BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamek-Hyska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Sprawozdania budżetowe jako instrument zarządzania finansami w jednostce samorządu terytorialnego
Budgetary Reports is a Element of Financial Management by Territorial Self-Government Unit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 5-13, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Rachunkowość budżetowa, Samorząd terytorialny, Zarządzanie finansami, Sprawozdawczość budżetowa
Government accounting, Local government, Financial management, Budget reporting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Sprawozdawczość budżetową można określić jako najważniejsze źródło informacji o przebiegu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zgodności ich działania z obowiązującymi przepisami prawa, a tym samym główne narzędzie zarządzania finansami publicznymi. Poszczególne sprawozdania budżetowe stanowią także podstawową bazę danych do sprawozdania z wykonania budżetu stanowiącego zasadniczy dokument legitymacji działalności organów odpowiedzialnych za wykonanie budżetu, tj. zarząd jednostki samorządu terytorialnego. W opracowaniu zwrócono uwagę głównie na rodzaje, istotę i funkcje sprawozdań budżetowych, a także nadrzędne zasady ich sporządzania. (abstrakt oryginalny)

Budgetary reporting can be referred to as the key source of information about the execution of local self-government budgets and their compliance with the effective law, which makes it an essential tool in public finance management. Individual budgetary reports are also the basic database for reports on budget execution, which are the main documents for the legitimisation of activities carried out by bodies responsible for budget execution, i.e. management body of local self-government undertakings for self-governmental budget. The study focuses predominantly on the kinds, purposes and functions of budgetary reports, and also superior principles of their preparing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniaszewska A., Wołczak B. (2008), Kontrola sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego przez regionalne izby obrachunkowe, "Finanse Komunalne" 2008 nr 5.
 2. Giza E. (2009), Wydatki strukturalne w jednostkach sektora fi nansów publicznych, Wydawnictwo Presscom, Wrocław.
 3. Gmytrasiewicz M. (red.) (2005), Encyklopedia rachunkowości, LexisNexis, Warszawa.
 4. Gumińska-Pawlic J. (2006), Sprawozdawczość i kontrola finansowa jednostek samorządu terytorialnego, w: Finanse samorządowe 2006. 400 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, red. C. Kosikowski, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Kuśnierz L. (2012), Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości, "Finanse Publiczne" nr 4.
 6. Rachunkowość w oświacie (2011), Wydawnictwo Infor Ekspert, Warszawa.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU 2010, nr  20, poz. 103.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora fi nansów publicznych w zakresie operacji finansowych, DzU 2010, nr 43, poz. 247.
 9. Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, DzU 2010, nr 38, poz. 207 z późn. zm.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych, DzU 2010, nr 44, poz. 255.
 11. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm., art. 39.
 12. Walczak M., Walczak M. (2010), Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Difin, Warszawa.
 13. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M. (2007), Rachunkowość budżetowa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 14. Zysnarska A. (2012), Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, ODDK, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu