BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brol Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Korupcja w krajach transformacji ustrojowej
Corruption in Countries after Transition
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 24, s. 121-134, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : aspekty systemowe i makroekonomiczne
Keyword
Korupcja, Przeciwdziałanie korupcji, Zwalczanie korupcji, Kulturowe uwarunkowania
Corruption, Corruption fighting, Fight corruption, Cultural determinants
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie warunki sprzyjają rozwojowi korupcji i w jakim zakresie zjawisko to dotyczyło gospodarki nakazowo-rozdzielczej'? Podjęto kwestię występowania korupcji w krajach transformowanych. Wskazane zostały podstawowe zależności pomiędzy zachowaniami podmiotów gospodarczych oraz konsumentów a korupcją. Jako główną tezę opracowania przyjęto, że zachowania korupcyjne są efektem zaniku własności prywatnej na rzecz własności publicznej lub kolektywnej. Brak własności prywatnej jest więc zasadniczym czynnikiem kształtującym poziom korupcji. Do pozostałych czynników należy zaliczyć m. in. jakość instytucji państwa oraz uwarunkowania kulturowe.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is an attempt to answer the question which conditions stimulate development of corruption? To what extent this phenomenon took place in centrally-planned economy? The paper discusses the problem of corruption in the countries undergoing transformation. There are indicated basic correlations between the behaviour of business agents and consumers and corruption. The main thesis of the paper is that corruption behaviour is a result of disappearance of private property for the sake of public or collective ownership, therefore lack of private property is a. basic factor forming the level of corruption. The other factors are e.g. quality of state institutions and culture environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 2008 Corruption Perceptions Index, Transparency International, Berlin 2008.
 2. Alchian A.A., Economic Forces at Work, Liberty Press, Indianapolis 1977.
 3. Becker G.S., Becker G.N., Ekonomia życia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego świata wpływają na nasze codzienne życie, Helion, Gliwice 2006.
 4. Brol M., Źródła zachowań korupcyjnych w państwach rozwiniętych i rozwijających się - próba porównania, w: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, red. M. Noga, M. Stawicka, CeDeWu, Warszawa 2008.
 5. Hankiss E., Pułapki społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
 6. Klimczak В., Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 7. Kornai J., Wzrost, niedobór, efektywność. Makrodynamiczny model gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa 1986.
 8. Landes D., Kultura przesądza prawie o wszystkim, w: Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 9. Levitt S., Dubner S., Freakonomia. Świat od podszewki, Helion, Gliwice 2006.
 10. Miller R.A. Jr., Are Familists Amoral? A Test of Banfield's Amoral Familism Hypothesis in a South Italian Village, "American Ethnologist" 1974, nr 3.
 11. Murphy K.J., The Control and Performance of State-Owned Enterprises, National Consumer Council, Washington 1989.
 12. Nowakowski К., Korupcja a instytucje w gospodarce, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, t. II, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wyd. UMK, Toruń 2006.
 13. Radziwinowicz W., Ile Rosja daje w łapę, "Gazeta Wyborcza", 22 listopada 2006 r.
 14. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu