BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waszkowski Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce
Informationally Efficient Capital Market in Poland
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 27, s. 59-68, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
System finansowy : aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju
Keyword
Rynki finansowe, Efektywność rynku
Financial markets, Market effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem pracy była ocena efektywności w sensie informacyjnym polskiego rynku finansowego na przykładzie danych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Do tego celu wykorzystano dzienne indeksy giełdowe: WIG, WIG20, sWIG80 oraz mWIG40, pochodzące z okresu od 31.12.1997 do 27.06.2012. Szereg czasowy podzielony został dodatkowo na 10 podokresów, a za daty podziałów przyjęto ważne wydarzenia dla GPW w Warszawie. Analizie podlegała hipoteza w wersji słabej. W pierwszym etapie dokonano analizy autokorelacji zmian (definiowanych jako przyrosty indeksów giełdowych w okresach t i t-k. Otrzymane wyniki wskazują na istnienie stosunkowo silnego związku między zmiennością indeksów WIG w sąsiadujących bezpośrednio ze sobą okresach. W drugim etapie przedstawiono weryfikację hipotezy o losowości zmian kursów na podstawie modelu ekonometrycznego, w którym przedmiotem testowania jest istotność wpływu odpowiednich zmiennych objaśniających. Otrzymane wyniki skłaniają do konkluzji o braku losowości zmian indeksów. Dodatkowo przeprowadzono test na istotność różnic średnich celem identyfikacji anomalii kalendarzowych. Otrzymane wyniki nie potwierdzają obecności efektu stycznia oraz efektu poniedziałku. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to verify the hypothesis of the weak form informationally efficiency of the capital market an example of data from the Stock Exchange in Warsaw. In this paper are used the daily stock market indexes: WIG, WIG20, sWIG80 and mWIG40. The analysis is provided for 10 sub-samples that contain the daily rates of return from 31th Dec. 1997 till 27th Jun. 2012. In the first step are used the autocorrelation coefficients (defined as increases in periods t and t-k). Obtained results indicate a relatively strong connection between the volatility indexes. During the second step in the verification of the hypothesis of random fluctuations are used the autoregression econometrics model in which the subject is the significance of the impact of relevant variables. Obtained results tend to the conclusion that there is the lack of random changes of indexes. Obtained results do not confirm the presence of the January effect neither the effect of Monday. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzeszczyński J., Kelm R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych, WIG-Press, Warszawa.
  2. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001), Efektywność Giełdowego Rynku Akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Embrechts P., Neil A.M., Straumann D. (1999), Correlation: Pitfalls and Alternative w Risk, vol. 05/1999, s. 69-71.
  4. Fama E.F. (1970), Efficient Capital Markets, [w:] Review of Theory and Empirical Work, [w:] Journal of Finance, vol. 25, s. 383-417.
  5. Fama E.F. (1991), Efficient Capital Markets: II, [w:] Journal of Finance, vol. 46, s. 1575-1617.
  6. Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
  7. Sokalska M. (1995), Efektywne rynki walutowe w Ekonomista, vol. 3, s. 519-549.
  8. Szyszka A. (2003), Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
  9. www.stooq.pl
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu