BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotas Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kwiecińska-Bożek Lidia (Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z.)
Title
Strategia komunikowania z interesariuszami jednostek ochrony zdrowia na przykładzie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z.
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public relations. Doskonalenie procesu komunikowania, 2012, s. 151-167, tab., bibliogr. 35 poz.
Keyword
Efektywne komunikowanie, Organizacja ochrony zdrowia, Public relations, Relacje z klientami, Interesariusze, Szpitalnictwo, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Strategia komunikowania, Modelowanie ochrony zdrowia
Effective communication, Organization of health care, Public relations, Relationships with customers, Stakeholders, Hospital service, Medical facilities management, Communication strategy, Modeling of health care
Company
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z.
Abstract
We współczesnym świecie komunikowanie organizacji z jej otoczeniem to już nie wybór, ale konieczność istnienia każdego podmiotu gospodarczego. Pytanie, które powinno się raczej stawiać dotyczy tego, na ile działania te są świadome, planowe i celowe, a więc czy istnieje strategia komunikowania organizacji z jej interesariuszami. Proces porozumiewania się organizacji z jej grupami otoczenia jest nierozerwalnie związany z działaniami public relations. Celem PR-u jest bowiem takie zarządzanie komunikacją, aby możliwe było budowanie pożądanych relacji między organizacją a jej interesariuszami. Interesariuszem organizacji jest każda osoba lub grupa osób, która może wywierać wpływ na daną organizację, lub na którą ta organizacja wywiera wpływ. Kategorię tę można rozpatrywać w ujęciu wąskim oraz szerokim i jest ona związana z otoczeniem organizacji. Otoczenie organizacji w PR jest to tylko ta część publiczności (społeczeństwa), która ma z organizacją co najmniej jeden wspólny z nazwy i istotny interes, choć niekoniecznie zgodny (w pojęciu "interesu" mieszczą się zarówno interesy natury materialnej, jak i - w równym stopniu - fundamentalne wartości, wymagania i oczekiwania grup, zbiorowości i składających się na nie jednostek). (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Wójcik K.: Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Placet, Warszawa 2005, 2009.
 2. Freeman R.E., Evan W.M.: Corporate governance: A Stakeholder interpretation. "Journal of Behavioural Economics" 1990, Vol. 19.
 3. Denis J.L., Lamothe L., Langley A.: The dynamics for collective leadership and strategie change in pluralistic organizations. "Academy of Management Journal" 2001, No. 44(4).
 4. Bryson J.M.: Strategie Planning for Public and Nonprofit Organizations. Jossey-Bass Publisher, San Francisco 1995.
 5. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J.: Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. "Academy of Management Review" 1997, No. 22.
 6. Freeman R.E.: Strategic management. A stakeholder approach. Pitman Boston 1984.
 7. Freeman R.E., Evan W.M.: Corporate governance: A Stakeholder interpretation. "Journal of Behavioural Economics" 1990, Vol. 19.
 8. Clarkson M.B.: Defining, evaluating, and managing corporate social performance: a stakeholder management mode. W: Research in Corporate Social Performance and Policy. Ed. J.E. Post. Greenwich 1991.
 9. Clarkson M.B.: A stakeholder framework for analysing and evaluating corporate social performance. "Academy of Management Review" 1995, Vol. 20, No. 1.
 10. Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1997.
 11. Freeman R.E., Reed D.L.: Stockholders and stakeholders: a new perspective on corporate governance. "California Management Review" 1983, Vol. 25, No. 3.
 12. Frooman J.: Stakeholder influence strategies. "Academy of Management Review" 1999, Vol. 24.
 13. Wójcik K.: Nurt krytyczny w teorii public relations - nowe koncepcje teoretyczne, czy tylko kontestowanie dotychczasowych podejść badawczych, modeli i wzorców działania. W: Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach. Red. A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011.
 14. Włodarczyk C.W.: Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym. Wydawnictwo Medyczne "Versalius", Łódź-Warszawa-Kraków 1996.
 15. Schneider A.M.: A Stakeholder Model of Organizational Leadership. "Organization Science" 2002, No. 13(2).
 16. Cooper R., Kaplan R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 17. Peng W., Litteljohn D.: Organizational communication and strategy implementation - a primary inquiry. "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 2001, No. 13/7.
 18. Kozina A., Wronka M.: Wykorzystanie analizy interesariuszy do zarządzania publiczną jednostką ochrony zdrowia. W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08. Konwersja wiedzy. Red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
 19. Lisiński M.: Metody planowania strategicznego. PWE, Warszawa 2004.
 20. Dobek-Ostrowska B.: Podstawy komunikowania społecznego. Astrum, Wrocław 1999.
 21. Stankiewicz J.: Komunikowanie się w organizacji. Astrum, Wrocław 1999.
 22. McQuail D.: Mass Communication Theory. London 1987.
 23. Irving P., Tourish D.: An Integrated Communication Strategy for Health Sernice Managers. "Journal of Management In Medicine" 1994, Vol. 8, No. 6.
 24. Bańka W.: Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 25. Grunig J.E.: Excellence in Public Relations and Communication Management. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Hillsdale, New York 1992.
 26. Denis J.L., Lamothe L., Langley A.: The dynamics for collective leadership and strategie change in pluralistic organizations. "Academy of Management Journal" 2001, No. 44(4).
 27. Weech-Maldonado R., Benson K.J., Gamm L.D.: Evaluating the effectiveness of community health partnerships: a stakeholder accountability approach. "Journal of Health & Human Services Administration" 2003, Summer.
 28. Szymańska A.: Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej. Unimex, Wrocław 2004.
 29. Carrie J., Bourque Ch: The effects of organizational communication on job satisfaction and organizational commitment In a land ambulance service and the mediating role of communication satisfaction. "Career Development International" 2009, Vol. 14, No. 1.
 30. D'Aprix R.: Communicating for change: Connecting the workplace with the marketplace. Jossey-Bass, San Francisco 1996.
 31. Halal W.: Corporate community: A theory of the firm uniting profitability and responsibility. "Strategic Leadership" 2000, Vol. 28, No. 2.
 32. Oliver S.: Strategia public relations. PWE, Warszawa 2005.
 33. Steyn B.: From strategy to corporate communication strategy: A conceptualisation. "Journal of Communication Management" 2003, Vol. 8, No. 2.
 34. Kolonowski Z.: Systemy informatyczne zarządzania. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004.
 35. Wrzosek W.: Efektywność marketingu. PWE, Warszawa 2005.
 36. Steyn B.: From strategy to corporate communication strategy: A conceptualisation. "Journal of Communication Management" 2003, Vol. 8, No. 2.
 37. Gregory A.: Involving Stakeholders In Developing Corporate Brands: the Communication Dimension. "Journal of Marketing Management" 2007, Vol. 23, No. 1-2.
 38. Budzyński W.: Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty. Poltext, Warszawa 2002.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu