BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mruklik Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Wybrane dwuczynnikowe modele stopy krótkoterminowej w ubezpieczeniach na życie - kalkulacja składki
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 31, s. 57-75, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka
Keyword
Ubezpieczenia na życie, Składki ubezpieczeniowe, Procesy stochastyczne, Stopa procentowa
Life insurance, Insurance premium, Stochastic processes, Interest rate
Note
streszcz., summ
Abstract
Uzyskano wzory na jednorazową składkę netto oraz wariancję obecnej wartości przyszłego świadczenia dla klasycznych ubezpieczeń na życie. Kalkulację wymienionych wielkości przeprowadzono z uwzględnieniem stochastycznej technicznej stopy oprocentowania. Rozpatrzono zmienną intensywność oprocentowania opisaną dwuczynnikowym modelem stopy krótkoterminowej. W rozważaniach uwzględniono następujące modele: addytywny model gaussowski G2 + +, model Hulla i White'a HW2 (szczególny przypadek poprzedniego modelu), model CIR2 oraz Model Longstaffa i Schwartza LS (szczególny przypadek modelu CIR2). Funkcje biometryczne wyrażono explicite albo poprzez wielkości występujące w tablicach umieralności. Obliczenia przeprowadzono dla przypadku, gdy świadczenie jest wypłacane w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. (abstrakt oryginalny)

In the article we consider selected two-factor short-rate models which can be used when interest rates are random, for certain life insurance contracts. We deal here with two-additive-factor Gaussian model, Hull-White two-factor model, two-factor CIR model and Longstaff and Schwartz model. Expressions for the mean values and the variances of a future life insurance payment are obtained. Life Table is applied to the calculation of the net single premiums and variances of a future life insurance payment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Błaszczyszyn B., Rolski T., 2004, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie , Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 2. Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbit C.J., 1986, Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Itasca, Illinois.
 3. Brigo D., Mercurio F., 2006, Interest Rate Models Theory and Practice. With Smile, Inflation and Credit, drugie wydanie, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 4. Gerger H.U., 1997, Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag, Berlin.
 5. Hull J., White A., 1990, Pricing interest-rate derivate securities., "Review of Financial Studies", vol. 3(4), s. 573-592.
 6. Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., 2003, Matematyka finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 7. Koch I., De Schepper A., 2007, An application of commonotonicity and conver erdering to present values with truncaded stochastic interest rates, "Insurance: Mathematics and Economics", vol. 470, s. 386-402.
 8. Lamberton D., Laperye B., 1995, An inroduction to stochastic calculs applied to finance, Chapman and Hill, New York-London.
 9. Langstaff F.A., Schwartz E.S., 1992a, Interest rate colatility and the term structure: a two-factoe general equilibrium model, "The Journal of Finance", vol. 47, s. 1259-1282.
 10. Langstaff F.A., Schwartz E.S., 1992b, A two-factoe interest rate model and contingent claims valuation, The Journal of Fixed Income", vol. 3, s. 16-23.
 11. Mruklik A., 2006, Porównanie metod estymacji parametrów i wyboru modeli stóp procentowych, w: Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce, "Prace Ekonomiczne AE we Wrocławiu", nr 11085, s. 369-380.
 12. Mruklik A., 2011, Ubezpieczenia na życie ze stochastyczną techniczną stopą oprocentowania - zastosowanie modelu Hulla i White'a, w: Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce, "Prace Ekonomiczne AE we Wrocławiu", nr 207, s. 157-172.
 13. Ostasiewicz S., 2000, Składki w wybranych typach ubezpieczeń życiowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Ostasiewicz S., 2004, Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Parker G., 1993a, Two stochastic approaches for discounting actuarial functions, "Proceeddings of the XXIV AUSTIN Colloquium", s.367-389.
 16. Skałba M., 1999, Ubezpieczenia na życie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu