BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Modrzejewski Artur K. (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Upoważnienie zarządu spółki komunalnej na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku
Authorization of the Management Board of a Municipal Company Under Article 39, para. 4 of the Act on Municipal Self-Covernment for Dealing with Individual Cases of Maintaining Cleanliness and Order
Source
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 6, s. 5-15, przypisy
Keyword
Spółki, Zarządzanie gminą, Ustawa o samorządzie gminnym
Companies, District management, Polish Local Government Act
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1. W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy stanęły przed wyzwaniem organizacji systemu gospodarowania odpadami. W artykule autor podnosi najbardziej problematyczne kwestie związane upoważnieniem przez radę gminy zarządu spółki komunalnej do wydawania rozstrzygnięć indywidualnych określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (abstrakt oryginalny)

Pursuant to Article 39, para. 4 of the Act on Municipal Self-Covernment, the municipal council may authorize the executive body of an auxiliary unit, as well as the authorities of the units and entities referred to in Article 9, para. 1 to deal with individual public administration cases. Municipalities are facing the challenge of organizing the waste management system as a result of the amendment to the Acton the Maintenance of Cleanliness and Order in Municipalities. In this article, the author addresses the most problematic issues related to the authorization by the municipal council of the management board of a municipal company to issue individual decisions specified in the Act on the Maintenance of Cleanliness and Order in Municipalities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Augustyniak, Status prawny jednostki pomocniczej gminy w sferze prawa publicznego, "Przegląd Prawa Publicznego" 2008/3.
 2. J. Murzydło, Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w obrocie cywilnoprawnym, "Samorząd Terytorialny" 2007/7-8.
 3. A. Szewc, Komentarz do art. 39 ustawy o samorządzie gminnym, w: G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LEX/el. 2012.
 4. M. Szydło, Zlecanie przez jednostki samorządu terytorialnego tworzonym przez siebie spółkom kapitałowym zadań publicznych, "Przegląd Prawa Publicznego" 2007/9.
 5. T. Rabska, Zakaz działalności gospodarczej, "Wspólnota" 1993/21.
 6. A. Szewc, Komentarz do art. 9 ustawy o samorządzie gminnym, w: G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LEX/el. 2012.
 7. Z. Niewiadomski, J. Szreniawski, Problem dopuszczalności działalności gospodarczej samorządu terytorialnego, "Rejent" 1994/5.
 8. C. Banasiński, M. Kulesza i D. Szafrański, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz i przepisy towarzyszące, Warszawa 1997, s. 52.
 9. Komisja Europejska, Dokument Roboczy Służb Komisji w sprawie stosowania unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych do stosunków między instytucjami zamawiającymi (współpraca publiczno-publiczna), SEC (2011) 1169 fi nal z 4.10.2011 r.
 10. P. Pietrasz, Komentarz do art. 143 Ordynacji podatkowej, w: J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2013.
 11. www.prawosmieciowe.pl/popularne-porady/porady- -prawne/06-2013-organ-wlasciwy-w-kwestiach-dotyczacych- oplaty-smieciowej.
 12. P. Woźniak, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 2604, Warszawa 2012, www.sejm.gov.pl.
 13. http:// orzeczenia.nsa.gov.p
 14. A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 461.
 15. K. Kaszubowski, Glosa do wyroku SN z dnia 28 czerwca 2000 r., III RN 189/99, "Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" 2006/1, s. 23 i n.
 16. M. Szewczyk, Udzielanie upoważnień do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej (interpretacja art. 110 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej z 2004 r.), "Casus" 2004/4.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu