BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajda Anastazja
Title
Umocnienie praw jednostki w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej a dyrektywa w sprawie dostępu do adwokata
Strengthening Rights of Individuals in Criminal Proceedings and Directive on the Right of Access to a Lawyer in Criminal Proceedings in EU
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 1, s. 11-33, bibliogr. 60 poz.
Keyword
Prawo konsularne, Adwokat, Prawo, Harmonizacja, Prawo karne
Consular law, Barrister, Law, Harmonisation, Criminal Law
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Koncepcja stworzenia wspólnych dla całej Unii Europejskiej minimalnych standardów praw podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym znalazła się w przedstawionej w 2003 r. przez Komisję Europejską Zielonej księdze dotyczącej gwarancji procesowych podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach karnych w Unii Europejskiej. Zbiór gwarancji procesowych powstał w wyniku prac KE, która analizowała obowiązujące w państwach członkowskich UE standardy prawne. W rezultacie wyłoniono pięć głównych obszarów zainteresowania: prawo do pomocy prawnej, prawo do tłumacza, prawo do informacji, prawa osób wymagających szczególnej ochrony i oskarżonych oraz prawo do pomocy konsularnej dla zatrzymanych cudzoziemców. Przedmiotem harmonizacji miałyby być także szczególne gwarancje procesowe mające zastosowanie przeciwko podejrzanym i oskarżonym, w których przypadku - z uwagi na dotyczące ich okoliczności utrudniające możliwość obrony - istnieje ryzyko naruszenia zasady rzetelności postępowania. (fragment tekstu)

The paper deals with the new Directive on the right of access to a lawyer in criminal proceedings in EU. The Directive aims at straightening of the rights of suspects (defendants) as a result of introduction of minimal standards (article 82 of the Treaty on the Functioning of the European Union). The Directive asserts the right of a suspect on the whole territory of the EU to remain in contact with his/her attorney from the moment of arrest until the end of criminal proceedings. The paper presents genesis of the Directive, the legislative process and analyses contents of the Directive. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amnesty International Response to the Green Paper from the European Commission on Procedural safeguards for Suspects and Defendats in Criminal Proceedings throughout the European Union, May 2003, europa.eu.int
 2. Blackstock J., Procedural Safeguards in the European Union: a Road well travelled?, "European Criminal Law Review" 2012, Vol. 2, No. 1, s. 24-26.
 3. Brants Ch., Procedural Safeguards in the European Union: too little, too late?, w: European Evidence Warrant. Transnational Inquiries in the EU, red. J.A.E. Vervaele, Intersentia, Antwerpen-Oxford 2005, s. 109-119.
 4. Council of the Bars and Laws Societes of the European Union Response to the Green Paper on Procedural Safeguards for Suspects and Defendats in Criminal Peroceedings throughout the European Union, Brussels, 27.05.2003, www.ccbe.org
 5. Council of the European Union, Council adopts the directive on the right of access to a lawyer, Luxembourg, 7 October 2013, 14440/13, Presse 398.
 6. Cras S., de Matteis L., The Directive on the Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings: Genesis and Description, "Eucrim" 2010, No. 4, s. 153 i dalsze.
 7. Dok. Rady UE 10287/07.
 8. Dok. Rady UE 14495/11, Brussels, 22.09.2011.
 9. DzU 1982, nr 13, poz. 98 z zał.
 10. DzU 1993, nr 61, poz. 284 z poźn. zm.
 11. DzU 1993, nr 63, poz. 284 z poźn. zm.
 12. DzUrz. UE 2007 C 145/5.
 13. DzUrz. UE 2009 C 295/1.
 14. DzUrz. UE 2010 C 115/1, pkt 2.4.
 15. DzUrz. UE 2010 L 280/1.
 16. DzUrz. UE 2012 C 326/391.
 17. DzUrz. UE 2012 C 326/47.
 18. DzUrz. UE 2012 L 142/1.
 19. DzUrz. UE 2013 C 378/11.
 20. DzUrz. UE 2013 C 378/8.
 21. DzUrz. UE 2013 L 294/1.
 22. DzUrz. WE 1998 L 77/36.
 23. DzUrz. WE 2002 L 190/1.
 24. DzUrz. WE 2002 L190/1.
 25. European Bar Association, www.ecba.org
 26. Flore D., Droit penal europeen, Larcier 2010, s. 297-305.
 27. Gajda A., Dyrektywa w sprawie prawa do informacji i umocnienie praw procesowych jednostki w postępowaniu karnym w UE, w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. A. Błachnio -Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, s. 787 i dalsze.
 28. Gajda A., Ochrona praw podstawowych jednostki w procesie harmonizacji prawa karnego procesowego w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 139 i dalsze.
 29. Green Paper from the Commission Procedural Safeguards for Suspects and Defendants in Criminal Proceedings throughout the European Union, COM(2003) 75 final, 19.02.2003.
 30. Heard C., R. Shaeffer, Making Defence Rights Practical and Effective: Towards an EU Directive on the Right to Legal Advice, "New Journal of European Criminal Law" 2011, Vol. 1, Issue 3, s. 270 i dalsze.
 31. House of Lords, European Union Committee, Procedural Rights in Criminal Proceedings. Report with Evidence, 1st Report, session 2004-05, HL Paper 28, s. 26 i dalsze.
 32. http://www.coe.int/
 33. Jimeno -Bulnes M., The Proposal for a Council Framework Decision on Certain Procedural Rights in Criminal Proceedings throughout the European Union, w: Security versus Justice? Police and Judicial cooperation in the European Union, red. E. Guild, F. Geyer, Aldershot, England; Burlington, VT, Ashgate 2008, s. 179-199.
 34. KOM (2011) 326 wersja ostateczna.
 35. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Agenda UE na rzecz praw dziecka, KOM(2011) 60, Bruksela, 15 lutego 2011 r.
 36. Komunikat prasowy z 2807. posiedzenia Rady UE ds. WSiSW, Luksemburg, 12-13.06.2007, dok. 10267/07, Presse 125.
 37. Loof R., Shooting from the Hip: Proposed Minimum Rights in Criminal Proceedings throughout the EU, "European Law Journal" 2006, Vol. 12, No. 3, s. 424-426.
 38. Orzeczenie ETPC z 10 maja 2007 r. w sprawie Modarca przeciwko Mołdawii, skarga nr 14437/05, § 89-99.
 39. Proposal for a Council framework decision on certain procedural rights in criminal proceedings throughout the European Union, COM(2004) 328 final, Brussels, 28.04.2004.
 40. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest - Opinion of the Secretariat of the Council of Europe, dok. Rady UE 16633/11, Brussels, 15.11.2011.
 41. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest - General approach, dok. Rady UE 10908/12, Brussels, 8 June 2012.
 42. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest [First reading] - Approval of the final compromise text, dok. Rady 10190/13, Brussels, 31 May 2013.
 43. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest - Outcome of the European Parliament's first reading (Strasbourg, 9 to 12 September 2013), dok. Rady 12899/13, Brussels, 12 September 2013.
 44. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest - Opinion of the Secretariat of the Council of Europe, dok. Rady UE 16633/11, Brussels, 15.11.2011 oraz dok. Rady UE 17130/11.
 45. Sadowski W., Współpraca w sprawach karnych w Unii Europejskiej a prawo do obrony w postępowaniu karnym, "Przegląd Prawa Europejskiego" 2005, nr 3/4 (21/22), s. 38.
 46. Skarga nr 36391/02, § 50-52.
 47. Skarga nr 7377/03, § 32.
 48. Spronken T., Attinger M., Procedural Rights in Criminal Proceedings: Existing Level of Safeguards in the European Union, 12 December 2005, arno.unimaas.nl
 49. Spronken T., EU - Wide Letter of Rights in Criminal Proceedings: Towards Best Practice, July 2010, http://arno.unimaas.nl/show.cgi?did=24161
 50. Spronken T., EU Policy to Guarantee Procedural Rights in Criminal Proceedings: On Analysis of the First Steps and Plea for a Holistic Approach, "European Criminal Law Review" 2011, Vol. 11, No. 3, s. 225 i dalsze.
 51. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia określonych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym, KOM(2013) 821 wersja końcowa.
 52. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym, KOM(2013) 822 wersja końcowa.
 53. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowej pomocy prawnej dla podejrzanych lub oskarżonych, którzy zostali pozbawieni wolności oraz w sprawie pomocy prawnej w ramach postępowania dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania, KOM(2013) 824 wersja końcowa.
 54. Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawa do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu - stan prac, dok. Rady UE 18812, Bruksela, 21.10.2011.
 55. Wyrok ETPC z 27 marca 2007 r. w sprawie Istratii i in. Przeciwko Mołdawii, skargi nr 9721/05, 8705/05 i 8742/05, § 89.
 56. Wyrok ETPC z 28 listopada 1991 r. w sprawie S. przeciwko Szwajcarii, skargi nr 12629/87 i 13965/88, § 49.
 57. Wyrok ETPC: oraz z 15 lipca 1982 r. Eckle przeciwko Niemcom, skarga nr 8130/78, § 73.
 58. Wyrok ETPC: z 26 marca 1982 r. w sprawie Adolf przeciwko Austrii, skarga nr 8269/78, § 30.
 59. Wyrok ETPC: z 27 lutego 1980 r. Deweer przeciwko Belgii, skarga nr 6903/75, § 42 i 46.
 60. Wyrok Trybunału z 13 marca 2007 r. w sprawie Castravet przeciwko Mołdawii, skarga nr 23393/05, § 49.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.1.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu