BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakrzewska Olga
Title
Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach Rosja - Unia Europejska w kontekście współzależności eksportowo-importowych
Energy Security in Russian-EU Relations in the Context of Import-Export Interdependencies
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 1, s. 153-172, tabl., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Gaz ziemny, Bezpieczeństwo energetyczne, Polityka energetyczna
Natural gas, Energy security, Energy policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie ma na celu przedstawienie problematyki bezpieczeństwa energetycznego i procesu kształtowania się relacji Unia Europejska - Rosja w zakresie polityki energetycznej w kontekście ich wzajemnych współzależności importowo-eksportowych, ze szczególnym skierowaniem uwagi na kwestie związane z sektorami naftowym i gazowym jako najistotniejszych elementach tych stosunków. Autorka podjęła próbę analizy relacji między rosyjskim sektorem paliwowo-energetycznym a bezpieczeństwem ekonomicznym Rosji, m. in. opisując główne problemy tych sektorów, które stanowią jednocześnie poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa energetycznego Rosji, a pośrednio Unii Europejskiej, przez co mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się relacji energetycznych Rosja - Unia Europejska. (fragment tekstu)

The paper is dealing with the role of energy security questions within EU-Russia relations, particularly in the context of their import-export interdepedence. The article is concentrating on the oil and gas sectors as this two branches play crucial role in EU-Russia energy relations. The paper is also analyzing the importance of Russian oil and gas sectors for the Russian economic security in general. By describing the problems of those two sectors, author is showing on the one hand threats for further Russian economic development and on the other hand risk for EU energetic security. Since EU is the biggest consumer of Russian energy resources and Russia is the biggest supplier of EU energy resources, problems of Russian energy sector strongly influence EU energy security. The article is analyzing this interdependencies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ćwiek -Karpowicz J., Gawlikowska-Fyk A., Spór Komisji Europejskiej z Gazpromem - konsekwencje dla rozwoju rynku gazu w Europie, "Biuletyn PISM" 2012, nr 79.
 2. Ćwiek -Karpowicz J., Polityka energetyczna Rosji - szanse wyzwania, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011, s. 10.
 3. EU-27 and Russia: basic statistical indicators and selected trade figures, 2000-2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-069/EN/KS-SF-11-069-EN.PDF, tabele 5 i 10 (17.10.2013).
 4. Fredholm M., The Russian Energy Strategy & Energy Policy: Pipline Diplomacy or Mutual Dependence? CSRC, September 2005, s. 27.
 5. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/data/main_tables, Eurostat 2012 (26.08.2013).
 6. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Russia-EU_-_basic_statistical_indicato
 7. Keohane R., Nye J., Power and Interdependence, 11th ed., Pearsons 2011.
 8. Konończuk W., Najlepszy sojusznik Rosji - kondycja i perspektywy rosyjskiego sektora naftowego, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2012, s. 5.
 9. Opracowanie na podstawie danych pochodzących z Eurostatu (dane dotyczące importu ropy z Rosji do UE).
 10. Paszyc E., Sektor gazowy: ekspansja Gazpromu na regionalnym rynku, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2011, s. 2.
 11. Prońska K. M., Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE - Rosja, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 219.
 12. Roadmap EU-Russia Energy Cooperation until 2050, Bruksela/Moskwa 2013, http://ec.europa.eu/energy/international/russia/doc/2013_03_eu_russia_roadmap_2050_signed.pdf, s. 10 (17.10.2013).
 13. Russian Federal State Statistics Service (dane dotyczące produkcji ropy w Rosji).
 14. Stern J., The Russian Gaz Balance to 2015 Diffcult Years Ahead w Russian and CIS Gas markets and Their Impast on Europe, Oxford University Press, Oxford 2009, s. 54.
 15. Strategia Energetyczna Rosji do 2020 r. rozporządzenie rządu z dnia 28 sierpnia 2003 r. nr 1234- p, s. 7.
 16. "World Energy Outlook 2012", Międzynarodowa Agencja Energetyczna, Paryż 2012.
 17. Żukrowska K., Bezpieczeństwo energetyczne, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe - przegląd aktualnego stanu, Wydawnictwo IUSatTax, Warszawa 2011, s. 418-419.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.1.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu