BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszecki Krzysztof
Title
Kontrola działalności w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Control of Activities Regarding the Maintenance of Cleanliness and Order and Disposal of Municipal Waste
Source
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 6, s. 16-26, przypisy
Keyword
Kontrola, Odpady komunalne, Kompetencje władz gminnych
Control, Commercial wastes, Powers of municipal authorities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Właściwe wywiązywanie się z obowiązków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych wymaga stworzenia odpowiednich instrumentów weryfi kujących. Zdaniem autora w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach realizacji tego celu służą uprawnienia kontrolne przysługujące organom wykonawczym gminy oraz organom Inspekcji Ochrony Środowiska, które mają charakter komplementarny, a nie konkurencyjny. Organy wykonawcze będą bowiem kontrolować wytwórców odpadów komunalnych oraz podmioty zajmujące się ich odbieraniem, organy inspekcji zaś powinny się koncentrować na kontroli podmiotów zajmujących się ich dalszym unieszkodliwianiem oraz gmin w zakresie wywiązywania się z ich obowiązków. (abstrakt oryginalny)

The correct fulfilment of responsibilities related to municipal waste management requires the creation of appropriate verification instruments. According to the author, in terms of the maintenance of cleanliness and order in municipalities, this purpose is served by the control powers conferred on the executive bodies of the municipality, as well as the bodies of the Environmental Protection Inspectorate, which are complementary and not competitive. This is because the municipality's executive bodies will control the producers of municipal waste and the entities collecting it, while the inspectorate's authorities should focus on controlling the entities handling the further disposal, as well as municipalities with regard to the fulfilment of their duties. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W. Radecki, Komentarz do art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, LEX/el. 2012.
  2. P. Czepiel, Gospodarowanie odpadami w obliczu zmian wprowadzonych ustawą z 1 lipca 2011 r., "Samorząd Terytorialny" 2013/5, s. 46.
  3. K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011.
  4. M. Górski w: Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011, s. 1273.
  5. D. Szafrański, Standardy kontroli działalności gospodarczej, "Studia Iuridica" 2011/53, s. 262.
  6. B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2004, s. 241.
  7. A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2010.
  8. W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, LEX/el. 2013.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu