BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balicki Władysław (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Ptaszyńska Barbara (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Transformacyjny cykl gospodarczy : próba analizy mechanizmu
Transformational Economic Cycle : An Attempt of Analysis of Its Mechanism
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 24, s. 55-72, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : aspekty systemowe i makroekonomiczne
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Recesja gospodarcza
Systemic transformations in the economy, Economic recession
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pierwsza część artykułu, osadzonego w paradygmacie Keynesowskim, jest poświęcona wyjaśnieniu paradoksu, który polega na tym, że w warunkach, w jakich Polska znalazła się na początku lat 90., powinna wystąpić szybka ekspansja, a tymczasem nastąpiła trwająca 2,5 roku recesja. Autorzy bazują na koncepcji produktu potencjalnego, przy którym wystąpiłaby równowaga na rynku dóbr i usług, gdyby nie kolejne - wprowadzane według wykorzystanej w opracowaniu metody idealizacji i konkretyzacji - czynniki zakłócające. Ich działanie wyjaśnia pojawienie się recesji transformacyjnej, gdy produkt kształtuje się na znacznie niższym poziomie niż przed transformacją. Druga część artykułu przedstawia modelowy mechanizm wyjścia transformowanej gospodarki z załamania gospodarczego, które dotknęło wszystkie kraje postkomunistyczne. Czynnikiem, który stał się hamulcem spadku produkcji, były zobowiązania odziedziczone po poprzednim ustroju. Wywołany nimi deficyt budżetowy stworzył dodatkowy popyt. Kolejne, stopniowo włączające się hamulce, to m. in.: spadek inflacji, wzrost stopy inwestycji i zakończenie restrukturyzacji transformacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The first part of the article, set in Keynesian paradigm is devoted to explanation of the paradox: in characterised by the authors conditions in which Poland was at the beginning of the 90s there should occur fast expansion, whereas - as it is known - there was two and a half year of recession. The authors base their analysis on the concept of potential product with which there would be balance on goods and services markets, if there did not occur - introduced according to the method of idealisation and concretisation - disturbing factors. The occurrence of transformational recession can be explained by their influence: after taking into account all the disturbing factors it is on much lower level in comparison with the period prior to transformation. In the second part of the article the authors present model mechanism of economy in transition leaving economic breakdown stage which affected all post-Communist countries. According to the authors, the factor which as the first one was stopping the fall of production were commitments of the previous economic system. The budget deficit caused by them result in additional demand. Further the authors discuss another, successively appearing, drags, e.g.: the fall of inflation, growth of investment rate and ending transformational restructuring. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Babicz G., Balicki W., Ptaszyńska В., Procedura idealizacji i stopniowej konkretyzacji jako metoda budowy teorii ekonomicznej, w: Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym, red. M. Giedz, A.R. Kozłowski, R. Majewski, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 41-56.
  2. Balicki W., Makroekonomia, Wyd. WSB, Poznań 2006.
  3. Balicki W., Wykłady z metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. WSB, Poznań 2002.
  4. Nowak L., Model ekonomiczny, PWE, Warszawa 1972.
  5. Nowak L., U podstaw Marksowskiej metodologii nauk, PWN, Warszawa 1971.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu