BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichocki Krzysztof S. (Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa)
Title
Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych do wspomagania wieloletniego planowania finansowego w sektorze samorządowym
Application of Optimization Models for Long - Term Financial Planning in Local Government Sector
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 4 (17), s. 30-51, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Zmienna objaśniająca, Modele optymalizacyjne, Optymalizacja, Dług, Samorząd terytorialny, Planowanie finansowe, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Exogenous variable, Optimizing models, Optimalization, Debt, Local government, Financial planning, Local government units
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sformułowano model optymalizacji finansów jednostki samorządu terytorialnego (JST) z uwzględnieniem dodatkowych warunków, np. nakładanych na dług. Zaprezentowano rozwiązania modelu - długoterminową analizę i prognozę finansów JST dla konkretnej gminy. Opracowano schemat przepływów finansowych budżetu i ich międzyokresowych powiązań. Z pomocą wspomaganego komputerowo modelu określa się maksymalne możliwości finansowania inwestycji oraz bezpieczny poziom długu i strukturę jego spłaty w każdym roku wybranego okresu, np. 8 lat. Dla każdego roku zapewniona jest płynność budżetu JST oraz zgodność wskaźników zadłużenia i wydatków z przepisami prawa. Pokazano dwa scenariusze rozwiązania modelu dla różnych poziomów funduszy z UE - zmiennych egzogenicznych. Umożliwia to analizę realizacji różnych polityk finansowych.(abstrakt oryginalny)

The author presents a model to financial optimization of local government unit with the refernce to additional charakteristics like the debt requirements. The model is used to present long-term fianancial analysis and financil forcasts of the sepicifc local government unit. The author elaborets a budget cash flow scheme with interperiod relations. The modelallows to determine the maximum level of financial investment capability, the safe debt level and the scheme of debt pay off for each year of given period, like 8 years. For each year the model ensures to keep local government unit afloat and to meet the debt and expendiniture ratios legal criteria. In the article the are two scenarios for model application for the different level of UE funds - exogenous variables. There is a possibility to analyse diffenrent financial policies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bitner M., Cichocki K.S., Efektywność zarządzania długiem w samorządach, Raport monograficzny Ernst&Young, Warszawa 2008.
 2. Bitner M., Cichocki K.S., Sierak J., Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2013.
 3. Cichocki K.S., Analiza możliwości zadłużania się przez samorządy w świetle nowej ustawy finansach publicznych, [w:] B. Bernaś, A. Kopiński (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 158, Wrocław 2011.
 4. Cichocki K.S., Improvement of Financial Management by Local Government. Computer Model Implementation, "Journal of Organizational Transformation and Social Change", vol. 7, no. 2, London 2010.
 5. Cichocki K.S., Wieloletnie planowanie finansowe. Ocena zdolności kredytowej w gminie. Najtańszy pieniądz we właściwym czasie, Municipium, Warszawa 2001.
 6. Cichocki K.S., Zarzadzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej, PAN, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2013.
 7. CIPFA: The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, Guidelines London 2007.
 8. Enzinger, A., Papst M., Mittelfristige Finanzplanung in Gemeinden, Aufbau - Umsetzung - Analyse, "Schriftenreihe, Recht und Finanzen für Gemeinden", Wien 2009.
 9. Financing the Future Long-Term Financial Planning for Local Government, 2007.
 10. Government Finance Officers Association - recommendation Long-Term Financial Planning, 2008.
 11. Kaplan R., Norton D., The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 12. Kavanagh S.C., Financing the Future: Long-Term Financial Planning for Local Government, GFOA, Washington D.C. 2007.
 13. Kavanagh S.C., Miranda R.A. (eds.), Technologies for Government Transformation: ERP Systems and Beyond, GFOA, Washington D.C. 2005.
 14. Krajewska M., Jońca A., Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania gospodarką finansową JST - podsumowanie dwóch lat doświadczeń, "Finanse Komunalne" nr 1, Warszawa 2012.
 15. Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung, par. 6, "Neues Kommunalen Finanzmanagement", GemHVO NRV, 2009.
 16. Schedler K., Summermatter L., Der Integrierte Aufgaben - und Finanzplan als Instrument der mittelfriestigen Steurung in der Schweiz, "Der Moderne Staat-dms", 2(2) 2009.
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu