BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Analiza międzynarodowej konkurencyjności Polski na tle krajów Unii Europejskiej - ujęcie makroekonomiczne
The Analysis of International Competitiveness of Poland in Comparison with the Countries of European Union - Macroeononic Approach
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 24, s. 73-92, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : aspekty systemowe i makroekonomiczne
Keyword
Konkurencyjność międzynarodowa, Konkurencyjność gospodarki, Wzrost gospodarczy
International competitiveness, Economy competitiveness, Economic growth
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasadniczym celem rozważań jest określenie zmian w poziomie i zdolności konkurencyjnej gospodarki Polski dokonujących się pod wpływem transformacji systemowej. Przeprowadzone badania wykazały istotną współzależność między tymi procesami. Przyspieszenie dynamiki wzrostu gospodarczego w latach 1990-2008 w pewnym stopniu pozwoliło poprawić międzynarodową konkurencyjność Polski na obszarze europejskim. Za główne determinanty wzrostu międzynarodowej konkurencyjności kraju uznano: wzrost produktywności pracy, relatywnie wysoki wkład TFP we wzrost gospodarczy, szybki spadek kosztów pracy, rosnący napływ bezpośrednich inwestycji z zagranicy, wzrost otwartości gospodarki Polski, a zwłaszcza jakość i efektywność kapitału ludzkiego. Wskazano także na bariery ograniczające poziom i zdolność konkurencyjną Polski na rynku europejskim.(abstrakt oryginalny)

The basic aim of the article is defining the changes of the Polish economy competitiveness level and capacity, taking part under the influence of the system transformation process. The research which was conducted indicated the existence of significant interrelation of these processes. The acceleration of economic growth dynamics in 1990-2008 helped to improve - to some extent - international competitiveness of Poland on European area. The main determinants of the increase of international competitiveness of the country were: increase of labour productivity, relatively high share of TFP in economic growth, fast decrease of labour cost, growing inflow of foreign direct investment, increase of Polish economy openness, particularly of quality and efficiency of human capital. The article also points out the barriers limiting the level and capacity of Polish competitiveness on the European market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieńkowski W., Lis S., Konkurencyjność gospodarki Polski, PAN Kraków, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1989.
 2. "Biuletyn Statystyczny" 2009, nr 2.
 3. European Innovation Scoreboard 2006, Commission of European Communities, Brussels 2006.
 4. European Innovation Scoreboard 2008. Comparative Analysis of Innovation Performance, Commission of European Communities, Brussels 2009.
 5. Gospodarka i handel zagraniczny Polski 2008. Raport roczny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
 6. Human Development Report, [za różne lata], United Nations Development Programme, New York.
 7. Lis S., Akcesja Polski do strefy euro - analiza krytyczna, "Ekonomista" 2008, nr 3.
 8. Lis S., Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach Unii Europejskiej, w: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, red. S. Lis, Kraków-Tarnów 2000.
 9. Misala I., Konkurencyjność Polski w handlu z krajami Unii Europejskiej, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2009. Zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjne, red. M.A. Weresa, Wyd. SGH, Warszawa 2009."
 10. Misala J., Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2009. Zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjne, red. M.A. Weresa, Wyd. SGH, Warszawa 2009.
 11. Porter M., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990.
 12. Rapacki R., Polska - analiza porównawcza wyników ekonomicznych, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weresa, Wyd. SGH, Warszawa 2006
 13. Raport na temat pełnego uczestnictwa w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2009.
 14. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, [za różne lata], GUS, Warszawa.
 15. Serwis Bankier.pl, http://www.bankier.pl/wiadomości/GUS-deficyt-handlowy-Polski.
 16. The Global Competitiveness Report 2008-2009, red. 1С. Schwab, M. Porter, World Economic Forum, Geneva 2008.
 17. The World Competitiveness Yearbook 2009, IMD, Lausanne 2009.
 18. The WorldFactbook, UN, New York 2007.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu