarian - twenty one working hypotheses were verified. The results of empirical research were presented as eight main points: the notion of staff loyalty as perceived by student respondents, the importance of staff loyalty as compared to other types of loyalty, the self-assessment of loyalty towards the employing organisation, the assessment of the respect shown by immediate superiors towards loyal employees, staff loyalty as a value appreciated both by employers and employees, the portfolio of satisfaction and loyalty evaluator, stability versus changeability in professional life, the perceived effects of staff loyalty. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Boguszewski R., Co jest ważne, co można, a czego nie wolno - normy i wartości w życiu Polaków, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, lipiec 2010.
  2. Lipka A., W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005.
  3. Lipka A., Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2002.
  4. Winnicka-Wejs A., Polimorfizm lojalności, w: A. Lipka, A. Winnicka-Wejs, J. Acedański: Lojalność pracowników. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami, Difin, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5772
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu