BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kitowski Jerzy (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych
Methods of Financial Standing Assessment of Building Enterprises
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 4 (17), s. 71-80, tab., bibliogr. 13 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Kondycja finansowa, Budownictwo, Przedsiębiorstwo budowlane
Financial condition, Construction, Construction company
Note
streszcz., summ.
Abstract
Z metodycznego punktu widzenia szczególnie istotna wydaje się konieczność uwzględniania, w syntetycznych metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, kryterium specyfiki branżowej badanej firmy oraz zmiennych uwarunkowań ekonomicznych jej działalności. W artykule podjęto próbę zaprezentowania założeń nielicznych metod dyskryminacyjnych, logitowych oraz bankowych oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw zaliczonych do sektora budownictwo, uwzględniających kryterium specyfiki tej branży. Krytycznie odniesiono się do licznych przypadków uproszczeń i błędów metodycznych występujących w krajowej literaturze przedmiotu.(abstrakt oryginalny)

From a methodological point of view, the need to consider, in the synthetic methods, the assessment of enterprise's financial standing, the criterion of the industrial specific features of the analyzed company and the changing economic conditions of its operation seems to be important . In this paper, an attempt has been made to present assumptions of few discriminatory, logit and banking methods to assess the financial standing of companies belonging to the building sector, taking into account the specifics of the industry. Critical reference has been made to numerous cases of simplifications and methodological errors that occur in the national literature on the subject.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balina R., Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży robót budowlanych, [w:] D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Upowszechnienie i transfer wyników badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 50, Szczecin 2012.
 2. Hołda A., Micherda B., Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2007.
 3. Jagiełło R., Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, "Materiały i Studia" nr 286, NBP, Warszawa 2013.
 4. Kasjaniuk M., Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do modelowania i prognozowania kondycji przedsiębiorstw, "Barometr Regionalny" 2006, nr 6, s. 95-100.
 5. Kitowski J., Bariery wiarygodnego stosowania metod dyskryminacyjnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 639, Szczecin 2011a.
 6. Kitowski J., Metodyczne aspekty kryteriów bankowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa [w:] B. Bernaś, A. Kopiński (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 158, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011b.
 7. Kitowski J., Próba oceny wiarygodności diagnostycznej bankowych metod badania kondycji finansowej przedsiębiorstw [w:] S. Wrzosek (red.), Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 172, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011c.
 8. Kitowski J., Sposoby ujmowania kryterium specyfiki branżowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse" 2012, nr 4.
 9. Mossman C., Bell G., Swartz L., Turtle H., An empirical comparison of bankruptcy models, "The Financial Review" 1998, vol. 33.
 10. Sori M., Hamid M., Nassir A., Mohamad Z., Forecasting corporate failure in Malaysian industrial sector firms, "Asian Academy of Management Journal" 2001, no. 6(1).
 11. Wędzki D., Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2005, nr 2.
 12. Wysocki F., Kozera A., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2012, nr 4(26).
 13. Zielińska-Sitkiewicz M., Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej do oceny kondycji firm deweloperskich, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" 2012, t. XIII/3.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu