BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staszkiewicz Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Czy Bazylea zmieniła kapitały?
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 30, s. 107-120, tab., bibliogr. 28 poz.
Issue title
II Ogólnopolska Konferencja : Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Keyword
Modele liniowe, Audyt, Dywidenda, Inwestowanie, Kapitał własny, Przedsiębiorstwo
Linear models, Audit, Dividend, Investing, Ownership capital, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu dokonano analizy czynników wpływających na poziom kapitałów własnych na rynku firm inwestycyjnych w okresie 2000-2011 na próbie 11 przedsiębiorstw (domów maklerskich). Zastosowano badanie modelem liniowym oraz analizę z wykorzystaniem efektów stałych i losowych dla danych panelowych. Próba obejmowała 121 rocznych sprawozdań finansowych podmiotów inwestycyjnych. Bez względu na dobór metody poziom kapitału własnego przedsiębiorstw inwestycyjnych nie wskazuje powiązania z typem opinii biegłego rewidenta czy podstawowymi wymogami kapitałowymi. Jednakże zidentyfikowano związek między wielkością środków pieniężnych oraz wdrożeniem Nowej Umowy Kapitałowej (CRD II) na rynku firm inwestycyjnych. Wykazano silny związek wyniku brutto przed opodatkowaniem a poziomem kapitału własnego. Uzyskano niejednoznaczne wyniki w zakresie istotności wpływu przepływów pieniężnych netto, wdrożenia wymogów kapitałowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz polityki dywidendowej podmiotów. Zidentyfikowano obszary dalszych, potencjalnych badań. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the consequences of implementation the Basel Accord to the Polish Broker-Dealers market. The research problem constitutes the observation that the market is over-liquid in terms of the capital coverage, thus the change of the capital requirements does not constitute an significant incentive for the capital injection into the existing companies. By application of the panel regression, fixed and random, a sample of broker-deals companies was examined for a period of 10 years 2001-2010. The results indicate that the implementation of the Basel Accord changed significantly the level of the brokers equity while maintaining the relatively unchanged level of requirement on the minimal level. The incentive for capital increase was likely the qualitative requirement imposed over companies to perform the stock take of all significant risk resulting in the budgeting of excessive capital buffer.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ashcraft A. B., Does the Market Discipline Banks? New Evidence from Regulatory Capital Mix, "Journal of Financial Intermediation" 2008, vol.17, no. 4, s. 543-561.
 2. Battalio R. H., Third Market Broker-dealers: Cost Competitors or Cream Skimmers?, "Journal of Finance" 1997, vol. 52, no. 1, s. 341-352.
 3. Battalio R. H., Loughran T., Does Payment for Order Flow to Your Broker Help or Hurt You?, "Journal of Business Ethics" 2008, vol. 80, no. 1, s. 37-44.
 4. Catarineu-Rabell E., Jackson P., Tsomocos D. P., Procyclicality and the New Basel Accord - Banks' Choice of Loan Rating System, "Economic Theory" 2005, vol. 26, no. 3, s. 537-557.
 5. Conrad J., Johnson K. M., Wahal S., Institutional Trading and Alternative Trading Systems, "Journal of Financial Economics" 2003, vol. 70, no. 1, s. 99-134.
 6. Garside T., Bech J., Dealing with Basel II: The Impact of the New Basel Capital Accord, "Balance Sheet" 2003, vol. 11, no. 4, s. 26-31.
 7. Gordy M. B., Howells B., Procyclicality in Basel II: Can We Treat the Disease Without Killing the Patient?, "Journal of Financial Intermediation" 2006, vol. 15, no. 3, s. 395-417.
 8. Gujarati D. N., Porter D. C., Basic Econometrics, McGraw Hill, New York 2009.
 9. Heid F., The Cyclical Effects of the Basel II Capital Requirements, "Journal of Banking & Finance" 2007, vol. 31, no. 12, s. 3885-3900.
 10. Herring R. J., The Basel 2 Approach to Bank Operational Risk: Regulation on the Wrong Track, "The Journal of Risk Finance" 2002, vol. 4, no. 1, s. 42-45.
 11. Horvatova E., Capital Adequacy Conception of Banks and Investments Firms in Conditions of European Union, "Ekonomicky Casopis" 2008, vol. 56, no. 6, s. 582-597.
 12. Jabłecki J., Machaj M., The Regulated Meltdown of 2008, "Critical Review" 2009, vol. 21, no. 2-3, s. 301-328.
 13. Kołosowska B., Buszko M., Finansowanie działalności banków spółdzielczych poprzez emisję obligacji - uwarunkowania i cele, "Zeszyty Naukowe" SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, z. 97, Warszawa 2012, s. 171-182.
 14. Kowalewski O., Bankowość międzynarodowa. Próba nowego podejścia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 15. Marcinkowska M., Procykliczność i antycykliczność regulacji bankowych, "Zeszyty Naukowe" Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z. 140, Poznań 2010, s. 492-503.
 16. Masiukiewicz P., Regulacje a ryzyko shadow bankingu w Polsce, "Finanse i Zarządzanie" 2012, t. 2, nr 4, s. 2-22.
 17. Repullo R., Saurina J., Trucharte C., Mitigating the Pro-cyclicality of Basel II, "Economic Policy" 2010, no. 64, s. 659-702.
 18. Shimizu K., The Impact of IRB Approach on the Credit Risk Exposure Under Basel II, 26 June 2012, 25th Australasian Finance and Banking Conference 2012, s. 1-36.
 19. Staszkiewicz P. W., Mechanizm wczesnego ostrzegania firm inwestycyjnych, MPRA Paper 44290, 2013.
 20. Staszkiewicz P. W., Ryzyko struktury. Szkic koncepcyjny, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka- -Chmielowiec, "Prace Naukowe" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 183, Wrocław 2011, s. 378-384.
 21. Staszkiewicz P. W., Verification of the Disclosure Lemma Applied to the Model for Reputation Risk for Subsidiaries of Non-public Group with Reciprocal Shareholding on Polish Broker-dealers Market, MPRA Paper 44210, 2012.
 22. Sum K., The Integration of the Financial Markets and Growth Evidence from a Global Cross-country Analysis, "Bank i Kredyt" 2012, t. 43, nr 3, s. 47-70.
 23. Śledziewska K., Witkowski B., Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy, "Ekonomista" 2012, nr 4, s. 426-448.
 24. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Notatka dotycząca sytuacji finansowej domów maklerskich w 2012 roku, Warszawa 2013.
 25. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009, Warszawa 2010.
 26. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport z działalności domów maklerskich i biur maklerskich w 2006 r., Warszawa 2006.
 27. Waliszewski K., Nadzór i licencjonowanie doradców finansowych i pośredników kredytowych a stabliność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego, "Zeszyty Naukowe" Uniewersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z. 155, Poznań 2010, s. 197-215.
 28. KNF, Kwartalne dane o wymogu kapitałowym, 2012, http://www.knf.gov.pl/opracowania/ rynek_kapitalowy/dane/kw_dm.html [dostęp 20.01.2013].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu