BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwat-Woźniak Bożena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Zmiany w społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach rozwojowych rolnictwa
Changes in Socio-Economic Conditions of Development of Agriculture
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 2 (28), s. 121-131, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Grunty rolne, Rozwój rolnictwa, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Zmiany strukturalne
Rural areas, Arable land, Rural development, Social and economic conditions, Structural changes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Liberalizacja relacji ekonomicznych coraz silniej zaznacza się również w rolnictwie. Oznacza to, że sprostanie rywalizacji wiąże się z poprawą jego zdolności konkurencyjnej. Celem pracy jest przedstawienie zmian w wybranych strukturach wyznaczających możliwości wytwórcze gospodarstw rolnych. W pracy skoncentrowano się na zasobach ziemi, strukturze obszarowej gospodarstw i cechach społeczno-demograficznych rolników. Podstawowy materiał empiryczny stanowiły dane GUS. Z wykonanych prac wynika, że polskie rolnictwo ze względu na areał gruntów rolniczych posiada warunki, aby stać się znacznym producentem rolnym. Cechy rolników i pozytywne zmiany strukturalne wskazują na poprawę zdolności konkurencyjnej rolnictwa. Jednak sprostanie konkurencji na płaszczyźnie zasobowej wymaga zdynamizowania zmian w obrębie struktur rolniczych, zwłaszcza przyśpieszenia koncentracji ziemi. Wiąże się to z ożywieniem likwidacji małych gospodarstw i dywersyfikacji aktywności zawodowej ludności rolniczej. (abstrakt oryginalny)

Liberalisation of economic relations leaves its mark on agriculture. Raising competition determines a necessity of position improvement. The paper aims to present the changes in selected structures affecting production capacities of farms. In the paper the agricultural land resources, area structure of farms and socio-economic faeces of farmers were analysed. The main empirical material was the Central Statistical Office data. The research results indicate that due to the area of agricultural land, the Polish agriculture has a potential to be a significant producer. Farmers' attributes and positive structural changes reveal an improvement of agriculture competitive capabilities. However,a scattered agrarian structure is still a feature of agriculture. On the supply side, the acceleration of structural changes in agriculture, especially by fostering land concentration, is a prerequisite for meeting competitive requirements. Therefore, an introduction of instruments supporting small farms liquidation, as well as the diversification of rural population economic activity are essential. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Billikopf G.E., 2003. Labor Management in Agriculture: Cultivating Personnel Productivity. University of California, California.
 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010. 2012. GUS, Warszawa.
 3. Cramer G.L., Jansen C.W., Southgate D.D., 2001. Agricultural Economics and Agribusiness. John Willey and Sons Inc., New York.
 4. Harasim A., 2006. Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. IUNiG-PIB, Puławy.
 5. Johnson D.G., 2002. The declining importance of natural resources: lessons from agricultural land. Res. Energy Econ. 24, 157-169.
 6. Karwat-Woźniak B., 2009 a. Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie chłopskim. Synteza wyników badań 2005-2009. Raport 151 PW 2005-2010. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Karwat-Woźniak B., 2009 b. Zatrudnienie w rolnictwie indywidualnym w okresie transformacji i integracji europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 3(13), 73-81.
 8. Karwat-Woźniak B., 2012. Przeobrażenia w strukturach społecznych i produkcyjnych wsi oraz rolnictwa w latach 2000-2011 w świetle badań terenowych. W: Wzmocnienie pozycji polskiego rolnictwa - propozycja wstępna. Raport 65PW 2011-2014. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 39-64.
 9. Klepacki B., 1997. Sytuacja dochodowa rolników o różnym wykształceniu w okresie przemian gospodarczych. Wieś i Roln. 2, 63.
 10. Nakłady pracy w rolnictwie. Powszechny Spis Rolny 2002. 2004. GUS, Warszawa.
 11. Poczta W., Pawlak K., Kiryluk-Dryjska E., Siemiński P., 2007. Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w Europejskim Modelu Rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA 2, 9, 299-300.
 12. Pracujący w gospodarstwach rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010. 2012. GUS, Warszawa.
 13. Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002. 2003. GUS, Warszawa.
 14. Sikorska A., 2006. Źródła utrzymania rodzin użytkujących gospodarstwa rolne. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 523, 20.
 15. Tomczak T., 2004. Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. SGH, Warszawa.
 16. Użytkowanie gruntów i ich jakość. Powszechny Spis Rolny 2002. 2003. GUS, Warszawa.
 17. Użytkowanie gruntów. Powszechny Spis Rolny 2010. 2011. GUS, Warszawa.
 18. Wasilewski A., 2006. Ziemia jako element środowiska naturalnego i czynnik produkcji. W: Globalne, regionalne i lokalne uwarunkowania konwersji użytków rolnych. Red. A. Wasilewski. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 11-12.
 19. Wołoszyn J., Ratajczak M., 2007. Kapitał ludzki w kontekście przemian na wiejskim rynku pracy w Polsce. W: Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarcze. Red. D. Kopycińska. Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 186-194.
 20. Woś A., 1999. Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
 21. Woś A., 1998. Zasoby odnawialne w agrobiznesie. W: Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, 951.
 22. Zegar J.S., 2008. Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 23. Zegar J.S., 2009. Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu