BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Bilans dwudziestolecia 1989-2009 wobec 1918-1939 : próba porównania stopnia ingerencji gospodarczej państwa w obu okresach
Poland 1989-2009 vs. 1918-1939 : a Comparison of Statism in both Economic Periods
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 24, s. 107-120, tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : aspekty systemowe i makroekonomiczne
Keyword
Historia gospodarcza, Polityka gospodarcza państwa, Rola państwa w gospodarce
Economic history, State economic policy, States' role in economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Interesującym aspektem reform ostatnich dwóch dekad (1989-2009) jest porównanie stopnia ingerencji państwa w zjawiska gospodarcze do podobnego pod względem długości, lecz diametralnie odmiennego geopolitycznie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939). Przy licznych zastrzeżeniach, wynikających z dostępności oraz porównywalności materiału statystycznego, można zaryzykować twierdzenie, iż stopień bezpośredniej kontroli państwa nad gospodarką II Rzeczypospolitej był niższy niż obecnie. Powinno to stać się przedmiotem refleksji zarówno teoretyków, jak i praktyków polskiej polityki gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

An interesting aspect of reform undertaken in Poland during the past two decades (1989-2009) is comparing the extent of statism with that interwar Poland (1918-1939), an equally long albeit completely different era (e.g. in geopolitical terms). With numerous caveats (related to the comprehensiveness and comparability of available data) one can plausibly argue that the scale of direct state control over the economy of interwar Poland had been lower than it was in the past 20 years. This fact should provide a source of inspiration for contemporary economic policy theoreticians and practitioners in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biblia Tysiąclecia [online], dostępna w Internecie: http://www.biblia.net.pl/biblia.php.
 2. Caldwell В., The Chicago School, Hayek, and Neoliberalism, "Duke University Working Paper Series" 2009, marzec.
 3. Chomsky N., Class War: The Attack on Working People, 1995 [materiał audiowizualny], dostępny w Internecie: http://www.youtube.com/watch?v=:vbtpNblpGhO.
 4. Chomsky N., [Barsamian D.], Education is Ignorance, Excerpted from Class Warfare [online], dostępny w Internecie: http://www.chomsky.info/books/warfare02.htm.
 5. Doing Business, The World Bank, metodologia [online], dostępna w Internecie: http://' www.doingbusiness.org/MethodologySurveys.
 6. European System of Accounts [online], dostępny w Internecie: http: //с irca. europą. e u/irc/ dsis/ nfaccount /info/data/ESA95/en/titelen.htm.
 7. Gołębiowski J., Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej, PWN, Warszawa 1985.
 8. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. 22, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994.
 9. Koran [online], dostępny w Internecie: http://www.quranexplorer.com/quran/Sura= 16&F romVerse==90&Translation=Eiig-YusufK)20Ali&Script=Usmani.
 10. Kuznets S, Autobiography, 1971 [online], dostępny w Internecie na stronie Komitetu Noblowskiego: http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1971/kuznets.html.
 11. Lambsdorff J.G., The Methodology of the Corruptions Perceptions Index (2008) [online], dostępny w Internecie: http://www.transparency.org/content/download/36193/568706.
 12. Lawler P.A., Liberal Conservatism, Not Conservative Liberalism: The Meaning of Conservatism by Roger Scruton, revised 3rd ed., St. Augustine's Press, Chicago IL 2002.
 13. Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, red. K. Kozłowski, PWE, Warszawa 1989.
 14. Smith A., An Inquiry into the Nature And Causes of the Wealth of Nations, Book Four, Of Systems of Political Economy, London 1776; wersja online dostępna w Internecie na strome The Adam Smith Institute: http://www.adamsmith.org/.
 15. Sprawozdanie Komisji do Zbadania Gospodarki Przedsiębiorstw Państwowych z 1939 r., Warszawa 1939, Dz.U. RP nr 25, poz. 195.
 16. Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa Majątek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych na dzień 31 grudnia 2007 г., MSP, Warszawa 2008 [online], dostępny w Internecie: http://bip.msp.gov.pl/palm/bip/79/2355/Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu _ Panstwa.htm.
 17. Strona internetowa The Department of Politics and International Relations, University of Oxford z listą publikacji D. Butlera: http://www.politics.ox.ac.uk/index.php/profile/ david-butler.html.
 18. Strona internetowa Fundacji Heritage: http://-www.heritage.org/.
 19. Strona internetowa Joseph Dejacque. Elude et documents: http://joseph.dejacque.free.fr/ etudes/etudes.htm.
 20. Strona internetowa National Center for Policy Analysis: http://www.ncpa.org/pub/what- is-classical-liberalism.
 21. Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2007 roku, "Informacje i opracowania statystyczne", GUS, Warszawa 2008 [online], dostępny w Internecie na stronie GUS: http:// www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ gus/ PUBL_pbs_sr_tr_w_gos_nar_ w_r_2007.pdf.
 22. The Road from Mont Pelerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective, red. P.E. Mirowski, D. Plehwe, President and Fellows of Harvard College, Cambridge MA 2009.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu