BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błażejczyk Sławomir
Title
Zatrudnienie żołnierzy zawodowych w polskich siłach zbrojnych okresu zmian ustrojowych
Recruitment Professional Soldiers in the Polish Armed Forces Period Political Change
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2010, nr 53, s. 5-25, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Żołnierz, Polityka obronna, Zatrudnienie, Budżet obronny, Struktura zatrudnienia
Soldier, Defence policy, Employment, Military budget, Employment structure
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest weryfikacja hipotezy o istotnym wpływie ograniczenia środków i reorganizacji finansowych Sił Zbrojnych na zmianę w wielkości i strukturze zatrudnienia żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym treść artykułu obejmuje charakterystykę zasadniczych elementów polityki obronnej w aspekcie kadrowym oraz ich podstawowe założenia. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w Polskich Siłach Zbrojnych, w szczególności n ich reorganizację, zasady, formy i strukturę zatrudniania żołnierzy zawodowych. Ponadto przedstawiono możliwości rozwoju żołnierza, system kształcenia i doskonalenia służbowego, opiniowanie służbowe. ostatni fragment artykułu poświęcony został analizie zatrudnienia żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (fragment tekstu)

The article takes into consideration in the employment of regulars in the Armed Forces of the Republic of Poland from 1990 to 2004. During the changes of Polish political system, economical, political and social factors influenced the Armed Forces. The most important factors influencing the scale and the structure of the Armed Forces was the admission of Poland into the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (1997), the North Atlantic Treaty Organization (NATO) (1999), the European Union (EU) (2004) and the adoption of the Polish Republic Constitution (1997). In the next section of the article, the function and the position of the Armed Forces have been presented. Moreover some very important documents of the security politics domain (Security Strategy of the Polish Republic) and the defense strategy (Defense Strategy of the Polish Republic) have been discussed. The article also describes the rules and forms of the employments of regulars, i.e. the concept of the regulars, the military service, the process of the military service, the terms of the military service. Moreover, the demands for regular candidates, the special courses system for the regulars have been presented and the soldiers service process has also been described. Finally, the article shows the analysis of the scale and the structure of the employment of regulars. The changes of the personal state in the Armed Forces were an important element of social and political changes in Poland. The reform of the Armed Forces continuous, the objective is a modem and fully professional army. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.
 2. Daniluk M., Wojsko w gospodarce rynkowej, Bellona, Warszawa 1994.
 3. http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_06122 l/kraj/kraj _a_3 .html.
 4. Kaczmarek J., Unia Europejska a globalne bezpieczeństwo, Zeszyt Naukowy AON, nr 1(62), Warszawa 2006.
 5. Karpiński J., Koniunktura gospodarcza a kształtowanie się zatrudnienia i bezrobocia, red. W. Jarmołowicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003.
 6. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., DzU 1997 Nr 78, poz. 483.
 7. Płaczek J., Ewolucja polskiej myśli obronno-ekonomicznej w latach 1976-2000, AON, Warszawa 2001.
 8. Polak R., Telep J., Armia zawodowa - uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne, Bellona, Warszawa 2003.
 9. Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, Warszawa z lat 1997-2008.
 10. Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, DzU 2003, Nr 179, poz. 1750.
 11. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1967, Nr 44, poz. 220.
 12. Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, DzU Nr 76, poz. 804 z późn. zm.
 13. Wilczyński W., Przełom ustrojowy a polityka gospodarcza, w: Problemy teorii i polityki gospodarcze, red. W. Jarmołowicz, J. Orczyk: j, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1992.
 14. Zalewski J., Wojsko Polskie w przemianach ustrojowych 1989-2001, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1689-9385
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu