BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kociołek-Pęksa Anna
Title
O reżimie prawnym zarządzania pasem drogowym i drogami publicznymi - wybrane uwagi
Some Remarks Regarding Law on Public Roads in Poland
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 1, s. 65-84, bibliogr. 50 poz.
Keyword
Drogi publiczne, Mienie państwowe, Zarządzanie mieniem, Postępowanie administracyjne, Opłaty administracyjne
Highway road, State property, Property management, Administrative proceedings, Administrative fees
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problematyka zarządzania drogami publicznymi, aczkolwiek stanowiąca bardzo wąskie, szczególne zagadnienie materii prawa administracyjnego materialnego, a szerzej prawa publicznego, skupia jednocześnie niczym w soczewce kilka kluczowych szerszych problemów. Wśród nich są co najmniej dwa, które zasługują na uwagę także z ogólnej perspektywy prawa publicznego. Pierwszym jest problem styku i rozgraniczenia sfery regulacji pomiędzy "prawem publicznym" a "prawem prywatnym", drugim zaś problem zarządzania mieniem publicznym. (fragment tekstu)

The paper analyses the process of creation of institutions that manage public roads in Poland and their evolution in last 80 years. It covers changes in regulation, organization and mechanism governing its functioning. Detailed analysis of present situation and problems is also included. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Art. 2 ustawy z 1921 r.
 2. Art. 24 ustawy z 1921 r.26.
 3. Art. 451 i art. 452 k.p.c.
 4. Art. 52 ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej- w związku z reformą ustrojową państwa, DzU 1998, nr 106, poz. 668.
 5. Bieniek G., Kalus S., Marmaj Z., Mzyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2005, s. 562-568.
 6. DzU 1928, nr 18, poz. 151 i nr 23, poz. 202.
 7. DzU 1934, nr 110, poz. 976.
 8. DzU 1950, nr 21, poz. 185.
 9. DzU 1956, nr 35, poz. 158.
 10. DzU 1960, nr 54, poz. 311.
 11. DzU 1961, nr 53, poz. 295.
 12. DzU 1962, nr 20, poz.
 13. DzU 1981, nr 24, poz. 122.
 14. DzU 1985, nr 14, poz. 60.
 15. DzU 2000, nr 71, poz. 838.
 16. DzU 2001, nr 142, poz. 1590 ze zm.
 17. DzU 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.
 18. DzU 2001, nr 142, poz. 1592 ze zm.
 19. DzU 2004, nr 204, poz. 2086.
 20. DzU 2004, nr 261, poz. 2603, tekst jednolity.
 21. DzU 2005, nr 14, poz. 114 ze zm.
 22. DzU 2007, nr 19, poz. 115.
 23. DzU 2008, nr 193, poz. 1194 ze zm.
 24. DzU 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.
 25. DzU 2010, nr 80, poz. 526 ze zm.
 26. DzU 2013, poz. 260.
 27. DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.
 28. DzU nr 267, poz. 2251 ze zm.
 29. http://www.nik.gov.pl/plik/id,2547,vp,3219.pdf (1.12.2013).
 30. Jaworski W. L., Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924, s. 10 i dalsze.
 31. Kasznica S., Polskie prawo administracyjne, Poznań 1947, s. 160 i dalsze.
 32. Postanowienie Sądu Najwyższego z 1970.02.11 sygn. II CR 85/70, publ. LEX nr 6674.
 33. Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited, Warszawa 2001, s. 276 i dalsze.
 34. Rudnicki S., Komentarz do K.C. Księga Druga: Własność i inne prawa rzeczowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001, s. 10-11 oraz 13-18.
 35. Uchwała NSA z 2000.06.19 sygn. OPK 3/00, publ. ONSA 2001/1/12.
 36. Ustawa z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych (DzU 1921, nr 6, poz. 32 zm. w 1948 r. DzU nr 54, poz. 433.
 37. Ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie rozszerzenia sieci dróg państwowych (DzU 1921, nr 63, poz. 387).
 38. Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, DzU 1994, nr 51, poz. 201.
 39. Ustawa z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych (DzU 1921, nr 89, poz. 656.
 40. WSA w Lublinie sygn. III SA/Lu 53/12.
 41. WSA w Szczecinie sygn. II SA/Sz 892/11.
 42. Wyrok NSA w Warszawie z 2011.03.02 sygn. II GSK 316/10, publ. LEX nr 1080103.
 43. Wyrok NSA w Warszawie z 2011.06.10, I OSK 1146/10.
 44. Wyrok NSA w Warszawie z 2013.02.13 sygn. II FSK 1220/11, publ. LEX nr 1277930.
 45. Wyrok SN z 1967.05.04, sygn. III CR 23/67, publ. LEX nr 6152.
 46. Wyrok WSA w Gdańsku z 2008.05.08 sygn. SA/Gd 70/08, publ. LEX nr 522452.
 47. Wyrok WSA w Poznaniu z 2012.10.26 III SA/Po 728/12, publ. LEX nr 1241962.
 48. Wyrok WSA w Poznaniu z 2012.11.07, IV SA/Po 435/12, publ. LEX nr 1242186.
 49. Wyrok WSA w Warszawie I SA/Wa 1253/07 sygn. 2008.02.20, publ. LEX nr 459771.
 50. Żak A., Gregorowicz J., Trybuś P., Wykorzystanie systemu GIS w zarządzaniu drogami, witryna Nawierzchnie Drogowe, http://www.road.pl/download/GIS-zarzad.pdf (1.12.2013).
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.1.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu