BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gabrusewicz Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Przybylska-Kapuścińska Wiesława (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wartość w zrównoważonym rozwoju
The Concept of Value in Sustainable Development
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 4 (17), s. 55-62, bibliogr. 35 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Ekonomia, Rachunkowość, Rozwój zrównoważony
Economics, Accounting, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest identyfikacja pojęcia wartości i wskazanie znaczenia wartości w koncepcji zrównoważonego rozwoju. W artykule omówione zostanie pojęcie wartość z punktu widzenia filozofii, ekonomii oraz rachunkowości jako nauki pomiaru. Ponadto wskazane zostaną obszary zrównoważonego rozwoju, w których wartość i jej pomiar mają kluczowe znaczenie. W artykule stosuje się takie metody badawcze, jak indukcja oraz analiza krytyczna.(abstrakt oryginalny)

The main objective of this article is to identify the concept of value and an indication of the importance in the concept of sustainable development. This article will discuss the concept of value from the point of view of philosophy, economy and accounting as a science of measurement. In addition, these records show the areas of sustainable development in which the value and its measurement are crucial. The paper applies research methods such as induction and critical analysis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. AAA Statement of Accounting Theory and Theory Acceptance, 1997.
 2. Aboody D., Hughes J., Liu J., Measuring value relevance in a (possibly) inefficient market, "Journal of Accounting Research" 2002, vol. 40, no. 4.
 3. Ball R., Brown P., An empirical evaluation of accounting income numbers, "Journal of Accounting Research" 1968, vol. 6, no. 2.
 4. Belkaoui A., Accounting Theory, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego 1981.
 5. Butterworth J.E., Falk H., Information Attributes of the Contractual Paradigm, [w:] Financial reporting - Theory and Application to the Oil and Gas Industry in Canada, Hamilton, Ontario 1986.
 6. Dobija D., Globalne standardy rachunkowości. Czy strategia kodyfikacji przyczyni się do rozwoju rachunkowości? [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 7. Dobija M., Dynamiczna równowaga kapitału jako źródło praw ekonomicznych, Rzeszów 2002, www.univ.rzeszow.pl/ekonomia, z. 6/02_Dobija_Mieczyslaw.pdf (dostęp: 20.12.2010).
 8. Fayol H., Ogólne zasady administracji, [w:] J. Kurnal (red.), Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, Warszawa 1972.
 9. Gabrusewicz T., Ewolucja współczesnej rachunkowości w świetle ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2012.
 10. Gabrusewicz T., Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 11. Gabrusewicz T., Współczesne dylematy systemu rachunkowości - przyczynek do dyskusji, [w:] W. Gabrusewicz (red.), Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, ZPW "M-DRUK", Poznań 2009.
 12. Galarowicz J., Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992.
 13. http://ec.europa.eu.
 14. http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/trudnosci-w-pomiarze-inicjatyw-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju,3065.html.
 15. http://skowronski.krzysztof.w.interii.pl/Estetyka%202010%20Wartosci.htm.
 16. http://www.oecd.org/dataoecd/40/8/41774398.pdf.
 17. http://www.sustainablelifemedia.com,
 18. http://www.prnewswire.com/.
 19. IASB, The conceptual framework for financial reporting 2010, London 2010.
 20. Jarugowa A. (red.), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa 1991.
 21. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
 22. Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, tł. Helena Ostromęcka, PWN, Warszawa 1968.
 23. Masztalerz M., Pomiar wartości - w kierunku integracji rachunkowości finansowej i zarządczej, KIBR, Poznań 2012.
 24. Miner T., Survey Shows Disconnect Between the Strategic Value and Measurement of Sustainability Initiatives, PR Newswire, 2009.
 25. Murray H.A., Exploration in Personality, New York 1938.
 26. Najder Z., Wartości i oceny, PWN, Warszawa 1971.
 27. Ohlson J.A., Earnings, book value and dividends in equity valuation, "Contemporary Accounting Research" 1995, no. 11.
 28. Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej. Rynek finansowy, CeDeWu, Warszawa 2013.
 29. Puzynina J., Język wartości, [w:] W. Tatarkiewicz, Pisma z etyki i teorii szczęścia, Wrocław-Warszawa- -Kraków 1992.
 30. Sokół, www.profesor.pl/mat/na8/na8_a_sokol_030925_2.php?id_m=7113 (dostęp: 23.01.2013).
 31. Świda H. (red.), Młodzież o wartości, Warszawa 1979.
 32. Tatarkiewicz W., Pisma z etyki i teorii szczęścia, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 33. Wielcy Filozofowie, Tatarkiewicz - O szczęściu, PWN, Warszawa 2010
 34. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2013, poz. 330).
 35. Wells M.C., A revolution in accounting thought? "The Accounting Review" 1976, 51, no. 3, s. 471-482.
 36. Wójtowicz P., Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu