BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Kozłowski Andrzej (Uniwersytet Gdański)
Title
Zarządzanie finansami w samorządzie gminnym wobec wyzwań nowego zarządzania publicznego
Finance Management in Commune Self-Government in the Face of Challenges of New Public Management
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 4 (17), s. 22-29, bibliogr. 6 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Samorząd terytorialny, Gmina, Budżet gminy, Zarządzanie finansami
Local government, District, District budget, Financial management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obserwowane dysproporcje w rozwoju samorządów gminnych wskazują na wiele czynników determinujących rozwój, wśród których, wobec jednolitego systemu uprawnień, duże znaczenie mają kompetencje organów uchwałodawczych i kwalifikacje radnych. Obok decydowania o konkretnych rozstrzygnięciach (np. uchwalania planu dochodów i wydatków czy budżetu, określania wysokości stawek podatkowych, decydowania o inwestycjach i sposobie pozyskania dodatkowych zasobów finansowych), radni konstruują też sformalizowany system kształtujący proces zarządzania, czyli uchwalają procedury wypracowywania decyzji.(abstrakt oryginalny)

Observed disproportions in the development of commune self-governments show at a lot of factors that determine development, amongst which, in view of the uniform system of entitlements, the competences of legislative authorities and qualifications of councillors are significant. Besides deciding on specific decisions (of e.g. passing the plan of incomes and expenses or budget, determining the amount of tax rates, deciding on investments and the way of raising extra financial resources) councillors also construct the formalized system which shapes the process of managing, so they legislate procedures of developing the decisions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Blakely E.J., Planning Local Economic Development. Theory and Practice, SAGE Library of Social Research, London 1989.
  2. Kozłowski A.J., Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja - diagnoza - kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012.
  3. Nogalski B., Czerska J., Klimek A., Wykorzystanie metod teorii masowej obsługi i lean management w usprawnianiu procesów w zarządzaniu organizacja publiczną, "Współczesne Zarządzanie", Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu 2010, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2010.
  4. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Informacja w zarządzaniu. Wyniki badań empirycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami, red. J. Pyka, TNOiK O. w Katowicach, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, WOiZ Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowice 2010.
  5. Smoleń M., Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002.
  6. Zimbardo P., Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu