BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mizera Katarzyna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Pomiar efektywności CSR w przedsiębiorstwie
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 263-281, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Keyword
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Efektywność
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Effectiveness
Note
streszcz.
Abstract
Działania przedsiębiorstw zorientowane na korzyści dla otoczenia nie mogą pomijać zasad rachunku ekonomicznego. Przedsiębiorstwo realizujące koncepcję CSR nie rezygnuje z dążeń do generowania zysku, a co za tym idzie - do tworzenia warunków bezpiecznego działania i rozwoju. Zasadniczym wyzwaniem dla społecznej odpowiedzialności biznesu jest pomiar skuteczności działań CSR i ich wpływu na wyniki przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości i sposobów pomiaru efektywności CSR.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 2. Bartkowiak G., Problematyka pomiaru i oceny społecznej odpowiedzialności firm, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu, red. L. Wojtasiewicz, AE w Poznaniu, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2008.
 3. Davis К., Bloomstrom R.L., Business and Society: Environment and Responsibility, wyd. 3, McGraw-Hill, New York 1975.
 4. dobrybiznes.info
 5. Drucker P.F., Myśli przewodnie DRUCKERA, Wyd. MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2002.
 6. Elkington J., Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21 Century Business, New Society Publishers, Stony Creek, CT, 1998.
 7. Ferguson D.L., Measuring Business Value and Sustainable Performance, Doughty Center for Corporate Responsibility, Cranfield University School of Management, May 2009.
 8. Finch N, The Emergence of CSR and Sustainability Indices, Social Science Research Network 2005.
 9. Hitchcock D., Willard M., The Business Guide to Sustainability: Practical Strategies and Toolsfor Organizations, Earthscan, London 2007.
 10. isotc.iso.org
 11. Janasz W., Przedsiębiorstwo wobec rosnących wyzwań przyszłości, w: Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2003.
 12. Jastrzębska E.M., System społecznej odpowiedzialności według Międzynarodowego Standardu SA 8000 w polskich przedsiębiorstwach, w: Stan i perspektywy rozwoju zrównoważonego, red. E. Broniewicz, Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem, Politechnika Białostocka, Białystok 2006.
 13. Kowalczewski W., Kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, red. W. Kowalczewski, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa 2002.
 14. Kulawczuk P. i in., Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach, w: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, IBnDiPP, EQUAL, Warszawa 2007.
 15. Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna życiu gospodarczym, Wyd. IFiS PAN, Warszawa2006.
 16. Lewicka-Strzałecka A., W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej legitymizacji firmy, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa, 2004.
 17. Osbert-Pociecha G., Próba konceptualizacji efektywności z wykorzystaniem mind-mappingu, w: Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 18. Raport Komunikowanie na rzecz CSR. Pierwsze w Polsce kompleksowe badania postaw konsumentów oraz liderów opinii wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu, red. A.M. Stafiej, FKS, Warszawa 2004.
 19. Rok В., Audyt etyczny według reguł AA 1000 jako narzędzie edukacji menedżerskiej, w: Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2001.
 20. Rok В., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 21. Rok В., Standard Społecznej Odpowiedzialności SA 8000, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, "Biuletyn" 2001,nr 2.
 22. Społeczna odpowiedzialność biznesu, red. L. Wojtasiewicz, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2008.
 23. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, Badanie FOB dla UNDP i KE, Warszawa 2007.
 24. The first ever European survey of consumers' attitudes, CSR Europe, Brussels 2000.
 25. www.gwp.pl
 26. Witek-Crabb A., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej, w: PNAE nr 1137, Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 27. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu