BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotkowski Daniel
Title
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich i ich oddziaływanie na gospodarkę Węgier
Foreign Direct Investment's Influence on Hungarian Economy
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 1, s. 137-151, tabl., rys., bibliogr.
Keyword
Rozwój gospodarczy, Sytuacja polityczna, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
Economic development, Political situation, Foreign investment, Direct investments
Note
streszcz., summ.
Country
Węgry
Hungary
Abstract
Wskazuje się, że kraje z dziedzictwem gospodarki centralnie planowanej nie są w stanie dogonić krajów wysoko rozwiniętych bez wzrostu nakładów na działalność B+R. Czynniki z grupy B+R są obecnie postrzegane jako kluczowe w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy i formowaniu podstaw trwałego rozwoju. Jednocześnie należy podkreślić niski potencjał krajów Europy Środkowej i Wschodniej do generowania nakładów na nowoczesne gałęzie gospodarki oparte na B+R. W tym kontekście znaczenia nabiera fakt, że bez dostępu do nowoczesnych technologii nie jest możliwe szybkie wejście na ścieżkę trwałego rozwoju i doganianie gospodarek najbardziej rozwiniętych. Jakkolwiek dostęp do nowoczesnych technologii może zostać uzyskany poprzez różnorodne kanały, to jednak w literaturze wskazuje się, że jednym z najistotniejszych sposobów transferu technologii do krajów o niższym poziomie rozwoju gospodarczego są zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB). (fragment tekstu)

At the turn of century the paradigm of economic development has been changing. Despite the economic instability in the world the process of globalization has not been stopped. The importance of growth factors included in the area of R&D (research and development) increased. These two aspects are also important in the analysis of the economic transition in Central and Eastern Europe (CEE). Factors from R&D area are now perceived as the key conditions for creating knowledge -based economy and for sustainable development. There should also be noted low potential of CEE countries to generate investments in modern sectors of economy based on R&D. In this context, there is increasing importance of foreign direct investment (FDI) as an indirect instrument for strengthening the modernization process of economic structures and providing the basis for sustainable development. In this paper the subject of analysis is the influx of FDI in Hungary and their impact on the economy of the country in the period 1989-2012. The paper also attempts to answer the question on relations between the level and characteristics of the inflow of FDI and structural changes and economic development in Hungary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antaloczy K., Sass M., Greenfield investments in Hungary: Are they different from privatization FDI?, "Transnational Corporations" 2001, Vol. 10, No. 3, s. 52-53.
 2. Białek Ł., Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej i Wschodniej, "Biuletyn Europy Środkowej i Wschodniej - Puls Regionu", Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2012, nr 3, s. 15.
 3. Estrin S., Meyer K. M., Foreign Direct Investments in transition economies: Strengthening the gains from integration, Paper for UN Conference "Strengthening of the economies in transition into the world economy through economic diversification", Geneva 2008.
 4. Facsinay K., Lengyel V., New foreign -owned manufacturers start production in Hungary, "Budapest Telegraph", wyd. internetowe z 25.04.2013, http://www.budapesttelegraph.com/news/345 (20.06.2013).
 5. Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe. A case of boom and bust?, PWC 2010 , http://www.pwc.rs/en_RS/rs/publications/assets/FDIinCEE-Final-report-March_10.pdf (11.06.2013).
 6. http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx (14.07.2013).
 7. http://www.oecd -ilibrary.org/economics/country -statistical -profile-hungary-2013_csp-hun-table-2013-1-en
 8. https://www.cia.gov/library/publications/the-world -factbook/geos/hu.html (19.06.2013).
 9. Lansbury M., Pain N., Smidkova K., Foreign direct investments in Central Europe since 1990: An econometric study, "National Institute Economic Review" 1996, Vol. 156, No. 1, s. 106.
 10. Luke P. J., G. Turley G., Transition economics. Two decades on, Routledge Taylor & Francis Group, London-New York 2011, s. 202.
 11. Martin R., Multinational Corporation and national business systems: Integration or Separation?, Central for Policy Studies, Central European University, Budapest 2011, s. 8.
 12. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, http://www.imf.org/external/pubs/;/weo/2011/02/weodata/weorept.aspx?sy=1989&ey=2012&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=45&pr1.y=13&c=944&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= (15.06.2013).
 13. OECD Reviews of Foreign Direct Investment. Hungary. Finance and investments, OECD, Paris 2010, s. 21.
 14. OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=FDI_FLOW_PARTNER# (14.07.2013).
 15. Pavlinek P., Regional development implications of foreign direct investments in Central Europe, "European Urban and Regional Studies", University of Nebraska at Omaha, 2004, Vol. 11, No. 1, s. 53, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.198.6501&rep=rep1&type=pdf (18.07.2013).
 16. Raport opracowywany przy współudziale Banku Światowego Doing business 2013, http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/hungary#paying -taxes (21.07.2013).
 17. Rojec M., The restructuring of firms in foreign privatizations in Central and Eastern Europe countries, "Transnational Corporations" 2001, Vol. 10, No. 3, s. 1-21.
 18. Sass M., FDI in Hungary: The first mover's advantage and disadvantage, "EIB Papers" 2004, Vol. 9, No. 2, s. 72.
 19. Sass M., Kalotay K., Inward FDI in Hungary and its policy context, w: Inward and outward country profiles, red. K. Davies, T. Jost, A.-M. Poveda Graces, K.P. Sauvant, Vale Columbia Centre on Sustainable International Investment, New York 2011, s. 13.
 20. Szanyi M., Privatization and greenfield FDI in economic restructuring of Hungary, "Transnational Corporations" 2001, Vol. 10, No. 3, s. 31.
 21. UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/table-View.aspx (14.07.2013).
 22. World Investment Report 2012. Towards New Generation of Investments Policies, UNCTAD, New York-Geneva 2012, s. 9.
 23. World Investment Report 2013. Global value chains and trade for development, UNCTAD, New York-Geneva 2013, s. 123.
 24. World Investment Report 2013. Global value chains and trade for development, UNCTAD, New York-Geneva 2013, s. 226.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.1.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu