BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimontowicz Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Innowacje płatnicze a konkurencyjność banku
Payment Innovations and Bank's Competitiveness
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 4 (17), s. 118-129, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Elektroniczne płatności, Konkurencyjność banków, Innowacje, Płatności mobilne
Electronic payments, Banks' competitiveness, Innovations, Mobile payments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie trwały rozwój banku oraz zwiększanie jego konkurencyjności są nierozerwalnie związane z innowacjami. W usługach bankowych najistotniejsze innowacje pojawiły się w ostatnich latach w obszarze płatności detalicznych. Rosnąca mobilność ludności, wraz z dynamicznym rozwojem komunikacyjnych urządzeń przenośnych, takich jak telefony komórkowe czy notebooki, sprawia, iż popyt na usługi oferowane za ich pośrednictwem systematycznie wzrasta. Duży potencjał rynku płatności realizowanych przy ich wykorzystaniu dostrzegły nie tylko banki, ale także portale internetowe oraz operatorzy telefonii komórkowej. Celem artykułu jest przedstawienie innowacji płatniczych i ich znaczenia dla konkurencyjności banku, a także wskazanie możliwych strategii rynkowych prowadzących do zapewnienia bankowi odpowiedniej pozycji na rynku płatności detalicznych.(abstrakt oryginalny)

In recent years the retail payment market has changed remarkably. Nowadays the bank's sustainable development and the increase of its competitiveness are indissolubly connected with payment innovations. Using them in the process of gaining competitive advantage is impossible without customers' acceptance. The consumers' satisfaction, including the fulfillment of their current and future needs, has become the key factor of bank's market success. A new business model also requires the identification of bank's strategic resources and its innovative potential. The paper presents payments' innovations, their role in the process of gaining bank's competitive advantage and some bank's market strategies strengthening their position on the payment market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Capgemini Analysis 2012, WPR 2012 Executive Survey.
 2. Dyrektywa 2007/64/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego z dnia 13 listopada 2007 r. (Payment Services Directive - PSD), Dz.Urz. UE I. 319/1 z dnia 5 grudnia 2007 r.
 3. Flejterski S., Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa" 1984, nr 9.
 4. Frame W.S., White L.J., Empirical Studies of Financial Innovations: Lots of Talk, Little Action?, "Federal Reserve Atlanta Working Paper", 2002.
 5. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999.
 6. Harasim J., Determinanty upowszechniania się innowacji płatniczych, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, red. J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.
 7. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 8. Korenik D., Konkurencyjność i konkurencja banków polskich od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 9. Kotler P.H., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010.
 10. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 6.
 11. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition. OECD, Statistical Office of the European Communities, Luxembourg 2005.
 12. Polasik M., Maciejewski K., Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, Materiały i studia NBP, z. 241, Warszawa 2009.
 13. Porter M.E., Przewaga konkurencyjna, Helion, Gliwice 2006.
 14. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 15. Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 16. Śliwiński R., Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 17. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (DzU 2011, nr 199, poz. 1175; nr 291, poz. 1707; 2012, poz. 1166; 2013, poz. 1036, 1271).
 18. World Payment Report 2012, Capgemini, RBS, EFMA.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu