BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golba Jan (Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna)
Title
Inwestycje sportowe celu publicznego
Public Purpose Sports Investments
Source
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 6, s. 73-83, przypisy
Keyword
Sport, Inwestycje, Samorząd terytorialny
Sport, Investment, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto analizę kwestii związanych z realizacją inwestycji sportowych jako inwestycji celu publicznego. Przedstawione opracowanie wiąże się z zagadnieniami związanymi z pojmowaniem: interesu publicznego oraz inwestycji celu publicznego, a także z określeniem celów publicznych. Tekst zawiera ponadto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie rodzaje obiektów sportowych mogą zostać zaliczone do kategorii publicznych. (abstrakt oryginalny)

An analysis has been conducted in the article of issues related to the implementation of sports investments as public purpose investments. The study of the problem presented involves issues related to understanding the notions of public purpose, public interest and public purpose investments, as well as the definition of public purposes. Furthermore, the article contains an attempt to answer the question of what kinds of sports facilities may be included in the public category. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2008, s. 375.
 2. Z. Ziembiński, O pojmowaniu celu, zadania, roli i funkcji prawa, "Państwo i Prawo" 1987/12, s. 18-19.
 3. M. Stahl, Cele publiczne i zadania publiczne, w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007, s. 97-98.
 4. M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 36.
 5. H. Maurer, Ogólne prawo administracyjne. Allgemeines Verwaltungsrecht, Wrocław 2003, s. 24.
 6. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 260.
 7. A. Wróbel, Interes publiczny w postępowaniu administracyjnym, w: Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000, s. 702-703.
 8. K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2010.
 9. M. Mincer, Pojęcia niedookreślone w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, "Nowe Prawo" 1984/7-8, s. 95.
 10. W. Jakimowicz, Określenie celu publicznego przez ustawodawcę zwykłego, w: W. Jakimowicz, Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006, s. 51 i n.
 11. I. Wajnes, Ochrona praw i interesów jednostki w postępowaniu administracyjnym, Wilno 1939, s. 17-18.
 12. Z. Kmieciak, Glosa do wyroku NSA z dnia 8 stycznia 1988 r., IV SA 753/87, OSP 1991/7-8, poz. 175.
 13. J. Szachułowicz w: J. Szachułowicz, M. Krassowska, A. Łukaszewska, Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2003.
 14. S. Urban, Negatywne oddziaływanie planów i przedsięwzięć na sieć Natura 2000 a nadrzędny interes społeczny. Analiza pojęcia "powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego", w: J. Jendrośka, M. Bar (red.), Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, Wrocław 2008, s. 160.
 15. E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932, s. 13-16.
 16. M. Szydło, Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej, "Studia Prawnicze" 2002/3, s. 85.
 17. A. Ostrowska, Inwestycje wymagające decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, cz. 1, LEX/el. 2011.
 18. H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, LEX/el. 2013.
 19. M. Wolanin, Glosa do wyroku NSA z dnia 15 lutego 2000 r., SA/Bk 901/99, OSP 2001/4, poz. 61.
 20. Mała encyklopedia sportu, t. 2: L Ż, Sport i Turystyka, Warszawa 1987, s. 210.
 21. E. Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, LEX/el. 2011.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu