BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marchewka-Bartkowiak Kamilla (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Znaczenie zarządzania długiem Skarbu Państwa w Polsce w procesie transformacji polityki fiskalnej
The Importance of Debt Management of State Treasury in Poland in the Process of Transformation of Fiscal Policy
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 24, s. 209-225, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : aspekty systemowe i makroekonomiczne
Keyword
Zarządzanie długiem, Dług publiczny
Debt management, Public debt
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje proces przemian zarządzania długiem Skarbu Państwa w Polsce w okresie transformacji polityki fiskalnej oraz rozwoju rynku finansowego. Ponadto zawiera analizę zmian w zakresie zadłużenia publicznego (w tym Skarbu Państwa) oraz kosztów jego obsługi ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 2000 n, tj. po wprowadzeniu prawnych podstaw zarządzania długiem Skarbu Państwa w Polsce oraz na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej. W końcowej części omawiane są dwa istotne ograniczenia związane z realizacją celu zarządzania długiem Skarbu Państwa, wynikające z problemów struktury i rozkładu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.(abstrakt oryginalny)

The article presents the process of changes in debt management of Slate Treasury in Poland during the period of fiscal policy transformation and development of financial market. The author also presented the analysis of changes in public debt (particularly State Treasury) and the debt service costs, particularly taking into account the period after 2000, i.e. after introduction of the legal regulations of debt management of State Treasury in Poland, compared to European Union member countries. In the final part of the article the author points out two important restrictions connected with the realization of State Treasury debt management resulting from the problems of structure and distribution of borrowing needs of the state budget.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barro R., Optimal debt management, "NBER Working Paper" 1995, nr 5327.
  2. Coordinating Public Debt and Monetary Management, red. V. Sundararajan, P. Dattels, H. Blomrnestem, IMF, Washington D.C. 1997.
  3. Guidelines for Public Debt Management, IMF, World Bank, Washington D.C. 2001.
  4. Marchewka-Bartkowiak K., System emerytalny a dług publiczny, w: Kontrowersje wokół sytemu emerytalnego i długu publicznego, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, "Analizy BAS" nr 17(25), Warszawa 2009.
  5. Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  6. Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym w krajach UE oraz w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003.
  7. Missale A., Public Debt Management, Oxford University Press, Oxford 1999.
  8. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2009-2011, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008.
  9. Szczerbak M., Misiórski J., Pochopień G., Wpływ przyjęcia przez Polskę euro na strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu