BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cesarski Maciej
Title
Publiczna socjalna pomoc mieszkaniowa - losy, rozwiązania i treść
Public Social Housing: History, Solutions and Meaning
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 1, s. 115-134, bibliogr. 72 poz.
Keyword
Sektor publiczny, Mieszkalnictwo, Mieszkania socjalne
Public sector, Housing, Council housing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Doświadczenie sięgające XVI w. pokazuje, że niepubliczna pomoc mieszkaniowa, zwykle o cechach filantropijnych, może mieć znikome, tylko symboliczne znaczenie, nawet w stosunkowo dostatnich państwach Europy Zachodniej. W XVI w. istnieją także pierwowzory publicznej pomocy mieszkaniowej o zabarwieniu utopijnym. Publiczna pomoc mieszkaniowa mająca ambicje oddziaływania w wymiarze ogólnospołecznym istnieje w wielu formach i kierowana jest do różnych grup ludności w Europie Zachodniej od przełomu XIX i XX w. (fragment tekstu)

The article analyses contemporary understanding of the place of social housing in improving the situation of poor population. The text and reflections contained in it revolve around the Przymeński and Oliwa -Ciesielska's book that deals with contemporary and future problems related to public housing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa 1987, s. 43-55.
 2. Andrzejewski A., Projekt sfinansowania budownictwa społecznego, "Naród i Państwo" 1938, nr 9-10, s. 13-14.
 3. Augustyniak H., Łaszek J., Widłak M., Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2002-2009, cz. I, IE NBP, Warszawa 2010, s. 13-41.
 4. Bauman Z., Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie, Wydawnictwo Oficyna, Łódź 2010, s. 127-139.
 5. Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 141-200.
 6. Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007, s. 101-130.
 7. Brandys K., Listy do pani Z.: wspomnienia z teraźniejszości, 1957-1958, PIW, Warszawa 1960, s. 58-62.
 8. Burnett J., A social history of housing 1815-1985, David & Charles Ltd, Great Britain 1978, s. 5-278.
 9. Castells M., Kwestia miejska, PWN, Warszawa 1982, s. 156-179.
 10. Castells M., Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 299-309.
 11. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 381-428.
 12. Cesarski M., Budżet a mieszkalnictwo i budownictwo społeczne w Polsce. Transformacja i perspektywy, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2011, nr 15, s. 29-51.
 13. Cesarski M., Ewolucja zachodniej społecznej polityki mieszkaniowej na przykładzie Francji, "Problemy Rozwoju Miast" 2011, nr 1-2, s. 29-40.
 14. Cesarski M., Kryzys istoty kapitalizmu, "Przyszłość: Świat - Europa - Polska" 2013, nr 2 (28), "Biuletyn Komitetu Prognoz >>Polska 2000 Plus<
 15. Cesarski M., Mieszkalnictwo społeczne w państwach i perspektywie UE. Retrospekcja i wyzwania, "Problemy Rozwoju Miast" 2009, nr 1-2, s. 39-50.
 16. Cesarski M., Mieszkalnictwo. Myślenie globalne a przestrzenne wymiary działań w Polsce, w: Globalna gospodarka - lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku, red. nauk J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, s. 351-366.
 17. Cesarski M., Mieszkania czynszowe w społeczeństwach XIX i XX w. - Polska, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, w: Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 419-434.
 18. Cesarski M., Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 47-86.
 19. Cesarski M., Powojenna polityka mieszkaniowa w Europie Zachodniej - sektor publiczny a paradygmat wzrostu ekonomicznego, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 255-267.
 20. Cesarski M., Refleksje na marginesie książki Jacka Gądeckiego osiedlach grodzonych w Polsce, "Człowiek i Środowisko" 2010, nr 1-2, s. 43-58.
 21. Donner Ch., Housing Policies in the European Union. Theory and Practice, Austrian Federal Ministry of Economic Affaires and Labour, Vienna 2000, s. 2-3.
 22. Drozd -Jaśniewicz I., Społeczne budownictwo i mieszkalnictwo w Polsce i w krajach europejskich. Rola spółdzielni mieszkaniowych, ZRSM, Warszawa 2013, s. 22-30.
 23. Even big developers and state -owned newspapers are beginning to express fears of a property bubble, "The Economist" November 16, 2013.
 24. Gawrzyński J., Skrzypek E., Funkcjonowanie mieszkaniowych ulg w podatku od dochodów osobistych w Polsce w latach 1996-2001. Wyniki, problemy, kierunki zmian, IGM, Warszawa 2002, s. 8-53.
 25. Gądecki J., Za murami. Osiedla grodzone w Polsce - analiza dyskursu, Wydawnictwo UWr., Wrocław 2009, s. 18-27.
 26. Giecewicz J., Konserwatywna awangarda. Wiedeńska polityka mieszkaniowa 1920-2005, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2008, s. 141-148.
 27. Glynn S., If public housing did'nt exist, we'd have to invent it, w: Where the other half lives: lower income housing in a neoliberal world, red. S. Glynn, Pluto Press, New York 2009, s. 9-37.
 28. Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku, Rada Ministrów, Warszawa 2010, s. 15-56.
 29. Guidelines on social housing. Principles and Examples, ECE, UN, New York-Geneva 2006, s. 10-13.
 30. Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 399-418.
 31. Housing Finance. Key Concepts and Terms, UN, New York-Geneva 1998, s. 50.
 32. Informacja o wynikach kontroli pozyskiwania lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych, NIK, Łodź 2011, s. 6-13, 19-25.
 33. Jencks Ch., The homeless, Harvard University Press, Cambridge, Mass.-London, England 1994, s. 81-93.
 34. Kaltenberg -Kwiatkowska E., Społeczne problemy mieszkalnictwa i socjologia mieszkania, w: Mieszkanie. Analiza socjologiczna, red. E. Kaltenberg -Kwiatkowska, PWE, Warszawa 1982, s. 29-35.
 35. Kierunki reformy systemu budownictwa społecznego w Polsce - proponowane rozwiązania, Warszawa, 26 listopada 2009 r., s. 3-6.
 36. Lissowska M., Szulfer J., Cykl mieszkaniowy a system bankowy - przypadek Polski, w: Pomiędzy polityką stabilizacyjną a polityką rozwoju, red. J. Stacewicz, "Prace i Materiały IRG SGH" nr 88, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 95-116.
 37. Loos A., Ornament i zbrodnia. Eseje wybrane, Centrum Architektury i BWA, Galeria Miejska w Tarnowie, Tarnów 2013, s. 4 i dalsze (wyd. I "Cahiers d'aujourd'hui" 1913, no. 5).
 38. Malpass P., Histories of social housing: A comparative approach, w: Social Housing in Europe II. A Review of Policies and Outcomes, red. K. Scanlon, Ch. Whitehead, LSE, London 2008, s. 15-31.
 39. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe, MP 2003, nr 58.
 40. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe, MP 2005, nr 78.
 41. Podstawowe propozycje rozwiązań w sektorze budownictwa społecznego, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 6 listopada 2009, s. 3-5.
 42. Poverty and exclusion. Special eurobarometer, European Commission, Brussels 2007, s. 58-60.
 43. Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych, Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 2011.
 44. Property is widely seen as a safe asset. It is arguably the most dangerous of all, "The Economist" March 3, 2011.
 45. Przymeński A., M. Oliwa-Ciesielska, Publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja społeczna ludności ubogiej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2014.
 46. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, DzU 1991, nr 42.
 47. Shelter or burden?, "The Economist" April 18, 2009.
 48. Sowell T., The housing boom and bust, Basics Books, New York 2009, s. 57-89.
 49. Supińska J., Miejsce polityki mieszkaniowej w polityce społecznej; miejsce polityki społecznej w polityce mieszkaniowej, w: Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo "Śląsk"-IPiSS, Katowice 2005, s. 9-17.
 50. Szelągowska A., Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego, CeDeWu.pl, Warszawa 2011, s. 129-204.
 51. Thiel M., Zaniewska H, Mieszkania socjalne i społeczne w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. Dostępność i standard, "Problemy Rozwoju Miast" 2007, nr 3, s. 33-46.
 52. Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych, DzU 2005, nr 150.
 53. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, DzU 2011, nr 201.
 54. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych ustaw, DzU 2009, nr 65.
 55. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, DzU 2005, nr 94.
 56. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie, DzU 2001, nr 74.
 57. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw, DzU 2002, nr 127.
 58. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU 2004, nr 146.
 59. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, DzU 2013, poz. 1304.
 60. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych, DzU 2004, nr 145.
 61. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, DzU 2005, nr 177.
 62. Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, DzU 2002, nr 230.
 63. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, DzU 2006, nr 251.
 64. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, DzU 2006, nr 183.
 65. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, DzU 2006, nr 183, poz. 1354.
 66. What foreclosure problem?, "The Economist" March 8, 2011.
 67. Założenia projektu ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, społecznych grupach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 29 kwietnia 2010, s. 32-111.
 68. Zaniewska H., Thiel M. , Mieszkania socjalne w gminach (wyniki badań ankietowych), "Problemy Rozwoju Miast" 2004, nr 1/2, s. 133-145.
 69. Zaniewska H., Thiel M., Mieszkania dla ubogich w Polsce w świetle programu pilotażowego budowy mieszkań dla wymagających pomocy socjalnej, "Problemy Rozwoju Miast" 2005, nr 3, s. 5-23.
 70. Zubrzycka -Czarnecka A., Polityka mieszkaniowa we Francji na przełomie XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 72-78.
 71. Żeromski S., Przedwiośnie, Czytelnik, Warszawa 1968, s. 70-77 (wyd. I Wydawnictwo Jakuba Mortkowicza, Warszawa 1925).
 72. Życiński J., Budownictwo mieszkaniowe w Europie Zachodniej. Historia mieszkaniowej solidarności, Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa, Fundacja Bezdomnych, Warszawa 2005, s. 7-32 (recenzja: M. Cesarski, "Polityka Społeczna" 2005, nr 11-12, s. 24-26).
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.1.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu