BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepaniak Rafał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Kwestia odpowiedzialności prawnej jednostki samorządu terytorialnego za działania spółek komunalnych
The Issue of Legal Liability for the Actions of Territorial Self-government Units for the Actions of Municipal Companies
Source
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 6, s. 43-54, przypisy
Keyword
Odpowiedzialność, Samorząd terytorialny, Jednostka lokalna
Responsibility, Local government, Local unit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Możliwość żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie podmiotu prawa publicznego jest zarówno prawem obywatela, jak i jednym ze standardów demokratycznego państwa prawnego. Natura prawna, w tym charakter źródeł finansowania aktywności jednostki samorządu terytorialnego gwarantują, że szkoda wyrządzona obywatelowi zostanie naprawiona. Zdaniem autora rodzi się jednak zasadnicze pytanie, na ile utworzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego spółki kapitałowej będącej formalnie odrębnym podmiotem prawa, a w rzeczywistości instrumentem realizacji swych zadań ustawowych przez gminę, powiat lub województwo, wpływa na sytuację prawną obywatela, który doznał szkody na skutek aktywności takiej spółki. (abstrakt oryginalny)

The ability to seek a remedy for damage caused by the unlawful action of a public law entity is both a citizen's right and one of the standards of a democratic State of law. The legal nature, including the nature of the financing of activities of a territorial self-government unit, guarantee that the injury caused to a citizen is remedied. However, according to the author, a fundamental question arises as to the extent to which the establishment of a company by the self-government unit, which is formally a separate legal entity, but in fact an instrument through which a municipality, county or voivodship performs its statutory tasks, affects the legal situation of a citizen who has suffered injury as a result of the actions of such a company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. R. Szczepaniak, Nadużycie prawa do posługiwania się formą osoby prawnej, Toruń 2009, s. 15.
 2. J. Grabbe, Verfassungsrechtliche Grenzen der Privatisierung kommunaler Aufgaben, Berlin 1979, s. 18.
 3. K. Grillberger, R. Strasser, Schadenshaftung der gemeinde für ausgegliedrte Unternehmungen, Linz 1986, s. 10.
 4. R. Szczepaniak, Podmiotowość prawna spółki komunalnej, "Samorząd Terytorialny" 2013/5, s. 37-38.
 5. K. Horubski, Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a stosowanie przepisów o udzielaniu zamówień publicznych w orzecznictwie ETS, "Samorząd Terytorialny" 2006/10.
 6. F. Schoch, Privatisierung der Abfallentsorgung, Kolonia 1992, s. 37.
 7. S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa 1994, s. 67.
 8. R. Chapus, Droit administrative général, t. 1, Paryż 1992, s. 936.
 9. A. de Laubadère, J.C. Venezia, Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, t. 1, Paryż 1994, s. 918.
 10. B. Binder, L. Fröhler, Die Haftung der Gemeinden für ausgegliederte Unternehmungen, Linz 1982, s. 31 i n.
 11. B. Jankowski, Nadużycie formy prawnej spółki w prawie amerykańskim, "Państwo i Prawo" 1996/2, s. 63 i n.
 12. S. Dudzik, Wnoszenie mienia gminnego do spółek handlowych oraz nadzór nad jego wykorzystaniem, "Samorząd Terytorialny" 1993/5, s. 18.
 13. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Najczęściej zadawane pytania dotyczące Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofi nansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązki świadczenia usług publicznych w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami, Warszawa 2010.
 14. A. Agopszowicz w: A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1997, s. 283-284.
 15. Z. Radwański, Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej w świetle projektowanej nowelizacji kodeksu cywilnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004/2, s. 11-12.
 16. G. Bieniek, Komentarz do art. 417 k.c., w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga III. Zobowiązania, t. 1, Warszawa 2011.
 17. J. Gola, G. Klich, Pojęcie mienia publicznego - dylematy, "Samorząd Terytorialny" 2013/3, s. 48.
 18. R. Szczepaniak, Kształtowanie się zasad odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego na przestrzeni wieków (rys historyczny), "Samorząd Terytorialny" 1999/7-8, s. 34.
 19. W.L. Prosser, J.W. Wade, Cases and Materials on Torts, Minnesota 1971, s. 1124.
 20. M. Rudnicki, R. Szczepaniak, Kilka uwag na temat rozgraniczenia prawa publicznego i prywatnego na przykładzie dozoru technicznego, w: M. Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj, Nowoczesna administracja publiczna, Lublin 2013, s. 28-32.
 21. R. Szczepaniak, Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001, s. 21 i n.
 22. M. Szydło, Konstytucyjnoprawna dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego a przepisy prawa samorządowego, "Kontrola Państwowa" 2010/3, s. 23 i n.
 23. H. de Wall, Die Anwendbarkeit privatrechtlicher Vorschriften im Verwaltungsrecht, Tybinga 1999, s. 35 i n.
 24. D. Ehlers, Verwaltung in Privatrechtsform, Berlin 1984, s. 212 i n.
 25. P. Weil, Le droit administratif, Paryż 1987, s. 73.
 26. T. Targosz, Odpowiedzialność wspólnika wobec wierzycieli spółki, "Przegląd Prawa Handlowego" 2003/4, s. 28.
 27. S. Sołtysiński w S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy, Warszawa 1994, s. 145.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu