BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siudak Dariusz (Politechnika Łódzka)
Title
Analiza prawdopodobieństw zmiany stanu procesu migracji wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem łańcuchów Markowa
The Analysis of the Probabilities of the Transitions Between Value Migration Stages Based on Markov Chains
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 4 (17), s. 81-100, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Prawdopodobieństwo, Migracja, Łańcuch Markowa, Przejęcie przedsiębiorstwa, Migracja wartości
Probability, Migration, Markov chain, Corporate acquisitions, Value migration
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto analizę zachodzących na polskim rynku kapitałowym procesów migracji wartości. Do tego celu wykorzystano aparat matematyczny analizy procesu w postaci łańcuchów Markowa. Oszacowano prawdopodobieństwa przejść procesu migracji wartości pomiędzy fazami przypływu, odpływu i stabilizacji, zgodnie z modelem trzech faz migracji. Określono oczekiwany czas powrotu od wyjścia łańcucha z danego stanu do jego pierwszego powrotu do tego samego stanu. W długim okresie obserwowane są większe prawdopodobieństwa znalezienia się w fazie przypływu niż w fazie odpływu wartości. Niezależnie od początkowego stanu migracji wartości, w jakim znajduje się aktualnie przedsiębiorstwo, w długim okresie może osiągnąć każdy z pozostałych stanów. Ponadto analizowany proces migracji wartości cechuje się zmiennością. W okresie do 1 roku proces ten charakteryzuje niestabilność. Słowa kluczowe: migracja(abstrakt oryginalny)

The paper analyzes processes of value migration on the Polish market. It employed mathematical methods of process analysis in the form of Markov chain and estimated the probability of the migration between stages of inflow, outflow and stability according to the three stages of value migration. The article estimated the length of period of getting back from the distinct state of the chain to its first return to the same state. In the long period there are observed higher probability of being in the state of inflow than outflow of value. Regardless of the initial state of value migration in which a company currently is, every remaining state can be achieved. Moreover, the considered value migration process is variable. Thus within 1 year time, the processes is unstable.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWE, Warszawa 1998.
 2. Ibe O.C., Markov Processes for Stochastic Modeling, Elsevier 2009.
 3. Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Difin, Warszawa 2007.
 4. Lawrence J.A., Pasternack B.A., Applied Management Science. Modeling, Spreadsheet Analysis, and Communication for Decision Making, John Wiley & Sons 2002.
 5. Pawłowski Z., Kilka uwag o wskaźnikach stabilności i zmian dochodów, \"Przegląd Statystyczny\" 1966, nr 1.
 6. Phillips P., Time to Revisit Value Migration, \"Business Corner. Strategies & Analysis\", Rodman Publishing, July 2012.
 7. Plucińska A., Pluciński E., Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne, WNT, Warszawa 2000.
 8. Podgórska M., Śliwka P., Topolewski M., Wrzosek M., Łańcuchy Markowa w teorii i w zastosowaniach, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.
 9. Radzikowski W., Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1997.
 10. Siudak D., Analiza jednokierunkowej migracji wartości, Studia ekonomiczne, 2013a, (w druku).
 11. Siudak D., Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstwa na polskim rynku kapitałowym, C.H. Beck, Warszawa 2013b.
 12. Slywotzky A.J., Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1996.
 13. Stawicki J., Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu