BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antczak Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Przestrzenno-czasowe modelowanie transgranicznego przemieszczania (się) odpadów w Europie
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 30, s. 8-25, rys., tab.,bibliogr. 11 poz.
Issue title
II Ogólnopolska Konferencja : Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Keyword
Odpady komunalne, Rozwój gospodarczy, Krzywa Kuznetsa, Modele panelowe
Commercial wastes, Economic development, Kuznets curve, Panel model
Note
streszcz., summ.
Country
Europa
Europe
Abstract
Celem publikacji jest weryfikacja hipotezy przestrzenno-czasowej środowiskowej krzywej Kuznetsa (EKC). W niniejszym artykule krzywa EKC przedstawia zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a ilością wytwarzanych odpadów komunalnych w 32 krajach Europy. Metodyczna część analizy objęła zastosowanie przestrzennych modeli panelowych opartych na funkcjach EKC. Wyznaczono poziomy rozwoju gospodarczego, dla których ilość wytwarzanych odpadów spadła bądź wzrastała w zależności od bogactwa kraju. Ważnym elementem modeli była aplikacja różnych typów macierzy wag przestrzennych. Dane dotyczyły lat 1990-2010. Modele estymowano w pakiecie RCran. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to verify the hypothesis of spatiotemporal Environmental Kuznets Curve (EKC). In this article, EKC shows the relationship between economic growth and the amount of generated municipal waste. The analysis was conducted at the level of thirty-two countries in Europe. Methodological part of the verification covered the use of spatial panel data models based on EKCs. There were determined levels of economic development, at which the amount of produced waste has fallen or invaded, depending on the wealth of the country. An important element of the model was the application of different types of spatial weight matrixes. Data obtained the years 1990-2010. Modelswere estimated in the RCran package.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Antczak E., Aplikacja przestrzennych modeli panelowych do weryfikacji hipotezy środowiskowej krzywej Kuznetsa na przykładzie Polski, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 27, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 113-130.
 2. Antczak E., Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju Europy. Analizy przestrzenno- -czasowe, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2012.
 3. EEA, Movements of waste across the EU's internal and external borders, Copenhagen 2012.
 4. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Transgraniczne przemieszczanie odpadów - nadzór i kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska, "Aura" 2012, nr 9, s. 19-22.
 5. Holger R., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk, Poznań 2010.
 6. Ichinose D., Yamamoto M., Yoshida Y., The Decoupling of Affluence and Waste Discharge under Spatial Correlation: Do Richer Communities Discharge More Waste?, GRIPS Discussion Paper 11-07, Tokyo 2011.
 7. Minister Środowiska, Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa 2008.
 8. Rada UE, Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, Bruksela 2006.
 9. Rozporządzenie WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.
 10. Stern D. I., The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve, "World Development" 2004, vol. 32, no. 8, s. 1419-1439.
 11. Suchecki B., Ekonometria przestrzenna. Podstawowe metody i modele analizy danych przestrzennych, C. H. Beck, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu