BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perkowski Paweł
Title
Rozliczenia międzybankowe w Polsce za pomocą nowoczesnych systemów RTGS
Interbank Settelment in Poland by Using Modern RTGS System
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2010, nr 53, s. 49-67, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rozliczenia międzybankowe, System rozliczeń międzybankowych ELIXIR, System rozliczeń międzybankowych SORBNET, Banki komercyjne
Interbank settlements, Interbank settlement system ELIXIR, Interbank settlement system SORBNET, Commercial banks
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja istoty i sposobu rozliczeń międzybankowych w Polsce oraz przyczyny konieczności ich zmian. Artykuł prezentuje obecny sposób rozliczeń międzybankowych w Polsce, wykorzystywany do rachunków krajowych, jak i międzynarodowych. Ponadto opracowanie zawiera krótki opis sytuacji pod koniec lat 80-tych. Na zakończenie w oparciu o analizę lat 2005-2007 została przedstawiona skala rozwoju i wzrost znaczenia operacji międzybankowych w systemie bankowym. (fragment tekstu)

After 1989 the National Bank of Poland, like Polish economy, passed through deep and serious changes. One of the biggest and most important are connected with funds transfers between banks. Emergence of commercial banks, and afterwards European integration, as well as huge dynamics of new technologies development, forced numerous changes in banking system. Changes were also caused by other expectations of the customers, who more often started to demand modem financial services, unrestricted and free access to foreign currency. Polish system of interbank real time funds transfer RTGS is very modem at present and fulfill international standards. Both National Bank of Poland and Polish Settlement Chamber are institutions that provide their services well. The commissions submitted to the system are fulfilled immediately, what makes the commercial banks, that have checking accounts in National Bank of Poland, feel comfort and security of performed operations. Both settlement institutions responded to the European integration, by implementation of new interbank settlement systems for euro (Euro-ELIXIR, SORBNET-euro). Article presents mutual connections between systems SORBNET and ELIXIR, as well as indispensable relations connecting both systems with the systems operating on international area. Author tried to present conditions that must be fulfilled by the banks, which want to use the system without restrains. All makes complicated, but quickly operating entirety. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Iwańczuk A., Kotliński G., Bankowe rozliczenia pieniężne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 2. NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2005, www.nbp.pl.
 3. NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2006, www.nbp.pl.
 4. NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2006, www.nbp.pl.
 5. NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2007, www.nbp.pl.
 6. NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2007, www.nbp.pl.
 7. NBP, Rozrachunki międzybankowe i cykle rozliczeniowe, wydawnictwo NBP, Warszawa 1999.
 8. Olesiak K., Zawadzki A., Operacje bankowe, Fundacja innowacji i Wyższa Szkoła społeczno-ekonomiczna, Warszawa 2005.
 9. Polityka pieniężna. Cele, strategie i instrumenty, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 10. Regulamin systemu ELIXIR, www.kir.com.pl.
 11. Regulamin systemu EuroELDUR, www.kir.com.pl.
 12. Uchwała nr 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (DzUrz NBP z dnia 23 kwietnia 2004 r.).
 13. Wróbel B., Cele, budowa i sposób funkcjonowania systemu STEP I oraz założenia funkcjonowania projektowanego systemu - STEP 2, "Bank i Kredyt" 2002.
 14. Tochmański A., System SORB - pierwszy polski system RTGS, "Bank i Kredyt" 2003, nr 4.
 15. Współczesna bankowość, red. Zalewska M., Wydawnictwo Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 16. Zarządzenie nr 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (DzUrz NBP z dnia 23 kwietnia 2004 r.
Cited by
Show
ISSN
1689-9385
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu