BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Blicharz Piotr (Politechnika Lubelska)
Title
Znaczenie kapitału intelektualnego w procesie współpracy podmiotów publicznych i prywatnych
Significance of Intellectual Capital in the Process of Cooperation Public and Private Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 15-21, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Kapitał intelektualny, Sektor publiczny, Sektor prywatny, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Intellectual capital, Public sector, Private sector, Public-Private Partnerships (PPP)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zaprezentowano zmienne kapitału intelektualnego, które mają wpływ na realizację współpracy publiczno-prywatnej. Kapitał intelektualny został podzielony na trzy grupy: kapitał ludzki, kapitał społeczny oraz kapitał organizacyjny. Wnioski zawarte w artykule powstały na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach prywatnych oraz jednostkach publicznych realizujących partnerstwo publiczno-prywatne lub przygotowujących się do takiej współpracy. (abstrakt oryginalny)

The article presents which variables of intellectual capital affect the implementation of public-private partnership. Intellectual capital was devided into three groups: human, social and organizational capital. The conclusions contained in the article are based on the research conducted in private companies and public entities pursuing public - private partnership or preparing for such cooperation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bilińska-Reformat K. (2009), Relacje przedsiębiorstw działających na rynku FMCG z wybranymi podmiotami rynkowymi i ich determinanty, w: Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, red. K. Bilińska- Reformat, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 2. Brdulak A., Malinowski P. (2007), Znaczenie aktywów niematerialnych w przedsiębiorstwie, w: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Czerska M. (2003), Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa.
 4. Dobrzyński M.D., Ryciuk U. (2007), Model zaufania i zaangażowania w łańcuch dostaw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 7.
 5. Fitz-Enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Gawroński H. (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Haffer R. (2006), Metody i narzędzia pomiaru zasobów wiedzy i oceny poziomu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach,w: Zarządzanie jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, red.M.J. Stankiewicz, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 8. Jabłoński M. (2007), Analiza kapitału intelektualnego organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 8.
 9. Jabłoński M. (2008), Metodologiczne założenia rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się, w: Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, red. K. Perechuda, M. Sobińska, Difin, Warszawa.
 10. Jurczak J. (2006), Kapitał intelektualny w organizacji przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 11.
 11. Kozak M. (2006), Rozwój kapitału intelektualnego a ryzyko wykorzystania kapitału społecznego organizacji, w: Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej, cz. 2, red. E. Sitek, Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 12. Lubecki R. (2009), Szansa na racjonalną gospodarkę, "Przegląd Komunalny" nr 12.
 13. Martyniak Z. (2002), Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 14. Mendel I. (2008), Organizacje pozarządowe w kształtowaniu kapitału społecznego w regionie. Zarys problematyki, "Organizacja i Zarządzanie" nr 2.
 15. Pachura P. (2009), Analiza potencjału budowy efektywnych struktur trans granicznych sieci innowacyjnych na przykładzie województwa śląskiego oraz regionów Czech i Słowacji, Częstochowa, www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/2_059.pdf.
 16. Pasieczny J. (2007), Kapitał intelektualny w procesie rozwoju gmin i regionów, "Problemy Zarządzania" nr 4.
 17. Stachowicz J., Machulik J. (2001), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Zumacher, Kielce.
 18. Strabała-Maksymiuk E., Wodzińska U. (2007), Pracownicy wiedzy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 12.
 19. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Mackiewicz M. (2000), Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowanie regionalne, ICnGR, Gdańsk.
 20. Swianiewicz P. (2006), Innowacyjność w zarządzaniu samorządami gminnymi województwa warmińsko- -mazurskiego, w: Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Warmii i Mazur, red. W. Dziemianowicz, M. Juchniewicz, W. Samulowski, K. Szmigiel, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warszawa-Olsztyn.
 21. Ujwary-Gil A. (2009), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 22. Marrewijk van A., Clegg S.R., Pitsis T.S., Veenswijk M. (2008), Managing public-private megaprojects: Paradoxes, complexity, and project design, "International Journal of Project Management" 26.
 23. Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Strategor, www.strategor.plwww.mi.gov.pl/moduly/jednostki/ zakladka.php?id_jednostki=29&id_zakladki=46.
 24. Zaborowska R. (2009), Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Ars Boni et Aequi, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu