BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Procesy zmian w zarządzaniu gospodarką komunalną w jednostkach samorządu terytorialnego na tle uwarunkowań legislacyjnych
Change Processes in the Municipal Economy Management in Local Government Units on the Background of Legislative Conditions
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 4 (17), s. 11-21, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Samorząd terytorialny, Gospodarka komunalna
Local government, Public utilities
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano główne kierunki i modele zmian w zarządzaniu gospodarką komunalną w Polsce. Procesy te są coraz wyraźniejsze i determinowane przede wszystkim wprowadzanymi regulacjami prawnymi. Celem artykułu jest przedstawienie zakresu zmian i przekształceń w zakresie gospodarki komunalnej w JST w oparciu o ewolucję otoczenia prawnego, będącego podstawą funkcjonowania gospodarki komunalnej w Polsce. Dane statystyczne, dostępna literatura przedmiotu oraz obowiązujące i wygasłe akty prawne były podstawą wyciągnięcia wniosków i konkluzji w zakresie ewolucji systemów zarządzania gospodarką komunalną w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The article presents the main directions and models change in the management of municipal economy. These processes are becoming clearer and determined primarily by the introduction of legal regulations. The purpose of this article is to present the scope of the changes and transformations in the field of municipal economy in JST on the basis of the evolution of the regulatory environment, which is the basis for the functioning of the municipal economy. Statistical data, available literature of the subject and the current and expired legislative acts should be the basis for conclusions with regard to the evolution of the systems of municipal economy in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bach S., Decentralization and privatization in municipal services: The case of health services, International Labour Office, Geneva 2000.
  2. Biehl D., The contribution of Infrastructure to Regional Development, European Communities, Luxembourg 1986.
  3. Gay C.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  4. Grzymała Z., Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
  5. Kulesza M., Gospodarka komunalna - podstawy i mechanizmy prawne, "Samorząd Terytorialny" 2012, nr 7-8.
  6. Sońta W., Przekształcenia gospodarki komunalnej w Polsce, Rocznik Żyrardowski, t. IX/2011, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2011.
  7. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU 1997 nr 9, poz. 43 ze zm.).
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 257, poz. 1240 ze zm.).
  9. Wollmann H., Public Services in European Countries. Between Public/Municipal and Private Sector Provision - and Reverse? IPSA, Grenoble 2013.
  10. Zysnarski J., Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, ODDK, Gdańsk 2003.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu