BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luty Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Udział mniejszości jako element kreowania skonsolidowanego wyniku finansowego
Participation of minorities as an element of creation of consolidated financial result
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 4 (17), s. 63-70, tab., bibliogr. 5 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Kapitał zakładowy, Grupa kapitałowa, Konsolidacja, Wynik finansowy, Spółka zależna
Share capital, Capital group, Consolidation, Financial performance, Subsidiary company
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób spółka matka w grupie kapitałowej może wykorzystać spółkę córkę, w której posiada mniej niż 100% udziału w kapitale w celu kreowania skonsolidowanego wyniku finansowego. Zmiana wyceny lub przeprowadzenie nowych wzajemnych transakcji, wyłączone z konsolidacji, wpływa na wysokość wyniku finansowego spółki zależnej. Skonsolidowany wynik finansowy netto wzrośnie lub zmaleje po uwzględnieniu udziału mniejszości w wyniku spółki zależnej. W artykule pokazano, w jaki sposób grupa kapitałowa mogła sterować wysokością skonsolidowanego wyniku finansowego netto poprzez transakcje między powiązanymi podmiotami.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to show how the parent company in the group can exploit a subsidiary in which it holds less than 100% of the share capital in order to create the consolidated financial result. Change in valuation or mutual transactions, excluded from consolidation, affects the height of the financial results of the subsidiary. Consolidated net profit will increase or decrease with the share of minorities. The article shows how the group could control the amount of consolidated net profit through transactions between related entities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ignatowski R., Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych, ODDK Gdańsk 2003, s. 21.
  2. Pokorska B., Maleszyk M., Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, PWE,Warszawa 2002, s. 13.
  3. Toborek-Mazur J., Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 9.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 1994 nr 121, poz. 591).
  5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU 2000 nr 94, poz. 1037).
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu