BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rakoczy Bartosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Title
Problematyka wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gminy na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
The Issue of Compensation for the Establishment of a Transmission Easement to the Favour of a Water Supply / Sewage Company on a Municipality's Property
Source
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 6, s. 27-33, przypisy
Keyword
Służebność przesyłu, Gmina, Majątek gminy, Nieruchomości, Wodociągi
Transmission easement, District, District property, Real estate, Waterworks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problematyka dopuszczalności pobierania przez gminę wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie może być rozpatrywana wyłącznie w odniesieniu do art. 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zdaniem autora należy przy tym również uwzględniać art. 140 kodeksu cywilnego, a przede wszystkim klauzulę społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa. Społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa własności nieruchomości gminy jest wykonywanie zadań publicznych, w tym zadań własnych. Ponieważ zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym, pobieranie wynagrodzenia za służebność będzie w istocie stanowiło naruszenie klauzuli zasad współżycia społecznego. (abstrakt oryginalny)

The issue of the admissibility of the municipality to collect a fee for the establishment of a transmission easement for water supply and sewage equipment cannot be considered exclusively in relation to Article 14 the Act on Real Property Management. According to the author, consideration should also be given to Article 140 of the Civil Code and, primarily, the socio-economic purpose of the right. The socio-economic purpose of the right of ownership of the municipality's property is to perform public services, including the municipality's own tasks. Because the collective supply of water and the collective discharge of sewage is the municipality's own task, the collection of compensation for an easement will essentially constitute a breach of the clause regarding the principles of social coexistence. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. P. Lewandowski, Zagadnienia podmiotowe służebności przesyłu, "Państwo i Prawo" 2010/6.
 2. B. Załęska-Świątkiewicz, Służebność przesyłu, "Rejent" 2010/4.
 3. M. Biernacki, Służebność przesyłu jako ograniczone prawo rzeczowe - kolaż prawniczy, "Rejent" 2010/4.
 4. J. Pokrzywniak, Kluczowe dylematy związane z regulacją służebności przesyłu, "Rejent" 2010/4.
 5. M. Kowalewska, Instytucja służebności przesyłu w kontekście rozwoju i funkcjonowania polskiego sektora energetycznego, w: M. Wierzbowski, R. Stankiewicz (red.), Współczesne problemy prawa energetycznego, Warszawa 2010.
 6. G. Bieniek, Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, Warszawa 2008.
 7. B. Rakoczy, Ile? Komu? Za co?, "Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna" 2012/5, s. 17-19.
 8. B. Rakoczy, Służebność przesyłu według ustawy o lasach, "Rejent" 2012/7-8, s. 103-116.
 9. B. Rakoczy, Pojęcie przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego, cz. 1, "Wodociągi Polskie" 2006/4, s. 26-28.
 10. B. Rakoczy, Pojęcie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, cz. 2, "Wodociągi Polskie" 2007/1, s. 30-31.
 11. J. Luty, Uprawnienia stron służebności przesyłu, "Rejent" 2012/3, s. 47-60.
 12. A. Tułodziecki w: J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2011, s. 149.
 13. R. Padrak, Zbywanie i oddawanie do korzystania nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa, Wrocław 2010, s. 200.
 14. T. Justyński, Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Kraków 2000.
 15. S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005, s. 68.
 16. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 151.
 17. E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne - część ogólna. Zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 49.
 18. J. Szachułowicz, Własność publiczna. Powstanie, przekształcenie, funkcje, zarządzanie, Warszawa 2000, s. 20.
 19. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012, s. 71.
 20. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2008, s. 65.
 21. P. Chmielnicki w: K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Encyklopedia samorządu terytorialnego, Warszawa 2010, s. 943.
 22. M. Habdas, Publiczna własność nieruchomości, Warszawa 2012.
 23. A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 187.
 24. 23 Por. S. Dudzik, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Kraków 1998.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu