BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Waldemar (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wybrane problemy organizacyjno-prawne związane z procesami wyznaczania członków rad nadzorczych spółek miejskich
Selected Organizational and Legal Problems Related to the Processes of Nominating Members of the Supervisory Boards of City Companies
Source
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 6, s. 55-72, przypisy
Keyword
Rada nadzorcza spółki, Proces decyzyjny, Samorząd terytorialny
Supervisory board of the company, Decision proces, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest kompleksowe omówienie wybranych problemów związanych z procesami decyzyjnymi w zakresie wyznaczania członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym jednostek samorządu terytorialnego, które mają nie tylko walory teoriopoznawcze, lecz są ważne z punktu widzenia praktyki zarządzania publicznego. Zaprezentowane rozważania stanowią kontynuację badań naukowych prowadzonych na gruncie nauk o zarządzaniu z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, co znajduje swoje uzasadnienie ze względu na złożoność oraz interdyscyplinarny charakter analizowanych zagadnień. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to comprehensively discuss selected issues related to the decision-making processes regarding the nomination of members of the supervisory boards of commercial law companies with a stake held by territorial self-government units which not only have epistemological qualities, but are important from the point of view of public management practices. The considerations presented constitute a continuation of the scientific research conducted under management sciences with legal conditionttaken into account in parallel, which is justified because of the complexity and the interdisciplinary nature of the issues analysed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. W. Walczak, Dysfunkcje nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem samorządów - studium przypadku, "Przegląd Corporate Governance" 2013/1, s. 76-93.
 2. B. Marona, Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2010, s. 89-99.
 3. J. Jeżak, Rada nadzorcza w procesie kreowania wartości spółki. Potrzeba zmian modelowych i organizacyjnych, "Zarządzanie i Finanse" 2012/4, s. 237.
 4. D. Dobija, I. Koładkiewicz, I. Cieślak, K. Klimczak, Komitety rad nadzorczych, Warszawa 2011, s. 133.
 5. K. Trojanowski, Funkcjonowanie spółek komunalnych - miasto jako przedsiębiorca, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ekonomia" 2013/1, s. 252.
 6. I. Koładkiewicz, Rady nadzorcze. Dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Warszawa 2013, s. 18-19.
 7. B. Nogalski, R. Dadej, Kodeks dobrych praktyk jako narzędzie budowania zaufania na rynku kapitałowym, w: S. Rudolf (red.), Tendencje zmian w nadzorcze korporacyjnym, Łódź 2006, s. 345-347.
 8. M. Aluchna, Przejrzystość jako element nadzoru korporacyjnego. Wyzwania dla spółek giełdowych, "E-mentor" 2005/5, s. 12.
 9. M. Bąkiewicz, Prawo do informacji w jednostkach samorządu terytorialnego, w: T. Gardocka (red.), Obywatelskie prawo do informacji, Warszawa 2008, s. 89.
 10. B. Dolnicki, A. Wierzbica, Analiza orzecznictwa sądowego pod kątem interpretacji przepisów antykorupcyjnych, w: J. Kosiński, K. Krak, A. Koman (red.), Korupcja i antykorupcja. Wybrane zagadnienia, cz. 1, Warszawa 2012, s. 389.
 11. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2011, s. 343-354.
 12. W. Walczak, Znaczenie zaufania w procesach zarządzania kapitałem ludzkim - ujęcie wielowymiarowe, "E-mentor" 2012/5, s. 31-39.
 13. W. Walczak, Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem kapitałowym samorządu terytorialnego, "Współczesne Zarządzanie" 2012/3, s. 191-200.
 14. W. Walczak, Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim w administracji samorządowej, "Samorząd Terytorialny" 2011/10, s. 24-25.
 15. B. Hołyst, Korupcja jako plaga społeczna XXI wieku, "Przegląd Antykorupcyjny" 2011/1, s. 27.
 16. B. Hołyst, Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zjawiska korupcji, w: Dobre praktyki w zakresie transparentności w życiu publicznym i prywatnym, Warszawa 2012, s. 23-27.
 17. W. Walczak, Zarządzanie zmianami w administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Łodzi, w: J. Rutkowski (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne. Warunki i wybrane obszary jego funkcjonowania, Łódź 2010, s. 35-54.
 18. C. Banasiński, M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002.
 19. M. Kulesza, Gospodarka komunalna - podstawy i mechanizmy prawne, "Samorząd Terytorialny" 2012/7-8, s. 8-10.
 20. Najwyższej Izby Kontroli, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych spółek z udziałem samorządu gminnego na terenie Dolnego Śląska (LWR-410-11/01/2009), Wrocław 2010, s. 5.
 21. A. Rzetecka-Gil, Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Warszawa 2009, s. 125-131.
 22. W. Walczak, Wyznaczanie członków rad nadzorczych miejskich spółek, http://info-poster.eu.
 23. A. Wierzbica, Analiza obowiązujących przepisów antykorupcyjnych z wykazaniem ich mankamentów prawnych, w: J. Kosiński, K. Krak, A Koman (red.), Korupcja i antykorupcja. Wybrane zagadnienia, cz. I, Warszawa 2012, s. 152.
 24. A. Wierzbica, Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2008, s. 13.
 25. W. Walczak, Kontrola zakazu łączenia stanowisk w radach nadzorczych spółek a budowanie zaufania do państwa, "Kontrola Państwowa" 2014/1, s. 66-83.
 26. J. Napierała, T. Sójka, Część ogólna prawa spółek handlowych, w: A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, Warszawa 2011, s. 33.
 27. W. Walczak, Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za podejmowane decyzje zarządcze będące nadużyciem władzy, "Wiedza Prawnicza" 2013/6, s. 72-92.
 28. L. Kozioł, Instytucjonalne problemy nadzoru korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora publicznego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2007/1, s. 226.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu